Registracijos numeris KM2562

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Sąvoka naudos gavėjas / kontroliuojantysis asmuo reiškia fizinius asmenis, kurie kontroliuoja juridinį asmenį. Šiuo atveju kontrolė reiškia, kad fizinis asmuo turi tiesioginę ar netiesioginę nuosavybės teisę į daugiau kaip 25 proc. juridinio asmens finansinio turto.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2534

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Jeigu asmuo yra JAV pilietis ar gyventojas ir dėl to jis gali turėti įsipareigojimų mokėti mokesčius JAV, bus taikomos FATCA taisyklės ir šis asmuo turės pateikti JAV mokesčių surinkimą kontroliuojančiai institucijai išduotą formą (W-8/W-9). Laikoma, kad asmuo yra JAV gyventojas, jei gyvena JAV, yra JAV pilietis (įskaitant asmenis, turinčius dvigubą pilietybę), jei jam priklauso gyvenamoji vieta JAV arba jei turi galiojantį leidimą dirbti (žaliąją kortą). FATCA taisyklės taikomos tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.


 

 

Teises aktai
LRS MAĮ

Kas yra finansų įstaiga?

KM2561
2019-09-10

Registracijos numeris KM2561

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaiga – indėlių įstaiga (kaip taisyklė – tai įmonės, valdančios indėlių sąskaitas), pasaugos įstaiga (įmonė, siūlanti klientams pasaugos sąskaitų ar panašias paslaugas), investicinė įmonė (kaip taisyklė – investiciniai fondai) ar draudimo įmonė, siūlanti taupymo produktus, pavyzdžiui, kapitalo kaupimu pagrįstą draudimą.

Registracijos numeris KM2615

Ši informacija skelbiama:
Praneštini tarpvalstybiniai susitarimai (DAC6)

Aspektas

Komentaras

DAC6 tikslai

Informacijos apie tarpvalstybinius su mokesčiais susijusius susitarimus gavimas, siekiant laiku apriboti galimai agresyvaus mokesčių planavimo schemų projektavimą, rinkodarą ir įgyvendinimą.

Kokius mokesčius apima?

Apima visus mokesčius, išskyrus PVM, muito mokestį, akcizus ir privalomąsias socialinio draudimo įmokas.

Kas yra tarpvalstybinis susitarimas?

Tarpvalstybinis susitarimas – tai bet koks susitarimas:

 • susijęs su keliomis Europos Sąjungos valstybėmis narėmis (toliau – valstybės narės) arba

 • valstybe nare ir trečiąja valstybe;

 • ir atitinkantis bent vieną iš šių sąlygų:

 1. ne visi susitarimo dalyviai yra rezidentai mokesčių tikslais toje pačioje jurisdikcijoje;

 2. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai tuo pačiu metu yra rezidentai mokesčių tikslais daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

 3. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo verslo veiklą per toje pačioje jurisdikcijoje esančia nuolatinę buveinę, o susitarimas apima dalį tos nuolatinės buveinė verslo veiklos arba visą jos veiklą;

 4. susitarimo dalyvis arba keli dalyviai kitoje jurisdikcijoje vykdo veiklą, nebūdama (-i) rezidentu (-ais) mokesčių tikslais arba neįsteigęs (-ę) toje jurisdikcijoje esančios nuolatinės buveinės;

 5. toks susitarimas gali turėti poveikį automatiniams informacijos mainams arba tikrojo naudos gavėjo tapatybės nustatymui.

Pareiga pranešti kyla, tada, kai susitarimas yra;

 • tarpvalstybinis, ir

 • atitinka bent vieną iš Taisyklių IV skyriaus antrajame skirsnyje nustatytų požymių.

Apie nacionalinius vidaus sutarimus pranešti nereikia.

Praneštinas tarpvalstybinis susitarimas

Tarpvalstybinis susitarimas, kuris atitinka bent vieną ar kelis požymius, kurių buvimas rodo, kad esama galimos mokesčių vengimo rizikos.

Praneštinų tarpvalstybinių susitarimų rūšys

Rinkai skirtas susitarimas – parengtas, siūlomas rinkoje, paruoštas įgyvendinti arba pateiktas įgyvendinti, be būtinybės iš esmės jį pritaikyti.

Individualizuotas susitarimas – parengtas konkrečiam mokesčių mokėtojui, todėl nėra skirtas rinkai susitarimas.

