Mažosios bendrijos nario / vadovo pajamos

MB nario gautos pajamos gali būti priskiriamos:

  • su darbo santykiais susijusioms pajamoms (pajamų rūšies kodas 02);

  • pajamoms iš paskirstytojo pelno (dividendams) (pajamų rūšies kodas 26);

  • nuo 2020-11-19 pajamoms, pagal su MB sudarytą civilinę paslaugų sutartį (įskaitant ir vadovavimo MB paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. lapkričio 19 d.), kurių suma per kalendorinius metus negali viršyti 100 000 Eur (pajamų rūšies kodas 77).

Apmokestinant MB nario iš MB gautas su darbo santykiais susijusias pajamas (pajamų rūšies kodas 02), joms gali būti taikomas NPD. Daugiau informacijos apie NPD taikymą - čia.

MB vadovo (ne nario) pagal civilinę paslaugų sutartį su MB gautos pajamos priskiriamos kitoms su darbo santykiais nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamoms (Nuo 2019-01-01 pajamų rūšies kodas 89, iki 2018-12-31 pajamų rūšies kodas 70.).

MB nario - nuolatinio Lietuvos gyventojo iš MB gautos pajamos (įskaitant pajamas už vadovavimo paslaugas) priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pajamų mokestį privalo sumokėti pats MB narys metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

MB nario - nenuolatinio Lietuvos gyventojo iš MB gautos pajamos priskiriamos A klasės pajamoms, nuo kurių MB privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir GPMĮ nustatyta tvarka sumokėti pajamų mokestį. Nuo pajamų už vadovavimo paslaugas pajamų mokesčio išskaičiuoti ir sumokėti MB neturi, nes jos nėra pajamų mokesčio objektas Lietuvoje.

Registracijos numeris KM0464

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Nuo 2020-11-19 MB narys gali sudaryti civilines sutartis su MB dėl paslaugų teikimo ir (ar) darbų mažajai bendrijai atlikimo. MB narys iš MB gali gauti rinkos kainas atitinkantį atlygį už MB suteiktas paslaugas (įskaitant ir vadovavimo MB paslaugas, suteiktas nuo 2020 m. lapkričio 19 d.) ar atliktus darbus, kurio suma negali viršyti 100 000 Eur per kalendorinius metus.

100 000 Eur viršijanti pajamų dalis, gauta už MB suteiktas paslaugas ar atliktus darbus, apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios  pajamos (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai, 26 pajamų rūšies kodas).

Iki 2020-11-18 MB narys negalėjo su MB sudaryti civilinių sutarčių dėl paslaugų su MB teikimo ar darbų atlikimo, išskyrus su MB vadovu sudaromą civilinę (paslaugų) sutartį.

Jeigu, nepaisant MBĮ numatyto apribojimo, vis tiek su MB nariais sudaromos civilinės sutartys dėl paslaugų MB teikimo ar darbų atlikimo, MB nario nuo 2015-05-28 gautos pajamos pagal tokią civilinę sutartį, laikytinos MB nario pajamomis, kurios deklaruojamos metams pasibaigus ir apmokestinamos arba kaip su darbo santykiais susijusios pajamos (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai, 26 pajamų rūšies kodas).

Svarbu: pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 7 straipsnį MB narys negali turėti darbo santykių su MB.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0459

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis laikomos MB nario iš MB gauta suma, neviršijanti sumos, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos MB nario valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokos.

Pagal VSDĮ MB nario VSD įmokų bazę sudaro MB Sodrai deklaruoto dydžio suma, kuri kalendoriniais metais išsiimama MB nario asmeniniams poreikiams. Pajamų mokesčio tikslais su darbo santykiais susijusiomis pajamomis laikoma ir atitinkamai apmokestinama pajamų mokesčiu tik faktiškai išsiimta suma, net jei VSD įmokų tikslais deklaruota suma yra didesnė.

