Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija ir techniniai reikalavimai

Pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 16 str. 5 dalį Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir atvejais viešojo sektoriaus subjektai ir ūkio subjektai, sudarydami apskaitos registrus techninėmis priemonėmis, vadovaujasi Vyriausybės arba jos įgaliotos institucijos parengta standartinės apskaitos duomenų rinkmenos technine specifikacija ir techniniais reikalavimais, pagal kuriuos vidaus ir išorės apskaitos dokumentų informacijos naudotojams apskaitos dokumentų duomenys būtų teikiami standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje. Minėta įstatymo nuostata įsigalios nuo 2016 m. sausio 1 d.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015-07-01 nutarimu Nr. 699 patvirtino Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašą, kuriuo nustatė buhalterinės apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarką ir atvejus.

Atsižvelgiant į mokesčių mokėtojų, suinteresuotų asocijuotų verslo struktūrų ir suburtos jų atstovų darbo grupės pateiktas pastabas bei pasiūlymus, 2017 m. gruodžio 28 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko įsakymu Nr. VA-127 buvo patvirtintas Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos (SAF-T) techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (toliau – Aprašas) bei jo priedai, kuriuo pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija).

Siekiant sudaryti galimybes prisitaikyti pokyčiams, 2017 m. gruodžio 28 d.  įsakymu Nr. VA-127 užtikrintas SAF-T versijų palaikymas. Aprašo 1 priedo I skyriuje pateikta atnaujinta SAF-T techninė specifikacija, taikoma teikiant SAF-T už 2017 ir vėlesnius metus (2.0 XSD versija), 1 priedo II skyriuje pateikta SAF-T techninė specifikacija, taikoma teikiant SAF-T už 2017 m. (atitinka 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija) patvirtintą SAF-T techninę specifikaciją) (1.1 XSD versija). Tai yra duomenys SAF-T rinkmenoje už 2017 m. gali būti teikiami tiek pagal 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu patvirtintą atnaujintą specifikaciją (Aprašo 1 priedo I skyrius), tiek pagal anksčiau galiojusią (Aprašo 1 priedo II skyrius). Duomenys už laikotarpius, prasidedančius nuo 2018 m., turės būti teikiami pagal Aprašo 1 priedo I skyriuje patvirtintą atnaujintą techninę specifikaciją. Atitinkamai Aprašo 2 priede pateikti SAF-T Klasifikatoriai: 2 priedo I skyriuje – klasifikatoriai, taikomi teikiant SAF-T, parengtą pagal Aprašo 1 priedo I skyriuje nurodytą atnaujintą SAF-T techninę specifikaciją; 2 priedo II skyriuje – klasifikatoriai, taikomi teikiant SAF-T, parengtą pagal Aprašo 1 priedo II skyriuje nurodytą SAF-T techninę specifikaciją (klasifikatoriai atitinka 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49 (2016-04-29 įsakymo Nr. VA-61 redakcija) patvirtintus klasifikatorius).

2018-10-05 Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymu Nr. VA-78 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo" pakeitimo" buvo pakeisti Aprašo 1 ir 2 priedai:

  • 1 priedas (Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninė specifikacija) buvo išdėstytas nauja redakcija;
  • 2 priede (Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai) atlikti pakeitimai, įrašant indeksus į ketvirto skirsnio 4.1. elementą ir penkto skirsnio 2.5. elementą.


Informuojame, jog nuo 2019 m. gegužės 23 d. mokesčių mokėtojai jau gali pasitikrinti savo suformuotas SAF-T rinkmenas portale.

Virtualus seminaras SAF-T naudotojams

Aktuali informacija i.SAF-T posistemio naudotojams

VMI prie FM viršininko 2018-10-05 įsakymas Nr. VA-78 dėl SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimo

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (patvirtintas VMI prie FM viršininkės 2017-12-28 įsakymu Nr. VA-127)

SAF-T techninė specifikacija

(I skyrius taikomas, teikiant SAF-T už 2017 ir vėlesnius metus (2.01 XSD versija), II skyrius taikomas, teikiant SAF-T už 2017 m. (1.1 XSD versija))

SAF-T XML struktūros aprašas (XSD)

SAF-T techninės specifikacijos PROJEKTAS (2018-03-26 projektas, neaktualus)

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

(I skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengtą pagal 2.01 XSD versiją, II skyrius taikomas, teikiant SAF-T, parengtą pagal 1.1 XSD versiją)

SAF-T XML struktūros aprašas (XSD)

Aktuali redakcija:

Neaktuali redakcija:

SAF-T XML schemos aprašo XSD aprašymas

Aktuali redakcija:

Neoficialus specfikacijos 1.4 versijos vertimas į anglų kalbą (atnaujinta 2019-08-09)

Neaktualios redakcijos:

Neoficialus specfikacijos 1.1 versijos vertimas į anglų kalbą (atnaujinta 2018-02-13)

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo pakeitimas (VMI prie FM viršininko 2016-04-29 įsakymas Nr. VA-61)

SAF-T techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas (patvirtintas VMI prie FM viršininko 2015-07-21 įsakymu Nr. VA-49)

SAF-T techninė specifikacija

SAF-T techninės specifikacijos klasifikatoriai

SAF-T XML schemos aprašo XSD specifikacija, versija 1.1.

SAF-T XML struktūros aprašas (atnaujinta 2016-05-20)

Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo" (LRV 2015-07-01 nutarimas Nr. 699)

Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. liepos 1 d. nutarimo Nr. 699 „Dėl Apskaitos dokumentų duomenų teikimo standartinėje apskaitos duomenų rinkmenoje tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo (LRV 2018-02-07 nutarimas Nr. 128)