Prašymas dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu (FR0319)

Mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklės patvirtintos VMI prie LR FM viršininko 2005-09-16 įsakymu Nr. VA-67 „Dėl mokesčių mokėtojų skolingumo nustatymo taisyklių patvirtinimo“. Šios taisyklės nustato mokestinių prievolių įvykdymo būklės, pagal kurią mokesčių mokėtojas laikomas skolingu arba neskolingu valstybės (savivaldybių) biudžetui ir valstybės pinigų fondams, nustatymo tvarką.

Prašymo dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu pažymų išdavimą reglamentuoja VMI prie LR FM viršininko 2003-11-18 įsakymas Nr. V-298 „DĖL ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR/AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMŲ IŠDAVIMO TAISYKLIŲ IR FR0319, FR0320 IR FR0321 FORMŲ PATVIRTINIMO“.

Dažniausiai užduodamus klausimus apie duomenis mokesčių apskaitos kortelėje rasite čia.

Registracijos numeris KM1505

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu (FR0319)

Mokesčių mokėtojas, norintis gauti pažymą apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais, turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319), kuriame turi nurodyti:

 1. institucijos, kuriai bus teikiama pažyma (pažymos gavėjo), pavadinimą, identifikacinį numerį;

 2. norimą gauti pažymos egzempliorių skaičių;

 3. kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui gauti, dalyvauti viešojo pirkimo procedūroje ar pan.);

 4. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319;

 5. norėdamas gauti pažymą už praėjusį laikotarpį, mokesčių mokėtojas prašyme turi nurodyti tikslią einamųjų arba praėjusių kalendorinių metų datą.

Prašymą mokesčių mokėtojas gali pateikti:

 1. elektroniniu būdu per Mano VMI: horizontalaus meniu juostoje pasirinkti Paslaugos −> Pažymos −> Pažyma apie atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais, pinigų fondais;

 2. jeigu gyventojai, nevykdantys ekonominės veiklos, ar jų įgalioti asmenys neturi galimybės prašymo pateikti elektroniniu būdu – raštu:

Teises aktai

Registracijos numeris KM1504

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu (FR0319)

Institucija reikalingus pažymos duomenis apie mokesčių mokėtoją gali gauti, sudariusi duomenų teikimo sutartį (toliau – sutartis) su VMI. Sudarius sutartį ir užregistravus instituciją kaip elektroninių paslaugų gavėją, ji gali sudarytoje sutartyje nustatyta tvarka pateikti prašymo duomenis ir gauti pažymos duomenis.

Jeigu institucija, kuri pagal LR teisės aktus turi teisę gauti informaciją apie mokesčių mokėtojus ir nėra sudariusi bei neketina sudaryti sutarties, nori gauti pažymą apie mokesčių mokėtoją, ji turi pateikti prašymą (pavyzdinė prašymo forma FR0319I), kuriame turi nurodyti:

  1. mokesčių mokėtojo pavadinimą arba vardą, pavardę, identifikacinį numerį;

  2. teisinį duomenų gavimo pagrindą ir kokiu tikslu reikalinga pažyma (pvz., licencijai ar leidimui išduoti, paramai suteikti ar pan.);

  3. vieną iš pažymos atsiėmimo būdų, nurodytų pavyzdinėje prašymo formoje FR0319I.

Prašymą FR0319I institucija gali pateikti elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1506

Ši informacija skelbiama:
Prašymas dėl atsiskaitymo su valstybės biudžetu (FR0319)

Pažymos parengiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, jei mokesčių mokėtojas nėra / nebuvo skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams bei yra pateiktos privalomos deklaracijos.

Jeigu mokesčių mokėtojas skolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams ir / arba nepateikė einamųjų ir penkerių praėjusių kalendorinių metų mokesčių deklaracijų, tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos, nurodant dėl kokių priežasčių mokėtojas laikomas skolingu.

Mokesčių mokėtojas, pašalinęs nurodytus trūkumus, galės teikti naują prašymą dėl pažymos užsakymo. 

Prašymą pateikę mokesčių mokėtojai arba institucijos, prisijungę prie Mano VMI, gali susipažinti su informacija apie pažymos parengimą.

Teises aktai