 

 

Požymiai

Požymiai skirstomi į tuos, kuriems esant būtina vertinti ir pagrindinės naudos kriterijų ir tuos, kuriems esant pagrindinės naudos kriterijaus vertinti nereikia.

 

 

Pagrindinės naudos kriterijus

Jis yra, jei įmanoma nustatyti, kad pagrindinė nauda arba viena iš pagrindinių naudų, kurių, atsižvelgiant į visus atitinkamus faktus ir aplinkybes, galima pagrįstai tikėtis iš susitarimo, yra mokestinės naudos gavimas.

Požymiai, kuriems būtinas pagrindinės naudos kriterijus

Bendrieji požymiai:

Konfidencialumo sąlyga;

Sėkmės mokestis;

Standartizuota, nereikalaujanti individualaus pritaikymo schema.

Specialieji požymiai:

Nuostolių panaudojimas mokestinių pajamų mažinimui, įsigyjant nuostolingą įmonę;

Pajamų konvertavimas į kapitalą, dovanas ar kitų kategorijų pajamas, kurios neapmokestinamos ar apmokestinamos mažesniu tarifu;

Žiediniai lėšų pervedimo sandoriai, įtraukiant tarptautinius dirbtinus subjektus.

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniais sandoriais:

Atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjams netaikomas joks pelno mokestis arba taikomas nulinis arba beveik nulinis mokesčio tarifas, arba gautoms pajamos taikomas lengvatinis mokesčių režimas.

Požymiai, kuriems esant, tarpvalstybinis susitarimas tampa praneštinu (netaikomas pagrindinės naudos kriterijus)

Specialieji požymiai, susiję su tarpvalstybiniai sandoriais:

- atskaitomi tarpvalstybiniai mokėjimai asocijuotoms įmonėms, kurių gavėjas:

 • nėra rezidentas jokioje jurisdikcijoje;

 • yra trečiose nebendraujančiose jurisdikcijose.

- turto nusidėvėjimas atskaitomas daugiau nei vienoje jurisdikcijoje;

- prašoma atleidimo nuo dvigubo apmokestinimo daugiau nei vienoje jurisdikcijoje:

- perkeliamas turtas į jurisdikciją, kurioje turto apmokestinamoji vertė labai skiriasi.

Specialieji požymiai, susiję su automatiniais informacijos mainais ir tikrąja nuosavybe:

- vengimas teikti informaciją apie finansines sąskaitas pagal ES teisės aktų ar kitų susitarimų (įskaitant susitarimus su trečiosiomis valstybėmis) reikalavimus:

 • pritaikant finansinių sąskaitų substitutus;

 • perkeliant finansines sąskaitas į jurisdikcijas, kurios nevykdo informacijos mainų;

 • pajamas / kapitalą perkvalifikuojant į produktus / mokėjimus, kuriems netaikomi informacijos mainai;

 • modifikuojant / perkeliant finansines įstaigas / jose esančias sąskaitas ir turtą taip, kad nebūtų taikomas informacijos teikimo mainams reikalavimas;

 • naudojantis juridiniais subjektais, susitarimais, struktūromis sąskaitos turėtojams ar kontroliuojantiems asmenims panaikinant prievolę teikti informaciją;

 • sudarant susitarimus, pažeidžiančius finansų įstaigų pranešimo apie finansines sąskaitas procedūras ar išnaudojant procedūrų spragas, naudojantis jurisdikcijomis, kuriose netinkamai taikomos kovos su pinigų plovimu priemonės, neužtikrinami skaidrumo reikalavimai.

- tarpvalstybinės neskaidrios teisinės ar tikrosios nuosavybės grandinės naudojimas, slepiant tikrųjų savininkų tapatybę, pasinaudojant asmenimis, juridiniais vienetais ar struktūromis, kurie:

 • nevykdo faktinės ekonominės veiklos,

 • yra kitoje, nei tikrojo savininko gyvenamosios vietos jurisdikcijoje ir

 • galutinių tikrųjų savininkų nustatyti neįmanoma.

Specialieji požymiai, susiję su sandorių tarp asocijuotų narių kainodara:

- vienašališkas apsaugos taisyklių naudojimas;

- sunkiai įvertinamo nematerialiojo turto perdavimas asocijuotoms įmonėms;

- tarpvalstybinis funkcijų / rizikos / turto perdavimas grupės viduje, trejų metų laikotarpiu lemiantis perleidėjo planuojamų metinių pajamų neatskaičius palūkanų mažėjimą 50 proc.