VSDĮ nustato maksimalią sumą („lubas"), iki kurios gali būti skaičiuojamos VSD įmokos:

  • už 2024 m. ši riba yra 81816,10 Eur (1902,70 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).  
  • už 2023 m. ši riba yra 72450,70 Eur (1684,90 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).  
  • už 2022 m. ši riba yra 64676,30 Eur (1504,10 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).
  • už 2021 m. ši riba yra 58 166,10 Eur (1352,70 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).
  • už 2020 m. ši riba yra 53380,20 Eur (1241,40 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).

  •  už 2019 m. ši riba yra 48 856,60 Eur (1136,20 Eur x 43) (suma ne didesnė negu praėjusių metų 43 vidutinių šalies darbo užmokesčių (VDU)).

Jeigu MB narys faktiškai iš įmonės gauna (išsiima) didesnę sumą nei deklaruota Sodrai, deklaruotą sumą viršijanti išsiimtos sumos dalis nelaikoma su darbo santykiais susijusiomis pajamomis, išskyrus atvejus kai minėtas pajamas gavęs gyventojas savo metinėje pajamų deklaracijoje pats visą gautą sumą deklaruoja kaip su darbo santykiais susijusias pajamas ir šios pajamos neviršija minėtų „lubų“. Tokiu atveju, visa gauta suma, neviršijanti „lubų", apmokestinama kaip su darbo santykiais susijusios pajamos. Mokėtinas VSD ir PSD įmokų skirtumas taip pat apskaičiuojamas nuo MB nario metinėje pajamų deklaracijoje 02 pajamų rūšies kodu deklaruotos sumos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0465

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Pagal pajamų rūšį MB vadovo (ne nario) už jo vadovavimą MB gautos pajamos priskiriamos kitoms su darbo santykiais nesusijusioms ir ne individualios veiklos pajamoms (nuo 2019-01-01 pajamų rūšies kodas 89, iki 2018-12-31 pajamų rūšies kodas 70). Šiai pajamų rūšiai taikomus tarifus galima rasti čia.

Pagal mokesčio mokėjimo tvarką MB vadovo (ne nario) už jo vadovavimą MB gautos pajamos priskiriamos:

Nuolatinio Lietuvos gyventojo

Priskiriamos A klasės pajamoms – mokestį išskaičiuoja ir sumoka MB.

Nenuolatinio Lietuvos gyventojo

Priskiriamos A klasės pajamoms, tačiau pagal paslaugų sutartį gautas atlygis nėra pajamų mokesčio objektas (mokestis neišskaičiuojamas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0463

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo 8 straipsnio nuostatas, MB nario įnašas yra jam nuosavybės teise priklausantis turtas, perduotas MB. Įnašu gali būti pinigai ar kitoks turtas, išskyrus darbus ir paslaugas.

MB perduotas nario įnašas tampa MB nuosavybe, todėl toks MB nario turto perleidimas MB nuosavybėn traktuotinas kaip gyventojo turto pardavimas. Turto pardavimo pajamomis laikoma įnešamo turto vertė, nustatyta MB susirinkimo sprendimu (jei MB yra tik vienas narys - vienintelio MB nario rašytiniu sprendimu). Įnašo vertė turi būti lygi įnešamo turto tikrajai rinkos kainai. Susidaręs skirtumas tarp nustatytos įnašo vertės ir turto įsigijimo kainos turi būti apmokestinamas pajamų mokesčiu kaip turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos (jei pagal GPMĮ 17 str. 1 d. punktų nuostatas, turto pardavimo pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0458

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Nario teisių perleidimas

Pagal Mažųjų bendrijų įstatymo (MBĮ) 10 straipsnį MB narys turi teisę MB nuostatuose ir įstatymuose nustatyta tvarka perleisti nario teises.

MB nario teisių perleidimo atveju MB nario gautos pajamos laikomos finansinių priemonių pardavimo pajamomis. MB nario teisių įsigijimo kaina lygi įnašo vertei (jeigu buvo įnešta turtu, įsigijimo kaina lygi vertei, kuri buvo nustatyta MB susirinkimo sprendimu).

