Apmokestinimo momentas (14 str.)

Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir / ar teikiamos paslaugos pardavimo PVM.

Bendruoju atveju, prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę ar teikiamą paslaugą atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.

Registracijos numeris KM0089

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Apmokestinimo momentas – tai momentas, kada turi būti apskaičiuotas tiekiamos prekės ir / ar teikiamos paslaugos pardavimo PVM. Apmokestinimo momentas yra svarbus nustatant, kurį mokestinį laikotarpį turi būti apskaičiuotas ir PVM deklaracijoje deklaruotas pardavimo PVM.

Prievolė apskaičiuoti PVM už tiekiamą prekę arba teikiamą paslaugą atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas šis prekių tiekimas ar paslaugų teikimas.

Kai PVM sąskaita faktūra neišrašoma, PVM apmokestinimo momentas atsiranda įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau, kai:

  1. prekė perduodama ar paslauga suteikiama; arba

  2. gaunamas atlygis už patiektą prekę ar suteiktą paslaugą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0087

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Aspektai

PVM vertinimas

Prekės perduodamos ar paslaugos suteikiamos ne anksčiau nei po 12 mėn. nuo sandorio sudarymo

Apmokestinamasis momentas – avanso gavimas

 

Jeigu prekių tiekimo ar paslaugų teikimo sutartyje yra numatyta gauti avansą ir šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo sandorio sudarymo dienos, tai prekių tiekėjui ar paslaugos teikėjui kyla prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM. Šiuo atveju 12 mėn. turi praeiti nuo sandorio sudarymo dienos iki prekės perdavimo (paslaugos suteikimo) dienos.

 

Ši nuostata netaikoma prekėms / paslaugos, kurių apmokestinamoji vertė yra marža, apskaičiuota PVMĮ 102 ir 107 str. nustatyta tvarka.

Prekės perduodamos ar paslaugos suteikiamos anksčiau nei po 12 mėn.

Galimybė pasirinkti apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimą

 

Jeigu sutartyje yra numatyta avansą gauti už prekes ar paslaugas, kurios bus patiektos ar suteiktos anksčiau kaip prieš 12 mėn., tai tokiu atveju prekės tiekėjas ar paslaugos teikėjas pardavimo PVM nuo gauto avanso neturi skaičiuoti. Tačiau šiuo atveju tiekėjas / teikėjas turi teisę pasirinkti gautą avansą apmokestinti PVM, t. y. PVM apmokestinamuoju momentu laikyti avanso gavimo momentą.

PVM mokėtojas laikomas pasirinkusiu gautą avansą apmokestinti PVM, kai jis avanso gavimą PVMĮ 79 str. 4 dalyje nustatyta tvarka įformina PVM sąskaita faktūra (šią PVM sąskaitą faktūrą išrašo avanso gavėjas ir joje nurodo, kad PVM skaičiuojamas nuo avanso).

Susiję dokumentai

Leidinys „Avanso apmokestinimas pridėtinės vertės mokesčiu“

Teises aktai

Registracijos numeris KM0090

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Teikiant ilgalaikes paslaugas (ilgalaikės paslaugos - tai paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos, komunalinės ar kt.), taip pat tiekiant elektros energiją, dujas, šilumą ir kitų rūšių energiją, prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų ar patiektų prekių kiekis.

Atvejis, teikiant ilgalaikes paslaugas ir energiją

Apmokestinamasis momentas

Išrašoma PVM sąskaita faktūra

Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra. Ilgalaikių paslaugų teikimo bei elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atveju PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos.

Jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma

PVM apmokestinimo momentas yra momentas, kai gaunamas atlygis už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį.