Kas yra suinteresuotas mokesčių mokėtojas?

Asmuo:

 • kuriam sudarytos sąlygos įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pasirengęs įgyvendinti praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, arba

 • kuris pradėjo įgyvendinti tokį susitarimą.

Kas teikia informaciją?

Tarpininkai, kai tarpininko nėra (tarpvalstybinis susitarimas rengiamas be tarpininkų arba tarpininkai veikia ne ES valstybėje narėje) – pats suinteresuotas mokesčių mokėtojas.

Kas yra tarpininkas?

Asmuo:

 • kuris rengia praneštiną tarpvalstybinį susitarimą, siūlo jį rinkoje, organizuoja jo įgyvendinimą, pateikia jį įgyvendinti arba jį administruoja;

 • kuris tiesiogiai arba tarpininkaujant kitiems teikia pagalbą, paramą ar konsultacijas, susijusias su susitarimo rengimu, siūlymu rinkoje, įgyvendinimo organizavimu, pateikimu jį įgyvendinti arba jo administravimu.

Kas gali būti tarpininku?

Fizinis / juridinis asmuo:

 • LR nuolatinis gyventojas arba Lietuvos apmokestinamasis vienetas;

 • turi nuolatinę buveinę ar bazę Lietuvoje, per kurią teikiamos su praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu susijusios paslaugos;

 • yra įsisteigęs Lietuvoje arba jam turi būti taikomi LR įstatymai;

 • Lietuvoje registruotas profesinės asociacijos, teikiančios teisines ,mokesčių konsultavimo paslaugas, narys.

Jei yra keli tarpininkai ar suinteresuoti mokesčių mokėtojai?

Jei apie susitarimą jau pranešta, pakartotinai pranešti tarpininkui ar suinteresuotam mokesčių mokėtojui nereikia, jei jis yra informuotas apie tokį pranešimą ir turi jam suteiktą unikalų praneštiną tarpvalstybinį susitarimą identifikuojantį numerį.

Kaip duomenys teikiami?

Duomenys teikiami ir tikslinami elektroniniu būdu:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, pateikiant pagal reikalavimus parengtą duomenų paketą XML formatu;

 • užpildant supaprastintą praneštino tarpvalstybinio susitarimo elektroninę formą Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų srityje Mano VMI.

Kai nėra galimybės teikti naudojantis žiniatinklio paslauga, paketą XML formatu galima pateikti jungiantis prie Mokesčių ir susijusių duomenų apsikeitimo posistemio TIES savitarnos portalo. Techniniai paaiškinimai: Duomenų, teikiamų XML formatu, rinkinių specifikacijos 

Kada duomenys teikiami?

Tarpininkai, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis, privalo VMI prie FM pateikti žinomą, turimą arba valdomą informaciją apie praneštinus tarpvalstybinius susitarimus per 30 dienų nuo:

1. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra pateikiamas įgyvendinti, arba

2. dienos, kai praneštinas tarpvalstybinis susitarimas yra parengtas įgyvendinti, arba

3. kai atlikti pirmieji praneštino tarpvalstybinio susitarimo įgyvendinimo veiksmai, atsižvelgdami į tai, kuris elementas įvyksta pirmiau.

Ar privalo mokesčių mokėtojai pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu?

Visi suinteresuoti mokesčių mokėtojai privalo pateikti VMI prie FM informaciją apie jų naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu kiekvienais metais, kai jie juo naudojasi ir (arba) pasinaudojo, pasibaigus kalendoriniams metams, iki kitų kalendorinių metų birželio 15 dienos, užpildydami Pranešimo apie naudojimąsi praneštinu tarpvalstybiniu susitarimu PRC914 formą, vadovaudamiesi Taisyklių  4 priede, II skyriuje „PRC914 formos užpildymas“ nustatyta tvarka. PRC914 formoje suinteresuoti mokesčių mokėtojai turi pateikti duomenis apie naudojimąsi ir (arba) pasinaudojimą tais praneštinais tarpvalstybiniais susitarimais, kurie, vadovaujantis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka, turėjo būti pateikti VMI prie FM ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės mokesčių administratoriui, vadovaujantis kitoje valstybėje narėje nustatyta tvarka. 

