Registracijos numeris KM0431

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokesčių ir įmokų permokos, administruojamos Muitinės arba Sodros, naudojamos nesumokėtoms už administracinius nusižengimus Administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka paskirtų baudų sumoms padengti ir atvirkščiai. Padengimo eiliškumui mutatis mutandis taikoma mokesčių ir įmokų įskaitymo tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0421

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokestį išskaičiuojančio asmens iš mokesčių mokėtojo išskaičiuota ir sumokėta per didelė gyventojų pajamų mokesčio suma arba klaidingai išskaičiuotas ir sumokėtas pajamų mokestis gali būti įskaitomas to mokesčių mokėtojo mokestinėms prievolėms ir Administracinių nusižengimų kodekso baudos pasibaigusio termino mokėjimo prievolei padengti.

MAĮ sudaryta galimybė valstybinio socialinio draudimo įmokas, privalomojo sveikatos draudimo įmokas ir kitų mokesčių, administruojamų VMI, tarpusavio įskaitymui mokestinėms nepriemokoms ir skoloms padengti.

Atsižvelgiant į tai, kad draudžiamieji turi teisę savo pasirinkimu mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas kas mėnesį arba iškart sumokėti įmokas už ilgesnį ateinantį laikotarpį (pavyzdžiui, 6 mėnesius), privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokų nustatymas įmanomas tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 18 straipsnyje numatytais atvejais, kai tam tikrų grupių draudžiamieji, metams pasibaigus, turi prievolę perskaičiuoti įmokas ir iki gegužės 1 d. sumokėti per praėjusius kalendorinius metus sumokėtos ir mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokų sumos skirtumą. Todėl sudaryta galimybė būtent tokias privalomojo sveikatos draudimo įmokų permokas (jei tokios susidarytų) įskaityti kitų mokesčių, administruojamų VMI, mokestinei nepriemokai padengti.

Neįskaityta mokesčio permoka (skirtumas) (visa ar jos dalis) gali būti grąžinta (įskaityta), jeigu ji susidarė ne anksčiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius trejus kalendorinius metus, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką. Jeigu per nurodytą laikotarpį mokesčių mokėtojas nepateikia Prašymo ir (arba) neatlieka veiksmo, liudijančio, kad jis žino apie mokesčio permokos buvimą ir siekia ją susigrąžinti (įskaityti), minėta suma nurašoma iš mokesčių apskaitos dokumentų.

Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo Deklaraciją, kuri skirta ankstesnių metų, 2018 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių nuolatinių Lietuvos gyventojų pajamoms ir pajamų mokesčiui deklaruoti, grąžinama nustatyta tvarka, t. y. ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 dienos, o jei Deklaracija pateikiama, pasibaigus atitinkamos Deklaracijos pateikimo terminui, – ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos, jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenumatyta kitaip.

Jeigu mokesčių mokėtojas, pageidaujantis susigrąžinti gyventojų pajamų mokestį, VMI pateikia Prašymą FR0781, kai yra užbaigta Deklaracijos vertinimo procedūra, tai išnagrinėtos deklaruotos grąžintinos prievolės permoka grąžinama ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų terminą po Prašymo pateikimo dienos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0410

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Jei atitinkamo mokesčio įstatyme nenustatyta kitaip, VMI privalo grąžinti mokesčių mokėtojui mokesčio permoką tokia tvarka:

 1. mokesčio permoka grąžinama per 30 dienų po rašytinio prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Tais atvejais, kai VMI paprašo mokesčių mokėtoją pateikti papildomus dokumentus, 30 dienų terminas skaičiuojamas nuo kitos dienos po pareikalautų dokumentų gavimo dienos. Gyventojų pajamų mokesčio permoka, priklausanti grąžinti mokesčių mokėtojui pagal jo metinę gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, grąžinama mokesčių mokėtojo prašymu ne vėliau kaip iki atitinkamų metų liepos 31 d., o jei prašymas pateikiamas pasibaigus atitinkamos metinės deklaracijos pateikimo terminui, — ne vėliau kaip per 90 dienų po prašymo grąžinti mokesčio permoką gavimo dienos. Šiame punkte nustatyti terminai netaikomi, jei yra 2 punkte nurodytos aplinkybės;

