Registracijos numeris KM0632

Ši informacija skelbiama:
Fiksuoto GPM apskaičiavimas ir sumokėjimas

Pajamos, gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos, apmokestinamos, sumokant savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai turi teisę mokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį nuo mokestiniu laikotarpiu iš individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimus, gautų ne didesnių nei 45 000 Eur pajamų (kai vykdoma kelių rūšių veikla (išskyrus gyvenamosios paskirties nuomą), pajamos sumuojamos). Veiklos vykdymui įsigyti verslo liudijimus ir mokestiniu laikotarpiu gauti 45 000 Eur neviršijančių pajamų iš individualios veiklos vykdymo, gali ir privalantys registruotis ar jais įsiregistravę PVM mokėtojai. Jei iš įsigijus verslo liudijimą vykdytos individualios veiklos gavus daugiau nei 45 000 Eur pajamų, viršijančioji pajamų dalis apmokestinama kaip įregistruotos individualios pagal pažymą veiklos pajamos - 15 proc. tarifu, taikant GPMĮ 182 str. nurodytą pajamų mokesčio kreditą.

Gyvenamosios paskirties patalpas nuomojant įsigijus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos verslo liudijimą, fiksuoto dydžio pajamų mokesčiu gali būti apmokestinamos 45 000 Eur per mokestinį laikotarpį neviršijančios iš gyvenamojo būsto nuomos gautos pajamos. Mokestiniu laikotarpiu gavus patalpų nuomos pajamų daugiau nei 45 000 Eur, viršijanti dalis apmokestinamas pajamų mokesčiu, kaip turto nuomos pajamos, neįsigijus verslo liudijimo.

Gyventojų, vykdžiusių veiklą su verslo liudijimu ir per kalendorinius metus iš juridinių asmenų, nevykdančių tos pačios veiklos kaip gyventojas įsigijęs verslo liudijimą, ar kitų individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gavusių daugiau nei 4 500 Eur pajamų, pajamų dalis iki 4 500 Eur papildomai neapmokestinama, nes gyventojas, prieš įsigydamas verslo liudijimą, jau sumokėjo savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Pajamų dalis, viršijanti 4 500 Eur, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos.

 

Jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas vykdo tokią pačią veiklą kaip ir juridinio asmens veikla ir tokiam juridiniam asmeniui parduoda prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) ar teikia paslaugas, tai iš tokio juridinio asmens jo gautos pajamos apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0635

Ši informacija skelbiama:
Fiksuoto GPM apskaičiavimas ir sumokėjimas

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis nustatomas atskirai kiekvienai veiklos rūšiai. Fiksuotus pajamų mokesčio dydžius tvirtina kiekviena savivaldybė atskirai, todėl kiekvienoje savivaldybėje jie būna skirtingi ir kasmet gali keistis.

Savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto sąskaita taikyti fiksuoto dydžio pajamų mokesčio lengvatas. 

Savivaldybės iki einamųjų metų lapkričio 10 d. pateikia VMI informaciją apie nustatytus (patvirtintus) individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, kitų metų fiksuoto pajamų mokesčio dydžius.

Skaičiuoklė gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0636

Ši informacija skelbiama:
Fiksuoto GPM apskaičiavimas ir sumokėjimas

Jeigu verslo liudijimas išduodamas ilgesniam negu mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis (pvz., medicininė komisija gyventojo nedarbingumo lygį panaikino), gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo privalo pranešti apie tai VMI (tiesiogiai atvykus į VMI arba per Mano VMI).

Jeigu dėl duomenų, pagal kuriuos skaičiuojamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis, pokyčio susidaro fiksuoto dydžio pajamų mokesčio permoka, ji grąžinama arba įskaitoma Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Papildomai mokėtina arba grąžintina fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama nuo kito kalendorinio mėnesio, einančio po to kalendorinio mėnesio, kurį įvyko pokytis, pirmosios dienos.

Fiksuoto dydžio pajamų mokestis taip pat grąžinamas arba įskaitomas, kai verslo liudijime įrašytos rūšies veikla nutrūksta ir ja nesiverčiama iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Paaiškinimai dėl fiksuoto dydžio pajamų mokesčio įskaitymo arba grąžinimo įvairiais atvejais yra pateikti žemiau:

Atvejis

Paaiškinimas

Mirties atveju

Grąžinamas paveldėtojams arba įskaitomas palikėjo mokestinei nepriemokai padengti. Šiuo atveju grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo palikimo atsiradimo momento (t.y. mirties) iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

Ligos atveju

Grąžinama arba įskaitoma suma skaičiuojama už laikotarpį nuo ligos pradžios (jei į verslo liudijimą nėra įrašyto kito fizinio asmens) iki išduoto verslo liudijimo galiojimo pabaigos.

Kitais atvejais

Grąžinama arba įskaitoma fiksuoto dydžio pajamų mokesčio suma skaičiuojama už laikotarpį nuo prašymo nutraukti vykdomą individualią veiklą, įsigijus verslo liudijimą, VMI gavimo dienos arba nuo prašyme nurodytos, vėlesnės nei prašymo gavimo data, dienos iki išduoto verslo liudijimo galiojimo laikotarpio pabaigos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0675

Ši informacija skelbiama:
Fiksuoto GPM apskaičiavimas ir sumokėjimas

Išmokos, kurias gyventojui už paslaugas pagal verslo liudijimą išmoka jo darbdavys priskiriamos B klasės pajamoms.

Darbdavys tokias išmokas deklaruoja metinės gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312  formoje, nurodydamas pajamų rūšies kodą 92.

Jeigu gyventojo įsigytas verslo liudijimas atitinkamai veiklai nedraudžia jam teikti paslaugų juridiniam asmeniui (įskaitant darbdavį), tai už iš tokios veiklos gaunamas pajamas gyventojas jau yra sumokėjęs fiksuoto dydžio pajamų mokestį.

Teises aktai