Registracijos numeris KM0182

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Kai užsienio vienetas uždirba pajamų ne per Lietuvos teritorijoje esančią nuolatinę buveinę, tai jo apmokestinamąjį pelną sudaro pajamos (be jokių atskaitymų), kurių šaltinis yra Lietuvoje (žr. lentelę žemiau).

PAJAMŲ RŪŠIS

KOMENTARAI

Palūkanos

Užsienio vienetų, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, palūkanų pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios yra gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvoje, yra neapmokestinamos.

Užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, palūkanos (išskyrus palūkanas už Vyriausybės vertybinius popierius, sukauptas ir išmokamas palūkanas už indėlius ir palūkanas už subordinuotas paskolas, kurios atitinka Lietuvos banko teisės aktais nustatytus kriterijus), kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios yra gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvoje, apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 proc. tarifą.

Pajamos iš paskirstytojo pelno

Pajamos iš paskirstytojo pelno (pvz., dividendai) yra apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą*. Tačiau PMĮ taip pat numato neapmokestinimo atvejus.

Pajamomis iš paskirstytojo pelno nelaikoma:

 • Jeigu neribotos civilinės atsakomybės vieneto pelnas apmokestinamas pelno mokesčiu, šio vieneto dalyvio gautos pajamos ar jam priklausančio turto paėmimas iš vieneto nelaikomas pelno paskirstymu;

 • Neribotos civilinės atsakomybės kolektyvinio investavimo subjekto, neribotos civilinės atsakomybės rizikos ir privataus kapitalo subjekto dalyvio gautos pajamos ar jam priklausančio turto paėmimas iš tokio vieneto nelaikomas pelno paskirstymu, išskyrus atvejus, kai tokias pajamas gauna ar turtą taip paima užsienio vienetas, įregistruotas tikslinėje teritorijoje;

 • Pajamų dalių išmokėjimas bendrijos nariams (arba pajamų dalių, kuriomis proporcingai padidinami jos narių pradiniai įnašai, palikimas bendrijoje) nelaikomas pelno paskirstymu;

 • Paskirstytuoju pelnu taip pat nelaikomos iš vieneto lėšų arba dėl turto vertės padidėjimo vieneto dalyviams proporcingai jų turimų akcijų (dalių, pajų) skaičiui nemokamai išduotos akcijos (dalys, pajai) ir anksčiau išduotų akcijų nominalios vertės arba pajų vertės padidinimo suma.

Honorarai

Honorarai, įskaitant PMĮ 4 str. 5 dalyje nustatytus atvejus, gauti užsienio vieneto ne per jo Lietuvoje esančią nuolatinę buveinę, apmokestinami 10 proc. tarifu*. Tačiau PMĮ taip pat numato neapmokestinimo atvejus.

Pajamos už NT

Užsienio vieneto gautos pajamos už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvoje, uždirbtos ne per šio vieneto Lietuvoje esančią nuolatinę buveinę, apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą*.

Nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais, laikomi:

žemės sklypai, nustatytas ribas turintys sausumos, vandens ar miško plotai, įvairūs statiniai (taip pat ir nebaigti statyti) - pastatai, priestatai, tiesiniai (inžineriniai tinklai, keliai ir pan.) ir visa tai, kas statoma (montuojama, tiesiama) ar pastatyta (sumontuota, nutiesta) naudojant statybines medžiagas, statybos gaminius, statybos dirbinius ir yra tvirtai sujungta su žeme, gyvenamajame pastate esantys butai arba negyvenamajame pastate įrengtos gyvenamosios patalpos, kitą funkcinę paskirtį (ne gyvenamąją) turinčios patalpos, sudarančios atskirą statinio dalį, įvairūs inžineriniai įrenginiai, kurių funkcijos susijusios su žemės sklypu ar pastatu, kita.

Nekilnojamiems pagal prigimtį daiktams nepriskiriami laivai ir orlaiviai.

Kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą

Užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje gautos kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą apmokestinamos 10 proc. tarifu*. Tačiau PMĮ taip pat numato neapmokestinimo atvejus.

Pajamos už atlikėjų ir sporto veiklą

Užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje gautos pajamos už Lietuvoje vykdomą atlikėjų ir sporto veiklą apmokestinamos 15 proc. tarifu*.

