Paramos skyrimas (34 str.)

Gyventojas, iki einamųjų metų gegužės 1 d. užpildęs ir pateikęs VMI Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį  paramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms FR0512 formą, 2023 m. ir 2024 m. gali paskirti:

 • iki 1,2 proc. pajamų mokesčio — paramos gavėjams: juridiniams asmenims (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) ir meno kūrėjams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir
 • iki 0,6 proc. pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir
 • iki 0,6 proc. pajamų mokesčio — politinėms partijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra. 2024 m. (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų) ir vėlesniais metais galės skirti politinėms organizacijoms (politinėms partijoms ir (ar) politiniams komitetams  (išsamesnę informaciją galite rasti čia).

2025 m. (nuo 2024 m. mokestinio laikotarpio pajamų) ir vėlesniais metais galės būti skiriama:

 • iki 1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams: tik nevyriausybinėms organizacijoms ir (ar) meno kūrėjams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą (išsamesnę informaciją galima rasti čia), ir
 • iki 0,6 procento — profesinėms sąjungoms ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimams, pagal Labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, ir
 • iki 0,6 procento — politinėms organizacijoms, kurios yra įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos Juridinių asmenų registre, atitinka įstatymų reikalavimus dėl politinės organizacijos narių skaičiaus ir kurioms nėra pradėta pertvarkymo arba likvidavimo procedūra,

Pajamų mokesčio dalį vienu Prašymu galima skirti ilgesniam nei vienerių metų laikotarpiui. Maksimalus laikotarpis yra 5 m. (pastarieji praėję kalendoriniai metai ir ateinantys 4 m.), tačiau, ją skiriant, reikėtų atsižvelgti į pajamų mokesčio dalies gavėjų atžvilgiu nuo 2024 ir 2025 m. taikomus pakeitimus.

Paramos teikimo tvarką reglamentuoja šie teisės aktai:

Registracijos numeris KM3142

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Pajamų mokesčio dalį galima paskirti:

• daugiau kaip vienam paramos gavėjui, tačiau bendra visiems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 1,2 proc., ir (ar)

•  daugiau kaip vienai politinei partijai (politinei organizacijai), tačiau bendra joms skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc., ir (ar)

•  daugiau kaip vienai profesinei sąjungai ir (ar) profesinių sąjungų susivienijimui, tačiau bendra jiems skiriama pajamų mokesčio dalis neturi būti didesnė kaip 0,6 proc.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0936

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

0,6 proc. pajamų mokesčio suma, skiriama politinėms partijoms (politinėms organizacijoms) ir (arba) 0,6 proc. pajamų mokesčio suma, skiriama profesinėms sąjungoms (profesinių sąjungų susivienijimams), neįskaitoma į paramos gavėjams pervedamą pajamų mokesčio sumą (1,2 proc).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0939

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Gyventojas apie Prašyme nurodytam kiekvienam gavėjui pervestą sumą sužinoti gali:

 1. prisijungęs prie VMI Elektroninio deklaravimo sistemos (EDS) > „Pranešimai” — susipažinti su pranešimu apie pervedimo įvykdymą;
 2. per autorizuotų elektroninių paslaugų srities Mano VMI paklausimų skyrelį pateikęs paklausimą;
 3. po kalendorinių metų lapkričio 15 d., pateikęs savo asmens tapatybės dokumentą, — VMI aptarnavimo skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0940

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)

Paramos gavėjai, politinės partijos (politinės organizacijos), profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai sužinoti, kokia pajamų mokesčio suma jiems pervesta, gali:

 1. prisijungę prie  Mano VMI > skiltyje Ataskaitos > Ataskaita apie gyventojų skirtą pajamų mokesčio dalį Formuoti ataskaitą — susipažinę su mokesčio sumos apskaičiavimo bei pervedimo ataskaita;  
 2. po kalendorinių metų lapkričio 15 d. , pateikę laisvos formos prašymą VMI aptarnavimo skyriui.

Teises aktai