Jeigu PVM sąskaita faktūra iki nurodyto termino nėra išrašyta ir nėra gautas atlygis

Prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kitą dieną po minėto termino, per kurį dokumentas turėjo būti išrašytas, pabaigos, t. y. kito mėnesio 11 dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0092

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Tais atvejais, kai už užsienio apmokestinamojo asmens tiekiamas prekes ar teikiamas paslaugas pagal 95 str. 3, 4 ar 5 dalies nuostatas prievolė apskaičiuoti ir sumokėti pardavimo PVM tenka pirkėjui, PVM apmokestinimo momentas atsiras įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

  1. Kai pirkėjas gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas prekės tiekimas arba paslaugos teikimas (gavimo data gali būti nustatoma pagal pašto žymą ar kitus įrodymus);

  2. Kai pirkėjas sumoka atlygį už užsienio apmokestinamojo asmens šalies teritorijoje patiektą prekę ar suteiktą paslaugą;

  3. Mokestinio laikotarpio, kurį prekės buvo patiektos arba paslaugos suteiktos, paskutinė diena. Tačiau jei užsienio apmokestinamasis asmuo šalies teritorijoje teikia paslaugas, kurios užtrunka ilgesnį laikotarpį ne todėl, kad tai ilgalaikė ar nuolatinė paslauga, o todėl, kad jos toks pobūdis (pvz.: nekilnojamo turto projektavimo paslauga ar pan.), tai tokiu atveju negalima teigti, kad apmokestinimo momentas įvyksta kiekvieno mėnesio paskutinę dieną. Tokiu atveju, nustatant apmokestinimo momentą, reikėtų visų pirma atsižvelgti į apskaitos dokumento, kuriuo įformintas prekės tiekimas ar paslaugos teikimas, gavimą arba atlygio už suteiktą paslaugą sumokėjimą. Jei klientas iš paslaugos teikėjo negavo apskaitos dokumento, kuriuo įformintas prekės tiekimas ar paslaugos teikimas, o taip pat nemokėjo atlygio už suteiktą paslaugą, tai tokios paslaugos apmokestinimo momentas nustatomas pagal 3 punkte nustatytą taisyklę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0091

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

 

Atvejis, teikiant ilgalaikes paslaugas ir energiją

Paslaugas teikia užsienio apmokestinamasis asmuo ir pardavimo PVM turi apskaičiuoti pirkėjas pagal PVMĮ 95 str. 2 d.

Paslaugas teikia užsienio apmokestinamasis asmuo ir pardavimo PVM turi apskaičiuoti pirkėjas pagal PVMĮ 95 str. 3, 4 ar 5 d.

Kai paslaugos teikiamos ilgiau nei 12 mėn.

Kai paslaugos teikiamos trumpiau nei 12 mėn.

Išrašoma PVM sąskaita faktūra

Kai išrašoma PVM sąskaita faktūra. Ilgalaikių paslaugų teikimo bei elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atveju PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos.

 

Mokestis apskaičiuojamas įvykus tam iš nurodytų įvykių, kuris įvyksta anksčiau:

kai pirkėjas gauna apskaitos dokumentą, kuriuo įformintas per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekis;

kai pirkėjas moka atlygį už per atitinkamą ataskaitinį laikotarpį patiektų prekių arba suteiktų paslaugų kiekį (įskaitant avansą, mokamą pagal nuomos sutartį, kuri numato nuomojamo daikto perdavimą nuomininkui ne anksčiau kaip po 12 mėn. nuo sandorio sudarymo dienos);

kito po ataskaitinio laikotarpio mėnesio paskutinę dieną, jeigu iki šios dienos neįvyko nė vienas 1 ir 2 punktuose nurodytų įvykių.

Jeigu PVM sąskaita faktūra neišrašoma

PVM apmokestinimo momentas yra momentas, kai gaunamas atlygis už per tą ataskaitinį laikotarpį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį.

 

Jeigu PVM sąskaita faktūra iki nurodyto termino nėra išrašyta ir nėra gautas atlygis

Prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda kiekvienų kalendorinių metų paskutinę dieną, iki paslaugos baigiamos teikti.

 

Prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda, kai paslaugos baigiamos teikti.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0094

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Kai prekės įvežamos į Lietuvą ne iš ES teritorijos, tai prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda, kai šios prekės įvežamos į šalies teritoriją, išskyrus atvejus, kai joms pradedami taikyti PVMĮ 123 str. 1 ar 3 dalyje nurodyti muitinės sankcionuoti veiksmai.

