Registracijos numeris KM0145

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos per nuolatinę buveinę

Užsienio vienetų, vykdančių veiklą per nuolatines buveines Lietuvoje, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 5 proc. arba 15 proc. pelno mokesčio tarifu.

Nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apskaičiuojamas iš uždirbtų pajamų:

  1. atimant neapmokestinamąsias pajamas;

  2. atimant ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus;

  3. atimant tokius atskaitymus, kurie susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatines buveines;

  4. pridedant nuolatinei buveinei priskiriamas užsienio vieneto pajamas, kurias jis uždirbo iš tos nuolatinės buveinės veiklos, tačiau, jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kokia užsienio vieneto uždirbtų pajamų dalis tenka nuolatinei buveinei, priskiriant turi būti vadovaujamasi protingumo principu.

Apskaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per tą buveinę faktiškai patirtos sąnaudos gali būti atimamos tik tuo atveju, jeigu jos yra tiesiogiai susijusios su jo veikla per tą nuolatinę buveinę, t. y. šios sąnaudos būtinos tos nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti.

Jeigu neįmanoma tiksliai nustatyti, kiek užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtų tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusių sąnaudų gali būti priskiriama tai nuolatinei buveinei, tai taikoma bendroji taisyklė, t. y. jai priskiriamų tokių sąnaudų dalis apskaičiuojama proporcingai pagal per tą mokestinį laikotarpį užsienio vieneto visų uždirbtų pajamų ir per tą patį mokestinį laikotarpį nuolatinės buveinės, kurios apmokestinamasis pelnas skaičiuojamas, uždirbtų pajamų santykį.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0147

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)
Pajamos uždirbtos per nuolatinę buveinę

SĄNAUDOS

KOMENTARAI

Leidžiami atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę

Pačios nuolatinės buveinės faktiškai patirtos įprastinės sąnaudos, būtinos tos buveinės pajamoms uždirbti ar jos ekonominei naudai gauti

Užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos, tiesiogiai susijusios su ta nuolatine buveine, arba jų dalis, apskaičiuojama proporcingai pagal užsienio vieneto pajamų ir nuolatinės buveinės pajamų santykį, įskaitant:

palūkanas, mokamas už nuolatinei buveinei naudojamą paskolą, arba tokių palūkanų dalį, proporcingą nuolatinei buveinei naudojamai paskolos daliai

autorinius atlyginimus (įskaitant atlyginimą už suteiktas gretutines teises), atlyginimus už teisę naudotis pramoninės nuosavybės objektu, franšize arba atlyginimus už suteiktą informaciją apie gamybinę, prekybinę ar mokslinę patirtį ir kompensacijas už autorinių arba gretutinių teisių pažeidimą, mokamas už nuolatinėje buveinėje naudojamas teises ar informaciją, arba tokių atlyginimų ar kompensacijų dalį, apskaičiuojamą proporcingai pagal užsienio vieneto pajamų ir nuolatinės buveinės pajamų santykį

užsienio vieneto intelektinės nuosavybės įsigijimo (sukūrimo) sąnaudų dalį, jeigu ta intelektinė nuosavybė naudojama nuolatinei buveinei. Intelektinės nuosavybės įsigijimo (sukūrimo) sąnaudų dalis, apskaičiuojama proporcingai pagal užsienio vieneto pajamų ir nuolatinės buveinės pajamų santykį, gali būti įtraukiama į nuolatinės buveinės sąnaudas tik tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį ta intelektinė nuosavybė atsirado, ir tik tuo atveju, jeigu ji naudojama nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti

Ribojamų dydžių leidžiamų atskaitymai

Pačios nuolatinės buveinės faktiškai patirtos sąnaudos, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Užsienio vieneto ne per tą nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos, priskiriamos ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams

Neleidžiami atskaitymai, susiję su užsienio vieneto pajamų uždirbimu per nuolatinę buveinę

PMĮ 31 str. nustatyti neleidžiami atskaitymai

Užsienio vieneto faktiškai patirtos sąnaudos, susijusios su jo nuolatinės buveinės valdymu (sprendimų dėl užsienio vieneto veiklos priėmimu). Tai sąnaudos, susijusios su sprendimų dėl bendros viso užsienio vieneto veiklos, o ne konkrečios veiklos per nuolatinę buveinę, priėmimu, pvz., atlyginimai, mokami direktorių valdybos nariams

Palūkanos, kurias nuolatinė buveinė moka savo užsienio vienetui, kadangi užsienio vienetas ir jo nuolatinė buveinė yra tas pats juridinis asmuo (ši nuostata netaikoma, jeigu užsienio vienetas, vykdantis veiklą per nuolatinę buveinę Lietuvoje, yra kredito įstaiga ir palūkanos mokamos už to užsienio vieneto (kredito įstaigos) kapitalo naudojimą nuolatinės buveinės pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, ir tokios palūkanos yra apmokestintos prie pajamų šaltinio)

Teises aktai

Registracijos numeris KM0144

Ši informacija skelbiama:
Apmokestinamojo pelno apskaičiavimas (11 str.)
Pajamos uždirbtos per nuolatinę buveinę

Skaičiuojant nuolatinės buveinės mokestinio laikotarpio apmokestinamąjį pelną, užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos sąnaudos atimamos tik turint sąnaudas pagrindžiančius dokumentus:

  • Užsienio vieneto metinės finansinės atskaitomybės (arba panašios atskaitomybės, kaip tai numatyta pagal tos užsienio valstybės įstatymus), patvirtintos vieneto vadovo ir finansininko arba jų įgaliotų asmenų, kopija;

  • Skirstomųjų sąnaudų detalizuotas sąrašas;

  • Sąnaudų paskirstymo apskaičiavimas.

Mokesčių administratoriui paprašius, turi būti pateikiamas ir šių dokumentų vertimas į lietuvių kalbą bei jų originalai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0180

Ši informacija skelbiama:
Pajamos uždirbtos per nuolatinę buveinę

Skaičiuojant nuolatinės buveinės apmokestinamąjį pelną, atimamos užsienio vieneto ne per nuolatinę buveinę faktiškai patirtos tiesiogiai su ta nuolatine buveine susijusios sąnaudos turi būti nurodomos eurais, taikant euro ir užsienio valiutos santykį, nustatytą pajamų pripažinimo dieną (paskutinę mokestinio laikotarpio dieną) pagal Finansinės apskaitos įstatymą.

Teises aktai