 2. tais atvejais, kai dėl mokesčio permokos grąžinimo atliekamas mokesčių mokėtojo mokestinis patikrinimas arba su mokesčio permokos grąžinimu susiję klausimai yra sudedamoji mokesčių administratoriaus atliekamo to mokesčių mokėtojo patikrinimo dalis, mokesčio permokos grąžinimas sustabdomas iki mokesčių administratoriaus sprendimo, pagal kurį mokesčių mokėtojui naujai apskaičiuojamas ir nurodomas sumokėti mokestis ir (arba) su juo susijusios sumos (jei pažeidimų nenustatyta, — pažymos apie tai), įteikimo mokesčių mokėtojui dienos, tačiau tai nestabdo nustatytų palūkanų skaičiavimo mokesčių mokėtojo naudai.

Mokesčio permokos, kurios apskaičiuotos ar perskaičiuotos iki 2020 m. sausio 1d., gali būti grąžintos (įskaitytos), jeigu jos susidarė ne ankščiau kaip per einamuosius ir prieš juos einančius penkerius kalendorinius metus, – skaičiuojama atgal nuo įskaitymo dienos, o kai yra mokesčių mokėtojo prašymas, – skaičiuojama atgal nuo šio prašymo pateikimo dienos.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. neįskaityta mokesčių mokėtojo VMI mokesčių apskaitoje turima permoka (skirtumas) gali būti grąžinta (įskaityta) (visa ar jos dalis), jeigu ji susidarė nuo mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo ar per didelės bei klaidingai sumokėtos mokesčio sumos, kuriai grąžinti (įskaityti) taikomi MAĮ 68 straipsnyje nurodyti mokesčio apskaičiavimo ir (ar) senaties terminai, skaičiuojant pagal MAĮ 87 straipsnio 13 dalyje nustatytą tvarką.

Mokesčių mokėtojas turi teisę į palūkanas:

Mokesčių administratorius, per šio straipsnio 7 dalyje nurodytą terminą negrąžinęs mokesčio permokos sumos, mokesčių mokėtojo naudai skaičiuoja palūkanas, kurių dydis lygus praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinio vidurkio dydžiui, iki ši mokesčio permoka bus mokesčių mokėtojui grąžinta. Mokesčių mokėtojo naudai palūkanos neskaičiuojamos, kai vykdoma abipusio susitarimo procedūra, numatyta Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse arba Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną. Šiuo atveju palūkanos neskaičiuojamos laikotarpiu nuo kreipimosi dėl abipusio susitarimo procedūros iki šios procedūros pabaigos, tačiau jeigu pasibaigus abipusio susitarimo procedūrai mokesčių mokėtojo prievolė sumažėja, jam proporcingai grąžinamos, visos, jei tokių buvo, sumokėtos ar išieškotos baudų, delspinigių ar palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0413

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Neįskaitytas mokesčio ar baudos už AN permokos (skirtumo) likutis grąžinamas į Prašyme (FR0871) nurodytą mokesčių mokėtojo ar kito asmens kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą, išskyrus atvejus, kai:

 1. pervedama į valstybės biudžetą mokesčių mokėtojo skola valstybei;

 2. vadovaujantis MAĮ 102 straipsnio nustatyta tvarka, duotas nurodymas iš Prašymą teikiančio asmens kredito įstaigoje esančios sąskaitos (sąskaitų) nutraukti piniginių lėšų išmokėjimą ir pervedimą ar, vadovaujantis MAĮ 106 straipsnio 1 dalies 1 punktu, vykdomas mokestinės ar baudos už AN nepriemokos priverstinis išieškojimas iš kredito įstaigoje esančioje sąskaitoje (sąskaitose) piniginių lėšų arba, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka, gautas antstolio pranešimas pervesti pinigines lėšas į antstolio nurodytą sąskaitą, ar fiziniam asmeniui teisme pradėta bankroto procedūra. Visais šiais atvejais permoka (skirtumas) grąžinama į Prašymą pateikusio mokesčių mokėtojo ar antstolio nurodytą sąskaitą;

 3. Prašymas grąžinti permoką (skirtumą) pateiktas Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka ir nėra pateikta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento (paso ar asmens tapatybės kortelės).