Pavyzdys

 

Lietuvos įmonė A, PVM mokėtoja, Baltarusijoje iš įmonės B rugsėjo mėn. įsigijo prekių, kurias į Lietuvą įvežė tų metų rugsėjo 24 d. ir kurioms tą dieną įformino išleidimo į laisvą apyvartą muitinės procedūrą. Tokiu atveju prievolė apskaičiuoti importo PVM atsiranda rugsėjo 24 d.

 

Pagal PVMĮ 123 str. 1 ar 3 dalį laikoma, kad prekės importuotos šalies teritorijoje, jeigu:

  1. ne ES prekės yra šalies teritorijoje tuo metu, kai jos įvežamos į ES teritoriją, išskyrus atvejus, kai įvežtos į ES teritoriją ne ES prekės ne išleidžiamos laisvai cirkuliuoti, o pateikiamos laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežamos į laisvąją zoną ar padedamos į laisvąjį sandėlį, joms įforminama muitinio sandėliavimo, muitinės prižiūrimo perdirbimo, laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais, laikinojo įvežimo visiškai neapmokestinant importo muitais ar išorinio tranzito muitinės procedūra. Pastaraisiais atvejais laikoma, kad ne ES prekės importuotos šalies teritorijoje tik tuo atveju, jeigu, nustojus taikyti minėtąsias procedūras ar veiksmus, prekės tebėra šalies teritorijoje;

  2. ES prekės yra šalies teritorijoje tuo metu, kai jos įvežamos į ES teritoriją, išskyrus atvejus, kai įvežtoms šioms prekėms taikomas toks režimas, kuris, jeigu šios prekės būtų ne ES prekės, leistų jas pateikti laikinajam saugojimui muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, įvežti į laisvąją zoną ar padėti į laisvąjį sandėlį, joms įforminti muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais, laikinojo įvežimo visiškai neapmokestinant importo muitais procedūrą, arba joms įforminama vidinio tranzito procedūra. Pastaraisiais atvejais laikoma, kad minėtosios ES prekės importuotos šalies teritorijoje tik tuo atveju, kai, nustojus taikyti minėtąjį režimą ar vidinio tranzito procedūrą, prekės tebėra šalies teritorijoje;

  3. Šios nuostatos gali būti taikomos, kai prekės iš tos ES muitų teritorijos dalies, kuri nepriklauso ES teritorijai, įvežamos į ES teritoriją. Pažymime, kad ES muitų teritorija ne visada sutampa su ES teritorija (t. y. teritorija, kurioje taikomos Tarybos direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apyvartos mokesčiais, suderinimo). Pavyzdžiui, Kanarų salos (Ispanija), Prancūzijos užjūrio departamentai - Gvadelupa, Martinika, Prancūzijos Gviana, Reunionas (Prancūzijos Respublika); Atono kalnas (Graikijos Respublika) priklauso ES muitų teritorijai, tačiau nėra ES teritorija.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0098

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Pagal PVMĮ 5 ir 8 str. nuostatas prekių tiekimu, paslaugų teikimu už atlygį yra laikomas ir prekių, paslaugų suvartojimas privatiems poreikiams tenkinti. Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už prekę ar paslaugą, suvartotą saviems poreikiams tenkinti, atsiranda tada, kai tokia prekė suvartojama ar paslauga suteikiama.

Pavyzdys

 

Įmonė A, PVM mokėtoja, gamina ir parduoda televizorius. Įmonė A darbuotojo jubiliejaus proga liepos 20 d. jam padovanojo vieną iš pagamintų televizorių, kuriam pasigaminti įsigytų prekių ir / ar paslaugų pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą.

 

Šiuo atveju įmonė pagamintą televizorių atidavė darbuotojui neatlygintinai, t. y. PVM apmokestinamai veiklai nenaudojo. Šiuo atveju laikoma, kad įmonės pagaminta prekė – televizorius sunaudota įmonės privatiems poreikiams tenkinti, o prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už neatlygintinai perduotą televizorių atsiranda liepos 20 d., t. y. tą dieną, kai prekė neatlygintinai perduodama įmonės darbuotojui.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0099

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Kai prekės tiekiamos pagal išperkamosios nuomos (lizingo) sutartį, apmokestinimo momentas yra prekės perdavimo momentas.