Išmokos už stebėtojų tarybos narių veiklą

Užsienio vieneto ne per jo nuolatinę buveinę Lietuvoje gautos metinės išmokos (tantjemos) už stebėtojų tarybos narių veiklą apmokestinamos taikant 15 proc. tarifą*.

*Pažymėtina, kad jeigu užsienio vienetas ne per Lietuvoje esančią nuolatinę buveinę uždirba apmokestinamų pajamų, o pagal Lietuvos su ta užsienio valstybe sudarytą ir taikomą tarptautinę dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį nustatytas mažesnis tokių pajamų rūšies apmokestinimo tarifas arba tokios pajamos yra neapmokestinamos, taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės.

Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę gautos pajamos pripažįstamos taikant pinigų apskaitos principą – pagal faktišką pajamų gavimo momentą, t. y. išmokant išmokas užsienio vienetui.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0183

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

ASPEKTAS

KOMENTARAI

Mokesčio išskaičiavimas

 1. Jeigu Lietuvos vienetas, nuolatinė buveinė arba nuolatinis Lietuvos gyventojas išmoka užsienio vienetui (bet ne jo Lietuvoje esančiai nuolatinei buveinei) pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal PMĮ 4 str. 4 dalies nuostatas yra laikomos mokesčio prie pajamų šaltinio objektu (neįskaitant dividendų), tai jis privalo prie pajamų šaltinio nuo šių sumų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti nustatyto dydžio (10 proc. ar 15 proc.) mokestį prie pajamų šaltinio.

Mokestis išskaičiuojamas nuo visos išmokamos sumos be jokių atskaitymų.

 1. Jeigu ne Lietuvos vienetas, ne nuolatinė buveinė arba nenuolatinis Lietuvos gyventojas išmoka užsienio vienetui pajamas, kurių šaltinis yra Lietuvoje ir kurios pagal PMĮ 4 str. 4 dalies nuostatas yra laikomos mokesčio prie pajamų šaltinio objektu (neįskaitant dividendų), tai toks užsienio vienetas, gavęs tokių pajamų, privalo prie pajamų šaltinio nuo šių sumų išskaičiuoti ir į biudžetą sumokėti nustatyto dydžio (10 proc. ar 15 proc.) mokestį prie pajamų šaltinio.

Mokestis išskaičiuojamas nuo visos išmokamos sumos arba, jeigu užsienio vienetas turi visus mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, nuo padidėjimo pajamų.

 

Mokesčio deklaravimas

Tokias pajamas (neįskaitant dividendų) išmokėjęs ir mokestį nuo jų išskaičiavęs asmuo privalo pateikti Užsienio apmokestinamiesiems vienetams išmokėtų pajamų (sumų) ir nuo jų apskaičiuoto pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0313).

Deklaracija pateikiama mokesčių administratoriui ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos pajamos (sumos).

 

Mokesčio sumokėjimas

Tokias pajamas (neįskaitant dividendų) išmokėjęs asmuo nuo jų išskaičiuotą mokestį turi sumokėti mokesčių administratoriui ne vėliau kaip iki deklaracijos pateikimo termino pabaigos, t. y. ne vėliau kaip per 15 dienų pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išmokėtos pajamos (sumos).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0194

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Jeigu užsienio vienetas ne per Lietuvoje esančią nuolatinę buveinę uždirba apmokestinamųjų pajamų (pajamų, kurios apmokestinamos prie šaltinio Lietuvoje), o pagal Lietuvos su ta užsienio valstybe sudarytą ir taikomą tarptautinę dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartį nustatytas mažesnis tokių pajamų rūšies apmokestinimo tarifas arba tokios pajamos yra neapmokestinamos, tai yra taikomos tarptautinių sutarčių taisyklės (tarptautinės sutartys turi viršenybę).

Jeigu pelno mokestį išskaičiuojantis asmuo, išmokantis sumas užsienio valstybės, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo sutartis, vienetui, išskaičiuodamas mokestį prie pajamų šaltinio, taiko toje sutartyje numatytas lengvatas (t. y. taiko mažesnį negu Lietuvos mokesčių įstatymuose nustatytą mokesčio tarifą arba visai neišskaičiuoja mokesčio), tai jis privalo turėti užsienio vieneto prašymą sumažinti išskaičiuojamą mokestį (forma FR0021 (DAS-1).

Pildomas vienas formos FR0021 (DAS-1) egzempliorius.

