Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Registracijos numeris KM0967

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas
Paramos skyrimas (34 str.)
Mokesčių žinynas
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Aspektas

Komentaras

Kas gali teikti prašymą?

Prašymą pateikti gali pats gyventojas, pageidaujantis skirti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir / ar politinėms partijoms, arba jo atstovas, turintis teisę  atstovauti gyventojui EDS.

Kokia prašymo versija teikiama?

Nuo 2022-01-01 teikiama prašymo FR0512 formos 5 versija.

Kaip teikiamas prašymas?

Nuo 2022-01-01 skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus, priimamas ir nagrinėjamas tik elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) pateiktas prašymas. Instrukciją, kaip pateikti prašymą, galite rasti čia

 

Prašymas už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus galėjo būti teikiamas tokiais būdais:

 • elektroniniu būdu per elektroninio deklaravimo sistemą (EDS);

 • įteiktas tiesiogiai VMI. Užpildytą popierinę formą galima buvo pateikti bet kurioje VMI;

 • atsiųstas paštu (išskyrus elektroninį paštą). Užpildytą popierinę formą buvo galima atsiųsti į VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyrių adresu: Neravų g. 8, 66257 Druskininkai.

Kokiais atvejais prašymas nenagrinėjamas?

Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

 1. Prašymas pateiktas po nustatyto termino (gegužės 1 d.);

 2. klaidingas ar nevisiškai užpildytas nustatytos formos Prašymas nebuvo patikslintas iki kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d.;

 3. gyventojas privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją, tačiau jos iki kitų metų (už kuriuos nuo gautų pajamų sumokėto pajamų mokesčio dalį prašoma pervesti) gegužės 1 d., nebuvo pateikęs.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2187

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Dėl sumažėjusių 2020 m. ir vėlesniais metais pervestinų pajamų mokesčio dalių prašymų tikslinti nereikia. 2020 m. ir vėlesniais metais bus pervedama:

1,2 procento pajamų mokesčio — paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus), pagal LR labdaros ir paramos įstatymą (toliau – LPĮ) turintiems teisę gauti paramą, kai Prašymu buvo  paskirti 2 procentai pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio — politinėms partijoms, atitinkančioms nustatytus minėtus kriterijus, kai Prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio;

0,6 procento pajamų mokesčio — profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams, pagal LPĮ turintiems teisę gauti paramą, kai prašymu buvo paskirtas 1 procentas pajamų mokesčio.

Jeigu prašyme nurodytos pajamų mokesčio dalys buvo paskirtos daugiau kaip vienam pajamų mokesčio dalies gavėjui, tai kiekvienam gavėjui pajamų mokesčio dalis, atsižvelgiant į skiriamos mokesčio dalies sumažėjimą, bus apskaičiuojama ir pervedama pagal kiekvienam gavėjui tenkančias prašyme nurodytas proporcijas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0959

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Gyventojas pateiktą FR0512 formos prašymą, kuriame nurodyti ne visi duomenys arba nurodyti klaidingi, turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d.

Gyventojas, nusprendęs pajamų mokesčio dalį skirti kitam paramos gavėjui, kitai politinei partijai ir / ar profesinei sąjungai, profesinių sąjungų susivienijimui arba jos nebeskirti jokiam paramos gavėjui, jokiai politinei partijai ir / ar profesinei sąjungai, profesinių sąjungų susivienijimui, arba pakeisti paskirtosios mokesčio dalies dydžius  ir / ar paskirtį, FR0512 formos prašymą turi teisę patikslinti:

 1. iki kitų kalendorinių metų, einančių po tų metų, už kuriuos nuo gautų pajamų prašoma pervesti sumokėto pajamų mokesčio dalį, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis skiriama vienerius metus;

 2. iki kalendorinių metų, einančių po tikslinančiajame Prašyme nurodyto laikotarpio, kurio pajamų mokesčio dalis skiriama, pabaigos metų, birželio 30 d., kai pajamų mokesčio dalis buvo paskirta ilgiau kaip vienerius metus.

Pavyzdžiai

 

 1. Gyventojas 2023 m. kovo 4 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto nuo 2022 m. gautų pajamų. Gyventojas, nusprendęs patikslinti Prašymą (pavyzdžiui, paramos gavėją ir / ar politinę partiją), patikslintą Prašymą pateikti gali iki 2023 m. birželio 30 dienos.