Pavyzdys

 

Vasario 2 d. lizingo bendrovė su įmone A sudarė dvejų metų vilkiko nuomos sutartį, atitinkančią PVMĮ 4 str. 2 dalyje nurodytas sąlygas. Lizingo bendrovė pagal sudarytą sutartį vilkiką įmonei A perdavė vasario 3 d. Šiuo atveju lizingo bendrovės perduodamo turto apmokestinimo momentas – prekės perdavimo momentas, t. y. vasario 3 d.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0101

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių tiekimą į kitą ES valstybę narę, kuriam taikomos PVM įstatymo VI skyriaus nuostatos, atsiranda, kai išrašoma PVM sąskaita faktūra, kuria įforminamas toks prekių tiekimas, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prekių transporto dokumentus, t. y. prekių išgabenimo data laikoma prekių transporto dokumento data (pvz., CMR tarptautinio prekių gabenimo važtaraščio data, Bill of lading (prekių pakrovimo į laivą) data, Airway bill (prekių pakrovimo į orlaivį) data.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0105

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Pagal PVMĮ 6 str. nuostatas prekių tiekimu už atlygį yra laikomas ir ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas.

Prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM už pasigamintą ilgalaikį materialųjį turtą atsiranda, kai pasigamintas turtas pradedamas naudoti PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, t. y. įvedamas į eksploataciją.

1 pavyzdys

 

Įmonė, PVM mokėtoja, praėjusių metų antrąjį pusmetį pasistatė gamybines patalpas. Gamybinių patalpų statybai sunaudotų žaliavų, medžiagų bei paslaugų pirkimo PVM įmonė buvo įtraukusi į PVM atskaitą. Statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas buvo pasirašytas praėjusių metų liepos 20 d. Įmonė šį turtą pradėjo naudoti savo ekonominėje veikloje praėjusių metų rugsėjo 1 d.

 

Šiuo atveju įmonės gamybinių patalpų statyba yra laikoma ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu, kuris laikomas prekių tiekimu. Šio pasigaminto turto apmokestinimo momentas – turto naudojimo pradžia, t. y. praėjusių metų rugsėjo 1 d.

 

Ilgalaikio turto pasigaminimu yra laikomas ir pastato (statinio) esminis pagerinimas. Šiuo atveju prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM atsiranda, kai pastato (statinio) esminio pagerinimo darbai baigti. Pastato (statinio) esminio pagerinimo darbų apmokestinimo momentu bus laikoma darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo data.

2 pavyzdys

 

Įmonė, PVM mokėtoja, su statybos firma sudarė gamybinio pastato remonto sutartį, pagal kurią atliekami statybos darbai pailgina pastato naudingo tarnavimo laiką bei pagerina jo naudingąsias savybes. Statybos remonto darbų priėmimo - perdavimo aktas pasirašytas vasario 3 d.

 

Šiuo atveju gamybinio pastato atlikti remonto darbai bus laikomi patalpų esminiu pagerinimu, kuris laikomas ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu ir yra PVM objektas. Šio esminio pagerinimo PVM apmokestinimo momentas - vasario 3 d, t. y. diena, kada buvo pasirašytas visų darbų priėmimo – perdavimo aktas.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0106

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Prievolė apskaičiuoti PVM už prekių įsigijimą iš kitos ES valstybės narės atsiranda, kai šių prekių tiekėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą, bet ne vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną.

Prekių išgabenimo data nustatoma pagal prekių transporto dokumentus, t. y. prekių išgabenimo data laikoma prekių transporto dokumento data (pvz., CMR tarptautinio prekių gabenimo važtaraščio data, Bill of lading (prekių pakrovimo į laivą) data, Airway bill (prekių pakrovimo į orlaivį) data.

