EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Lietuvos apmokestinamieji asmenys, norintys susigrąžinti kitose ES valstybėse narėse sumokėtą PVM, elektroninius prašymus grąžinti PVM kitoms ES valstybėms narėms turi pateikti per VMI administruojamą Elektroninių prašymų priėmimo sistemą (EPRIS).

EPRIS naudotojų instrukcija

Registracijos numeris KM1994

Ši informacija skelbiama:
EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Prašymas grąžinti PVM gali būti tikslinamas:

  1. likus ne mažiau kaip valandai iki prašymo grąžinti PVM išsiuntimo PVM grąžinančiai valstybei narei nurodytos dienos (tokiu atveju leidžiama tikslinti visus prašyme grąžinti PVM nurodytus duomenis, įskaitant naujų duomenų įtraukimą);

  2. prašymą grąžinti PVM jau persiuntus atitinkamai valstybei narei (tokiu atveju negali būti nurodoma naujų (neįtrauktų į pirminį prašymą grąžinti PVM) PVM sąskaitų faktūrų ar importo dokumentų).

Pavyzdys

 

Pareiškėjas 2018 m. balandžio 10 d. pastebėjo, kad 2018 m. balandžio 5 d. Prancūzijai persiųstame prašyme grąžinti PVM klaidingai nurodė el. pašto adresą, klaidingai įrašė PVM sumą iš vienos PVM sąskaitos faktūros ir pamiršo įtraukti duomenis iš vieno importo dokumento. Tokiu atveju pareiškėjas turi teisę pateikti patikslintą 2018 m. balandžio 5 d. prašymą, tačiau jame gali tikslinti tik el. pašto adresą ir PVM sumą, o įtraukti pamirštų duomenų iš importo dokumento pareiškėjas negali.

 

Prašymas grąžinti PVM privalo būti tikslinamas:

  1. pasikeitus pareiškėjo atskaitos procentui, dėl kurio keičiasi jam grąžintina PVM suma;

  2. pareiškėjui pastebėjus, kad PVM grąžinanti valstybė narė jam grąžino per didelę PVM sumą dėl kitų priežasčių (tokiu atveju pareiškėjas (pareiškėjo atstovas) turi patikslinti PVM sumą, dėl kurios jis yra pateikęs prašymą grąžinti PVM arba kuri jam jau buvo grąžinta. Patikslinti duomenys yra įtraukiami į vėlesnį prašymą grąžinti PVM, pateikiamą kalendoriniais metais, einančiais po atitinkamo PVM grąžinimo laikotarpio, o jeigu tais kalendoriniais metais vėlesnis prašymas grąžinti PVM neteikiamas, privalo per EPRIS pateikti atskirą pranešimą apie patikslintą atskaitos procentą ar kitas priežastis, dėl kurių pasikeitė jam grąžintina PVM suma).

Teises aktai

Registracijos numeris KM1995

Ši informacija skelbiama:
EPRIS (Elektroninių prašymų priėmimo sistema)

Jei prašymas įregistruoti ar papildomas prašymas teikiamas atvykus į AVMI, tai pareiškėjo atstovui Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos įregistravimo prašymo pateikimo metu.

Jei įregistravimo prašymas ar papildomas prašymas išsiunčiamas paprastu paštu, tai pareiškėjo atstovui Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės suteikiamos ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo įregistravimo prašymo ar papildomo prašymo gavimo dienos, skaičiuojant nuo kitos darbo dienos, po kurios įregistravimo prašymas ar papildomas prašymas buvo gautas.

Pareiškėjo atstovas įregistravimo prašymą ar papildomą prašymą išsiuntęs paprastu paštu, apie tai, kad jau yra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės ir kad galima atvykti jas atsiimti, yra informuojamas įregistravimo prašyme ar papildomame prašyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės išduodamos pasirašytinai pareiškėjo atstovui tame AVMI teritoriniame skyriuje, kuriam buvo pateiktas (išsiųstas) įregistravimo prašymas ar papildomas prašymas. Jei EPRIS identifikavimo priemones už pareiškėjo atstovą atsiima kitas asmuo, atsiimdamas jis turi pateikti įgaliojimą (pavedimo sutartį), kuris suteikia teisę atsiimti identifikavimo priemones.

Jei įregistravimo prašyme ar papildomame prašyme nurodyti ne visi Lietuvoje neįsikūrusiam EPRIS vartotojui užregistruoti reikalingi duomenys, atsakingas AVMI teritorinio skyriaus darbuotojas, įregistravimo prašyme ar papildomame prašyme nurodytu elektroniniu paštu susisiekia su registruojamu Lietuvoje neįsikūrusiu EPRIS vartotoju ir paprašo jo patikslinti trūkstamus duomenis. Tokiu atveju Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo įregistravimo terminas yra pratęsiamas iki 5 darbo dienų, terminą pradedant skaičiuoti nuo kitos darbo dienos po Įregistravimo prašymo ar papildomo prašymo gavimo dienos.

EPRIS vartotojo identifikavimo priemonės gali būti nesuteikiamos, jeigu:

  1. įregistravimo prašyme ar papildomame prašyme yra nenurodytas arba nurodytas netikslus elektroninio pašto adresas;

  2. įregistravimo prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs VMI prie FM viršininko įsakymu Nr. VA-1 (toliau – Taisyklės) 11.1, 11.2 p. numatyti duomenys, papildomame prašyme yra nenurodyti arba nurodyti netikslūs Taisyklių 14.1, 14.3 p. numatyti duomenys ir pareiškėjo atstovas, gavęs atsakingo AVMI teritorinio skyriaus darbuotojo elektroninį laišką, kuriuo prašoma patikslinti šiuos duomenis, to nepadaro per 2 darbo dienas;

  3. nepateiktas Taisyklių 9 punkte nurodytas įgaliojimas (pavedimo sutartis);

  4. pateiktas papildomas prašymas, tačiau pareiškėjo atstovui nėra suteiktos EPRIS identifikavimo priemonės pagal įregistravimo prašymą.

Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių dėl 2 punkte nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai yra informuojamas elektroniniu paštu, nurodant tokio sprendimo priežastį. Pareiškėjo atstovas turi teisę pakartotinai teikti įregistravimo prašymą ar papildomą prašymą.

Nesuteikus Lietuvoje neįsikūrusio EPRIS vartotojo identifikavimo priemonių pagal įregistravimo prašymą dėl 1 punkte nurodytų priežasčių, pareiškėjo atstovas apie tai nėra informuojamas, tačiau jis turi teisę pakartotinai teikti įregistravimo prašymą.

Teises aktai