Nario pasitraukimas

Pagal MBĮ 11 straipsnį MB narys turi teisę savanoriškai pasitraukti iš bendrijos. MB nariui tokiu atveju turi būti grąžintas jo įnašas ar kompensuota įnašo vertė, padidinta MB pelno ar sumažinta MB nuostolių dalimi, proporcinga jo įnašo į MB dydžiui (vertei).

MB nariui savanoriškai pasitraukus iš MB, jam grąžinamas įnašas laikomas turto (t. y. teisių – finansinių priemonių) pardavimu bendrovei ir apmokestinamos pagal taisykles taikomas finansinių priemonių pardavimo pajamų apmokestinimui. Jeigu MB nariui grąžinamas įnašas turtu, tai teisių pardavimo pajamomis laikoma gauto turto tikroji rinkos kaina teisių perleidimo bendrovei dieną.

Pelno dalis, išmokama proporcingai įnašo vertei,  apmokestinama kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai) arba kaip su darbo santykiais susijusios pajamos.

MB likvidavimas

MB likvidavimo atveju yra laikoma, kad MB narys parduoda turimas teises MB, todėl MB likvidavimo atveju nario gautos pajamos (t. y. gautas bet kokios rūšies turtas) apmokestinamos kaip finansinių priemonių pardavimo pajamos. 

Visais aukščiau išvardintas atvejais MB nario pajamos yra priskiriamos B klasės pajamoms, nuo kurių pats MB narys privalo pasibaigus metams, iki kitų metų gegužės 1 d. sumokėti ir apskaičiuoti pajamų mokestį, pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0460

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Nuo 2020-01-01 jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta MB narys ir šioje MB nėra vadovo dienpinigių norma negali būti didinama 100 proc.

Iki 2019-12-31 jeigu į komandiruotę užsienyje vyksta MB narys ir šioje MB nėra vadovo, dienpinigių norma galėjo būti didinama 100 proc. Ši nuostata buvo netaikoma vykstant į komandiruotę Lietuvoje.

Kai dienpinigiai išmokami MB nariams, apribojimas, susijęs su jų gaunamomis pajamomis, netaikomos, nes jų darbas nėra grindžiamas darbo sutartimi ir išmokėtos dienpinigių normos neapmokestinamos pajamų mokesčiu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0461

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Jei MB vadovas, kuris nėra MB narys (veikia pagal paslaugų sutartį), vyksta į komandiruotę, tai jam apmokėtos komandiruočių kompensacijos (kelionės, apgyvendinimo ir kt. išlaidos) laikomos teikiamos paslaugos dalimi. Vadinasi, MB vadovui išmokėtos komandiruočių kompensacijos laikomos MB vadovo pajamomis, gautomis pagal paslaugų sutartį, kurios apmokestinamos pajamų mokesčiu.

 

Kai MB vadovas yra ir MB narys, komandiruočių kompensacijos pajamų mokesčiu neapmokestinamos, jei neviršija Vyriausybės nutarimu nustatytų normų. Kompensacijos nelyginamos su iš MB išsiimtomis pajamomis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0466

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

MB nariui pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintas normas mokami dienpinigiai yra neapmokestinami.

Normas viršijanti dienpinigių suma apmokestinama pajamų mokesčiu arba kaip su darbo santykiais pajamos (02 pajamų rūšies kodas), arba kaip pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai, 26 pajamų rūšies kodas).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0462

Ši informacija skelbiama:
Mažosios bendrijos nario/vadovo pajamos

Jeigu MB narys ir / arba vadovas sudarė paskolos sutartį su MB, bei sutartyje numatė palūkanų mokėjimą, tai gaunamos palūkanos apmokestinamos pajamų mokesčiu  nuo pirmo euro, kaip gautos iš juridinio asmens.

Iš Lietuvos juridinio asmens nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos palūkanos priskiriamos B klasės pajamoms, kurias pats MB narys ir / arba vadovas privalo deklaruoti ir nuo jų sumokėti apskaičiuotą pajamų mokestį metams pasibaigus, iki kitų metų gegužės 1 d. pateikdamas metinę pajamų deklaraciją.

Teises aktai