Pasitaiko atvejų, kai PVM mokėtojas, įsigijęs prekių iš kitų ES valstybių narių, už šias prekes jų tiekimo metu išrašytas PVM sąskaitas faktūras gauna vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną. Tokiu atveju PVM mokėtojas įsigytų prekių pardavimo PVM turi apskaičiuoti ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dienos. Kadangi iš kitos valstybės narės įsigyjamoms prekėms tiekimo metu PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta, tai iš kitos valstybės narės įsigyjamų prekių apmokestinimo momentas – PVM sąskaitos faktūros išrašymo data. Todėl PVM mokėtojas, gavęs tiekimo metu išrašytų įsigyjamų prekių PVM sąskaitą faktūrą, turi patikslinti šių prekių PVM apmokestinimo momentą.

Kai kitos ES valstybės narės tiekėjas, PVM mokėtojas, į Lietuvą PVM mokėtojui tiekiamoms prekėms PVM sąskaitą faktūrą išrašo ne jų tiekimo metu, o vėliau kaip kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dieną, tai įsigytų prekių apmokestinimo momentas yra laikotarpis nuo prekių tiekimo dienos iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį prekės buvo išgabentos, 15 dienos, t. y. šių prekių pirkėjas šiame laikotarpyje gali pasirinkti apmokestinimo PVM datą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0107

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinimo momentas (14 str.)

Teisę pasirinkti taikyti specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką turi PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas PVMĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas žemės ūkio produkcijos pirkėjo išrašoma PVM sąskaita faktūra.

Pagal PVMĮ 79 str. 9 dalį PVM sąskaitas faktūras už Lietuvoje registruotų PVM mokėtojų tiekiamą žemės ūkio produkciją visais atvejais išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjas, jeigu jis yra Lietuvos PVM mokėtojas.

PVM mokėtojui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, prievolė apskaičiuoti PVM už jo tiekiamą žemės ūkio produkciją atsiranda, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas už ją sumoka atlygį (šį mokėjimą pirkėjas turi įforminti apskaitos dokumentu).

Jeigu atlygis už patiektą žemės ūkio produkciją mokamas dalimis, tai tokiu atveju PVM mokėtojui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, patiektos žemės ūkio produkcijos apmokestinimo PVM momentas bus data, kai pirkėjas sumokės atlygio dalį.

Kai į tiekiamos žemės ūkio produkcijos apmokestinamąją vertę papildomai įtraukiamos PVMĮ 15 str. 6 dalyje nurodytos subsidijos ar dotacijos, tai tokiu atveju pirkėjas moka ne vien PVM, apskaičiuotą nuo savo mokamos kainos dalies, bet ir PVM, apskaičiuotą nuo subsidijos ar dotacijos sumos. Šiuo atveju subsidijos ar dotacijos gavimo diena ir pirkėjo mokėtino PVM nuo šios subsidijos (dotacijos) sumos mokėjimo diena gali ir nesutapti. Tokiu atveju nuo subsidijų (dotacijų) sumos apskaičiuoto pardavimo PVM apmokestinimo momentas atsiranda, kai pirkėjas šį nuo subsidijų (dotacijų) apskaičiuotą PVM sumoka žemės ūkio produkcijos tiekėjui, pasirinkusiam specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką.

PVM mokėtojas, tiekiantis žemės ūkio produkciją, kurios tiekimas PVMĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, pasirinkimą taikyti specialią apmokestinamojo momento nustatymo tvarką privalo deklaruoti mokesčių administratoriui (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003-04-17 įsakymas Nr. V-111).

PVM mokėtojas, pasirinkęs specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, turi teisę šios tvarkos atsisakyti, bet ne anksčiau kaip praėjus 24 mėn. nuo to mokestinio laikotarpio, kurį ši tvarka pradėta taikyti, pradžios. Tokiu atveju PVM mokėtojas PVM už žemės ūkio produkciją, kuri buvo patiekta tuo metu, kai PVM mokėtojas taikė specialią apmokestinimo momento nustatymo tvarką, bet dėl to, kad nebuvo gautas atlygis už patiektą produkciją, mokestis nebuvo apskaičiuotas, apskaičiuoja pirmąjį mokestinį laikotarpį, nuo kurio vėl pradėta taikyti bendra apmokestinamojo momento nustatymo tvarka.

Teises aktai