Jeigu asmuo, pageidaujantis grąžinti mokesčio ar baudos už AN permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, Prašymą VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui įteikia tiesiogiai (Taisyklių 12.2.1 papunkčio nustatyta tvarka), tokiu atveju asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą ar asmens tapatybės kortelę), kurį VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas privalo patikrinti, ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, kaip papildomą dokumentą, prisegti prie Prašymo.

Jei Prašymas pateikiamas per Mano VMI, tai papildomų dokumentų, patvirtinančių Prašymą pateikusio asmens tapatybę, pateikti nereikia, išskyrus atvejus, kai VMI valstybės tarnautojas ar darbuotojas, nagrinėjantis Prašymą, to pareikalauja šių Taisyklių 17 punkte nustatyta tvarka.“

Kai likviduojamam juridiniam asmeniui, kuris uždarė sąskaitas kredito įstaigoje, nustatoma mokesčio permoka (skirtumas), permokėtoji suma gali būti grąžinta į juridinio asmens likvidatoriaus kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą arba neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko asmeninę kredito įstaigoje atidarytą sąskaitą. Prašymo 25 laukelyje reikia nurodyti juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko identifikacinį numerį (kodą), Prašymo 26 laukelyje – likvidatoriaus pavadinimą / neribotos turtinės atsakomybės asmens savininko vardą, pavardę, Prašymo 27 laukelyje – gavėjui pervedamą sumą, Prašymo 29 laukelyje – juridinio asmens likvidatoriaus / neribotos turtinės atsakomybės juridinio asmens savininko kredito įstaigoje atidarytos sąskaitos numerį, Prašymo 30 laukelyje – kredito įstaigos SWIFT (BIC) kodą, Prašymo 31 laukelyje – kredito įstaigos pavadinimą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0415

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

Mokestį sumokėti galima:

 1. per kredito arba kitą mokėjimą priimančią įstaigą (pvz., pašto skyriuose, Perlo paslaugos terminaluose) mokant grynaisiais pinigais arba mokėjimą atliekant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis;

 2. per mokesčių administratoriaus pareigūną, turintį įgaliojimą priimti grynuosius pinigus (taikoma muitams ir su jais susijusioms sumoms);

 3. mokestį ir su juo susijusias sumas už mokesčių mokėtoją gali sumokėti tretieji asmenys.

Jei mokesčiai, įmokos ir / ar rinkliavos yra mokamos už kitą mokesčių mokėtoją, būtina pildyti išplėstinę mokėjimo nurodymo formą, nurodant pradinio mokėtojo, už kurį atliekamas mokėjimas, identifikacinį numerį, pavadinimą ar vardą, pavardę.

Mokant baudas už administracinius nusižengimus už mokesčių mokėtoją, mokėjimo nurodyme būtina nurodyti nusižengimo identifikacinis kodą (ROIK), o jam nesant — baudos paskyrimo dokumento numerį, nurodomą mokėjimo nurodymo laukelyje „Unikalus mokėjimo kodas“.

Mokestis laikomas sumokėtu, kai mokesčių administratoriaus kredito įstaiga gauna lėšas iš mokesčių mokėtojo kredito įstaigos.

Detalesnę informaciją rasite čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0435

Ši informacija skelbiama:
Mokesčių sumokėjimas, grąžinimas, įskaitymas (82-87 str.)

VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.), mokamų vienu įmokos kodu, į surenkamąsias sąskaitas sumokėta įmoka automatiškai, be mokesčių mokėtojo prašymo, įmokos sumokėjimo data įskaitoma VMI administruojamų deklaruojamų mokesčių ir baudų už AN, mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolėms padengti nustatyta tvarka.

Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančios sumos eurais, taip pat iki euro įvedimo dienos (iki 2014 m. gruodžio 31 d. imtinai) Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje susidariusios sumos litais, kurios nuo euro įvedimo dienos (nuo 2015 m. sausio 1 d.) Mokesčių apskaitos informacinės sistemos (toliau – MAIS) programinėmis priemonėmis automatiškai perskaičiuotos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytą euro ir lito perskaičiavimo kursą, įskaitomos tokia tvarka:

1. pirmiausiai įskaitomos mokesčių ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) pagal ANK (iki 2016 m. gruodžio 31 d. (imtinai) ATPK), mokamų vienu įmokos kodu, mokėjimo prievolės .