 2. Gyventojas 2020 m. balandžio 2 d. pateikė Prašymą pervesti dalį pajamų mokesčio, sumokėto (mokėtino) nuo 2019−2023 m. gautų (gautinų) pajamų. 2023 m. pradžioje jis nusprendė paremti kitą paramos gavėją ir / ar kitą politinę partiją. Siekdamas, kad pajamų mokesčio dalis kitam paramos gavėjui būtų pervesta jau 2023 m. (nuo 2022 m. gautų pajamų), patikslintą Prašymą gyventojas turėtų pateikti iki 2023 m. birželio 30 dienos.

 

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0969

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Teikiant prašymą nuo 2022-01-01 (skiriant pajamų mokesčio dalį už 2021 m. ir vėlesnius metus) gyventojas (jo atstovas) VMI turi pateikti vieną tinkamai užpildytą Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

Teikiant prašymus už 2020 m., 2019 m. ir ankstesnius metus gyventojas  galėjo pasirinkti teikti:

 • tris atskirus prašymus (po vieną egzempliorių), kurių viename būtų įrašyti tik paramos gavėjai, antrame – tik politinės partijos, o trečiame – tik profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kai gyventojas pajamų mokesčio dalį pageidauja skirti ir paramos gavėjams, ir politinėms partijoms, ir profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams;

 • arba vieną Prašymą (vieną jo egzempliorių), kuriame būtų įrašyti pasirinkti paramos gavėjai ir (ar) politinės partijos ir (ar) profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0975

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Pajamų mokesčio dalis paramos gavėjui ar politinei partijai nepervedama, jeigu:

 • politinė partija kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną turi pertvarkomo ar likviduojamo vieneto statusą, arba neatitinka nustatyto reikalavimo dėl politinės partijos narių skaičiaus;

 • paramos gavėjas (juridinis asmuo, meno kūrėjas, profesinė sąjunga, profesinių sąjungų susivienijimas) kitų kalendorinių metų (einančių po tų metų, už kurį nuo gautų pajamų buvo paskirta pajamų mokesčio dalis) gegužės 1 d. arba pajamų mokesčio dalies pervedimo dieną neturi paramos gavėjo statuso. Ši sąlyga netaikoma tradicinėms religinėms bendruomenėms, bendrijoms ir centrams, nes jiems nereikia įgyti paramos gavėjo statuso;

 • konkrečiam paramos gavėjui ar konkrečiai politinei partijai pervestina pajamų mokesčio suma už atitinkamus kalendorinius metus yra mažesnė kaip 3 (trys) Eur. Kai už atitinkamus kalendorinius metus pervestina pajamų mokesčio suma yra mažesnė kaip 3 (trys) Eur, ji pervedama kitais metais kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0977

Ši informacija skelbiama:
Paramos skyrimas (34 str.)
Prašymas pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams ir (arba) politinėms partijoms (FR0512)

Pervestiną pajamų mokesčio sumą nuo paskutiniais praėjusiais kalendoriniais metais gyventojo pajamų VMI apskaičiuoja ir perveda subjektui, turinčiam teisę gauti paramą kitais kalendoriniais metais laikotarpiu nuo liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.

Jeigu paaiškėja, kad:

 1. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesnį mokestinį laikotarpį buvo pervesta ne visa pajamų mokesčio suma, tai papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama kartu su kito ataskaitinio laikotarpio pajamų mokesčio suma. Jei kitu ataskaitiniu laikotarpiu paramos gavėjui ir / ar politinei partijai pajamų mokesčio suma iš viso nebuvo skirta, papildomai apskaičiuota pajamų mokesčio suma pervedama nuo tų kitų ataskaitinių metų, liepos 1 d. iki lapkričio 15 d.;

 2. subjektui, turinčiam teisę gauti paramą ankstesniais metais buvo pervesta per didelė pajamų mokesčio suma, tai per daug pervesto pajamų mokesčio suma mažinama paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuota pervestina suma. Jeigu paskutinių ataskaitinių metų apskaičiuotos pervestinos pajamų mokesčio sumos nepakanka, tai ankstesniu laikotarpiu per daug pervesta pajamų mokesčio suma išieškoma iš atitinkamo paramos gavėjo ir / ar politinės partijos įstatymų nustatyta tvarka.

Teises aktai