Šią užpildytą formą, kaip įrodymą, kad užsienio valstybės rezidentui teisėtai buvo pritaikytos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyje nustatytos mokestinės lengvatos, turi saugoti užsienio valstybės rezidentui sumas išmokėjęs Lietuvos asmuo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0188

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

PMĮ 371 straipsnyje numatyti pajamų (sumų), išmokamų užsienio vienetui ar jo nuolatinei buveinei, neapmokestinimo prie pajamų šaltinio kriterijai ir reikalavimai.

Lietuvos vieneto išmokamos honoraro sumos užsienio vienetui – ES valstybės narės rezidentui mokesčių tikslais (toliau – ES valstybės narės vienetas), kuris laikomas faktiškuoju savininku, pelno mokesčiu prie pajamų šaltinio neapmokestinamos, kai sumų išmokėjimo momentu ir ne mažiau kaip 2 metus iki šio išmokėjimo be pertraukų ES valstybės narės vienetas atitinka vieną iš šių kriterijų:

 1. šias sumas išmokantis Lietuvos vienetas arba ES valstybės narės vienetas, kurio nuolatinė buveinė Lietuvoje išmoka šias sumas, tiesiogiai valdo bent 25 proc. akcijų (dalių, pajų) šias pajamas gaunančio ES valstybės narės vieneto arba ES valstybės narės vieneto, kurio nuolatinė buveinė gauna šias pajamas; arba
 1. šias pajamas gaunantis ES valstybės narės vienetas arba ES valstybės narės vienetas, kurio nuolatinė buveinė gauna šias pajamas, tiesiogiai valdo bent 25 proc. akcijų (dalių, pajų) šias sumas išmokančiame Lietuvos vienete arba ES valstybės narės vienete, kurio nuolatinė buveinė Lietuvos Respublikoje išmoka šias sumas; arba
 1. kitas ES valstybės narės vienetas tiesiogiai valdo bent 25 proc. akcijų (dalių, pajų) šias pajamas gaunančiame ES valstybės narės vienete arba ES valstybės narės vienete, kurio nuolatinė buveinė gauna šias pajamas, ir šias sumas išmokančiame Lietuvos vienete arba ES valstybės narės vienete, kurio nuolatinė buveinė Lietuvoje išmoka šias sumas.

Lietuvos vienetas, išmokantis honorarą ES valstybės narės vienetui, kuris laikomas faktiškuoju honoraro savininku, turi turėti dokumentus, įrodančius, kad tenkinami aukščiau išdėstyti kriterijai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0189

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

BENDROJI TAISYKLĖ: Užsienio vienetų gaunami dividendai už turimas Lietuvos vieneto akcijas, kapitalo dalį ar kitų teisių turėjimą apmokestinami taikant 15 proc. pelno mokesčio tarifą.

Prievolė išskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą mokestį iš užsienio vienetams išmokamų dividendų nustatyta dividendus išmokančiam Lietuvos vienetui. Dividendus išmokantis Lietuvos vienetas mokesčių administratoriui turi pateikti Dividendų pelno mokesčio deklaraciją (forma FR0640) ir sumokėti išskaičiuotą pelno mokestį. Deklaraciją pateikti ir mokestį sumokėti reikia ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį dividendai buvo išmokėti, 15 dienos.

IŠIMTIS: Lietuvos vieneto, kuriame dividendus gaunantis užsienio vienetas ne trumpiau kaip 12 mėnesių be pertraukų, įskaitant dividendų paskirstymo momentą, valdo ne mažiau kaip 10 proc. balsus suteikiančių akcijų (dalių, pajų), tam užsienio vienetui išmokami dividendai neapmokestinami, išskyrus atvejus, kai dividendus gaunantis užsienio vienetas įregistruotas ar kitaip organizuotas tikslinėse teritorijose.

Tačiau ši nuostata netaikoma dariniui ar keliems dariniams, jeigu jų nustatymo pagrindinis tikslas arba vienas iš pagrindinių tikslų buvo gauti mokestinės naudos ir todėl jie yra apsimestiniai atsižvelgus į visus susijusius faktus ir aplinkybes. Darinys arba keli dariniai laikomi apsimestiniais tiek, kiek jie nebuvo nustatyti dėl svarių komercinių priežasčių, atspindinčių ekonominę realybę.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0192

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Kai užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę gauna pajamų už parduotą, kitokiu būdu perleistą nuosavybėn arba išnuomotą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvoje, tokios pajamos apmokestinamos prie pajamų šaltinio taikant 15 proc. mokesčio tarifą.