Tačiau įskaitymas iš Mokesčių permokų sąskaitos ar Mokesčio skirtumo sąskaitos baudos už AN mokėjimo prievolei padengti pagal organo (pareigūno) surašytą protokolą su administraciniu nurodymu nevykdomas. Vadovaujantis ANK 610 straipsnio, 611 straipsnio 1 ir 2 dalyse (nuo 2017 m. sausio 1 d.) ar ATPK 2601, 2602 straipsniuose (iki 2016 m. gruodžio 31 d. imtinai) nurodytais atvejais, mokesčių mokėtojui pasiūlytą sumokėti baudą už AN, lygią pusei minimalios baudos, mokesčių mokėtojas savo noru turi sumokėti pats per administraciniame nurodyme nurodytą mokėjimo terminą;

2. toliau įskaitomos VMI administruojamų deklaruojamų ir nedeklaruojamų (kai kitos valstybės institucijos, apskaičiuojančios mokesčių mokėtojui sumokėti tokį mokestį, VMI yra pateikę duomenis reikalingus to mokesčio prievolei apskaityti ir administruoti) mokesčių, mokamų atskirais įmokų kodais, nepriemokos;

3. toliau įskaitomos nesumokėtos palūkanos ir apskaičiuotos padidintos palūkanos bei nesumokėtos mokesčių ir (arba) baudų už AN įmokos pagal mokestinės paskolos sutartį;

4. toliau įskaitomos baudų, paskirtų pagal MAĮ ar kitus mokesčių įstatymus, prievolės, įskaitymą pradedant nuo šių baudų mokesčių, mokamų vienu įmokos kodu;

5. toliau įskaitomi delspinigiai, įskaitymą pradedant nuo vienu įmokos kodu mokamų mokesčių delspinigių;

51. toliau įskaitomos pagal vykdomuosius dokumentus nesumokėtos valstybės naudai išieškotinos sumos iki vykdomųjų dokumentų pateikimo antstoliams vykdyti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

6. toliau įskaitomos mokėjimo prievolės, dėl kurių priimtas sprendimas išieškoti mokestinę nepriemoką iš banko sąskaitose esančių lėšų arba išieškoti iš turto, šių Taisyklių 9 punkte nustatyta tvarka.     

Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis VMI administruojamų mokesčių mokestinės ir baudų už AN (paskirtų nuo 2015 m. liepos 1 d.) nepriemokos dengiamos automatiškai, be mokesčių mokėtojo Prašymo.

Padengus VMI administruojamų mokesčių mokestines ir baudų už AN nepriemokas, Mokesčių permokų sąskaitoje ir (arba) Mokesčio skirtumo sąskaitoje esančiomis sumomis be mokesčių mokėtojo Prašymo gali būti:

 1. įskaitomos muitinės administruojamų mokesčių nepriemokos Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos, patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2004 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. VA-182/1B-1042 „Dėl Mokesčių permokos įskaitymo mokesčių nepriemokai ir skoloms valstybei padengti taisyklių įgyvendinimo tvarkos", nustatyta tvarka;

 2. pervedama į antstolio nurodytą sąskaitą, jei:

 • VMI mokesčių apskaitoje yra susidariusi mokesčių mokėtojo permoka (skirtumas), kuriai susigrąžinti mokesčių mokėtojas nėra pateikęs Prašymo, tačiau, vadovaujantis CPK 749 straipsnio nuostatomis, yra gautas antstolio patvarkymas areštuoti skolininko turtines teises į mokesčių mokėtojui priklausančią grąžinti permokos (skirtumo) sumą. Permoka (skirtumas) pervedama, atlikus VMI mokesčių apskaitoje turimos mokesčių mokėtojui priklausančios grąžinti permokos (skirtumo) sumos pagrįstumo patikrinimą VMI prie FM nustatyta tvarka;

 • iš mokesčių mokėtojo, pateikusio Prašymą grąžinti permoką (skirtumą) į kito asmens sąskaitą, antstolis vykdo išieškojimą. Permoka (skirtumas) pervedama, vadovaujantis Instrukcijos 81.2 papunkčio nustatyta tvarka.

Teises aktai