Registracijos numeris KM1194

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Ne individualios veiklos pajamos, gautos pardavus atliekas, apmokestinamos taikant 5 proc. pajamų mokesčio tarifą. Atliekų pardavimo pajamos apmokestinamos nuo pirmo euro.

Pardavus ne individualios veiklos nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, pajamų mokesčiu apmokestinamas nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ir įsigijimo kainų (įskaitant teisės aktuose numatytus privalomus mokėjimus) skirtumas viršijantis 2 500 Eur. Į 2 500 Eur sumą įskaičiuojamos ne tik nenukirsto miško ir apvalios medienos pardavimo pajamos, bet ir tais metais gautos pajamos iš kito neregistruotino turto pardavimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1231

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Įsigijimo būdas

Įsigijimo kaina

Pirkimas

Pirkimo – pardavimo sutartyje nurodyta nenukirsto miško (medynų) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina. Jei medynų vertė nenurodyta nei miško įsigijimo pirkimo – pardavimo sutartyje, nei VĮ „Registrų centras“ duomenyse, tai medynų įsigijimo kaina gali būti apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" nuostatas. Dėl medynų vertės nustatymo taip pat galima kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą.

Dovanojimas

Dovanų gauto turto įsigijimo kaina, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 133 patvirtintų „Gyventojo ne individualios veiklos turto įsigijimo kainos nustatymo tam tikrais atvejais taisyklių“ 4 punkto nuostatomis, yra šio turto tikroji rinkos kaina, nustatyta dovanos gavimo dieną. Jeigu dovanojimo dokumentuose nėra išskirta nenukirsto miško (medynų) ar apvaliosios medienos įsigijimo vertė, tai įsigijimo kaina, atlikus turto vertinimą, gali būti laikoma turto vertintojų nustatytoji dovanojimo metu buvusi tikroji rinkos vertė. Dėl medynų tikrosios rinkos kainos dovanojimo momentu nustatymo galima kreiptis į  Valstybinę miškų tarnybą arba į nepriklausomą turto vertintoją.

Paveldėjimas

Registrų centro nustatyta nenukirsto miško (medynų) ar apvaliosios medienos vidutinė rinkos vertė arba vertė atlikus turto individualų vertinimą.

Jei medynų vertė nenurodyta nei paveldėjimo dokumentuose, nei VĮ „Registrų centras“ duomenyse, tai medynų įsigijimo kaina gali būti apskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-02-24 nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos" nuostatas. Dėl medynų vertės nustatymo taip pat galima kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą.

Nuosavybės atkūrimas

Nenukirsto miško (be žemės) ar apvaliosios medienos įsigijimo kaina prilyginama jo pardavimo kainai ar kitokio perleidimo nuosavybėn kainai, kai nuosavybės teisės buvo atkurtos ir turtas grąžintas tokiems Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme nurodytiems Lietuvos Respublikos piliečiams:

  1. turto savininkams;
  2. asmenims, kuriems mirę turto savininkai testamentais paliko savo turtą, nepaisant to, kad testamentuose nėra duomenų apie žemės ar kito nekilnojamojo turto palikimo faktą, o šiems mirus - jų sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams) ar šių asmenų sutuoktiniams bei vaikams;
  3. turto savininkų, kurie mirė ir nepaliko testamentų ar okupacijos metais (1939 - 1990 m.) emigravo į užsienį ir ten, netekdami Lietuvos Respublikos pilietybės, priėmė kitos šalies pilietybę, sutuoktiniams, tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), jei šie asmenys yra Lietuvos Respublikos piliečiai - į jiems tenkančias išlikusio nekilnojamojo turto dalis;
  4. turto savininkų vaikų (įvaikių), kurie yra mirę, sutuoktiniams, vaikams (įvaikiams) - į mirusiesiems tenkančias išlikusio nekilnojamojo turto dalis;
  5. šiuose 1 - 4 p. nurodytų piliečių vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams), sutuoktiniams bei vaikaičiams (jeigu šie yra Lietuvos Respublikos piliečiai) pagal notariškai patvirtintas teisių perleidimo sutartis;
  6. nuosavybės teisės atkurtos mirusiųjų vardu ir perduotos įpėdiniams (Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu šiuose 1 - 4 p. paminėti piliečiai, kurie nustatytu laiku buvo padavę prašymus atkurti nuosavybės teises, yra mirę).

Turto įsigijimo kaina lygi 0 Eur tuo atveju, kai pagal notariškai patvirtintą teisių perleidimo sutartį teisė atkurti nuosavybės teises į turtą yra perleista ne vaikui (įvaikiui), ne tėvui (įtėviui), ne sutuoktiniui ar vaikaičiui, o kitam asmeniui ir šis asmuo (Lietuvos Respublikos pilietis) atsikuria nuosavybės teises bei susigrąžina turtą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1195

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Iš turto pardavimo pajamų gali būti atimama turto įsigijimo kaina ir su šio turto pardavimu arba kitokiu perleidimu nuosavybėn susiję teisės aktuose nustatyti privalomi mokėjimai (pvz., mokėjimai notarui).

Pagal Miškų įstatymą gyventojų sumokėti 5 proc. atskaitymai - tai miško valdytojams, fiziniams asmenims, nustatytas privalomas mokėjimas, kuris apskaičiuojant apmokestinamąsias nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo pajamas gali būti priskirtas nenukirsto miško ir / arba apvaliosios medienos įsigijimo kainai ir atimtas iš pardavimo pajamų.

Vadinasi, gyventojų per mokestinį laikotarpį sumokėti 5 proc. atskaitymai iš gyventojo medienos pardavimo pajamų gali būti atimami tais atvejais, kai gyventojai, parduodantys nenukirstą mišką ir / arba apvaliąją medieną, yra faktiškai sumokėję 5 proc. atskaitymus ir turi tai patvirtinančius juridinę galią turinčius dokumentus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1192

Ši informacija skelbiama:
Pardavimo pajamų apskaičiavimas

Išmokos už sulūžusias sidabrines grandinėles nėra laikytinos išmokomis už atliekas.

Teises aktai