Tokios užsienio vieneto gaunamos pajamos apmokestinamos, nepriklausomai nuo jų gavimo formos (pinigais, nekilnojamuoju turtu, vertybiniais popieriais ir pan.) ir mokėjimo būdo (mokama tiesiogiai, atsiskaitoma apmokant to užsienio vieneto skolinius įsipareigojimus, jo vardu vykdant mokestines prievoles ar pan.).

Jeigu užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvoje, Lietuvos nuolatiniam gyventojui, Lietuvos vienetui ar nuolatinei buveinei, 15 proc. pelno mokesčio tarifas taikomas apmokestinant visas tokio daikto pardavimo pajamas, tačiau užsienio vienetas turi teisę kreiptis į VMI dėl tokio mokesčio perskaičiavimo. Šiuo atveju pelno mokestis apskaičiuojamas nuo turto vertės padidėjimo pajamų PMĮ 54 straipsnyje nustatyta tvarka.

Jeigu užsienio vienetas ne per nuolatinę buveinę parduoda ar kitaip perleidžia nuosavybėn nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Lietuvoje, ne Lietuvos nuolatiniam gyventojui, ne Lietuvos vienetui ar ne nuolatinei buveinei tai toks užsienio vienetas, gavęs tokių pajamų, privalo pateikti pajamų deklaraciją tam mokesčių administratoriui, kurio administruojamoje teritorijoje tas nekilnojamasis turtas yra, ir mokėti mokestį nuo visų gautų pajamų arba, jeigu turi visus mokesčio perskaičiavimui reikalingus dokumentus, nuo turto vertės padidėjimo pajamų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2156

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Mokesčių administratoriui turi būti pateikiama:

 • Laisvos formos prašymas dėl mokesčio permokos grąžinimo, kuriame turi būti nurodyti prašymą pateikusio užsienio vieneto rekvizitai (pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas), mokestį prie pajamų šaltinio išskaičiavusio asmens rekvizitai (vardas, pavardė, asmens kodas, adresas arba pavadinimas, registracijos numeris, adresas), perleisto nekilnojamo turto rekvizitai (adresas), turto įsigijimo kaina, turto pardavimo kaina, į biudžetą sumokėto mokesčio suma ir jo sumokėjimo data, grąžintina suma;
 • Dokumentai, pagrindžiantys nekilnojamo turto įsigijimo kainą;
 • Nekilnojamo turto perleidimą patvirtinantys ir jo pardavimo kainą pagrindžiantys dokumentai;
 • Pateikiamų dokumentų aprašas.

Užsienio vienetas turi pateikti visų prie prašymo pridėtų dokumentų originalus bei jų kopijas. Dokumentų originalai, mokesčių administratoriui priėmus sprendimą, grąžinami mokesčių mokėtojui.

Jeigu dokumentai surašyti ne lietuvių kalba, mokesčių administratoriui paprašius, turi būti pateikiamas jų vertimas į lietuvių kalbą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0195

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos ne per nuolatinę buveinę

Tuo atveju, jei Lietuvos vienetas išmoka palūkanas Europos ekonominės erdvės valstybėse arba valstybėse, su kuriomis sudarytos ir taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys, įregistruotiems užsienio vienetams per jų rezidavimo šalyse įsisteigusius tarpininkus, t. y. bankus ar finansų maklerių įmones, tai toks vienetas gali neapmokestinti palūkanų tik tuo atveju, jei jis turi užsienio tarpininkų pateiktą sąrašą su atskleistais faktiškaisiais palūkanų savininkais bei turi aiškią, nedviprasmišką, su šias pajamas gaunančiais užsienio vienetais susijusią informaciją: užsienio vieneto (palūkanų gavėjo) pavadinimas, identifikacinis numeris, adresas, valstybė, kurioje šis vienetas yra registruotas ar kitaip organizuotas.

Tuo atveju, jei Lietuvos vienetas išmoka palūkanas tarpininkui ir neturi įrodymų apie palūkanų gavėjus, tai toks vienetas nuo išmokamų palūkanų privalo išskaityti 10 proc. pelno mokestį bei jį sumokėti į biudžetą.

Teises aktai