Jei suinteresuotas mokesčių mokėtojas yra juridinis asmuo, pradėjus jo likvidavimo, bankroto, reorganizavimo ar restruktūrizavimo procedūrą, jis privalo per 30 dienų mokesčių administratoriui pateikti PRC914 formą už laikotarpį nuo kalendorinių metų pradžios iki minėtų procedūrų pradžios.

Kokia atsakomybė už informacijos nepateikimą?

Informacijos pateikimo tvarkos pažeidimas užtraukia baudą nuo 1 820 Eur iki 5 590 Eur, pakartotinis pažeidimas – nuo 3 770 Eur iki 6 000 Eur (ANK 188 (1) str.)

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2535

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagrindinis skirtumas tas, kad CRS apima daug šalių ir klientų, palyginti su FATCA aktu, kuris taikomas tik JAV ir sąskaitų turėtojams, kurių rezidavimo vieta (-os) mokesčių tikslais yra JAV.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2563

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

 • Identifikuoti naujų fizinių ir juridinių klientų rezidavimo vietą mokesčių tikslais (įskaitant klientus, turinčius rezidavimo vietą mokesčių tikslais tik valstybės viduje);
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje;
 • pranešti vietos mokesčių institucijai apie klientus, kurių rezidavimo vieta(-os) mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybė.
 • tikrinti esamus fizinius ir juridinius klientus, kad nustatyti klientus, kurių rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra kitoje valstybėje, nei finansų įstaigos veiklos valstybėje.

Registracijos numeris KM2536

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime nurodyta, kad JAV praneština sąskaita – tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys, arba ne JAV ūkio subjektas, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. FATCA susitarimo I priede nustatytos išsamaus patikrinimo procedūros, kurios leidžia nustatyti, ar JAV sąskaita praneština, šiuo atveju reikėtų žiūrėti tiek į praneštinos sąskaitos sąvoką, tiek į Susitarimo I priedą.
Prie nepraneštinų sąskaitų, nurodytų FATCA susitarimo II priede, priskiriamos pensijų sąskaitos; ne pensijų taupomosios sąskaitos; tam tikros terminuotos gyvybės draudimo sutartys; paveldėtojų turimos sąskaitos; sąlyginio deponavimo sąskaitos; indėlių sąskaitos, atsiradusios dėl negrąžintų permokų; bet kurios kitos finansinių kategorijų sąskaitoms nepriskiriamos sąskaitos, turinčios mažą riziką.
Investicinių fondų investuotojų asmeninės investicinių vienetų sąskaitos nepatenka į šias nurodytas išimtis (nepatenka į finansinių sąskaitų apibrėžtį neįtrauktas sąskaitas), todėl laikomos praneštinomis sąskaitomis, atitinkamai Lietuvos įmonė turėtų pildyti ir VMI pateikti už 2017 metus ir vėlesnius metus XML duomenų rinkmeną, o už 2016 metus bei ankstesnius metus teikiant informaciją arba ją tikslinant RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2537

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

FATCA susitarime finansų įstaigos, teikiančios mokėjimo paslaugą (pinigų perlaidas), konkrečiai nėra nurodytos. Kiekvienas subjektas, atsižvelgdamas į savo veiklos specifiką, turėtų pats įvertinti, ar patenka į kurią nors finansų įstaigos kategoriją, įvardintą FATCA susitarime. Todėl, jeigu FATCA susitarimo prasme mokėjimo paslaugas teikianti Lietuvos įmonė yra laikoma finansų įstaiga ir nepatenka į išimtis, numatytas FATCA susitarimo II priede, jai atsiranda pareiga teikti VMI informaciją, reikalingą FATCA susitarimui įgyvendinti už 2017 metus ir vėlesnius metus pateikiant XML duomenų rinkmeną, o teikiant ar tikslinant informaciją už 2016 metus ir ankstesnius metus RRC910 formą.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2564

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Juridinio asmens rezidavimo vieta mokesčių tikslais yra tam tikroje jurisdikcijoje, jei pagal tos jurisdikcijos įstatymus dėl savo juridinio adreso, rezidavimo vietos, valdymo, įsteigimo vietos arba kito panašaus pobūdžio kriterijaus jis moka ar turi mokėti mokesčius šioje jurisdikcijoje.


Registracijos numeris KM2538

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pagal MAĮ 55 straipsnį, prižiūrimi finansų rinkos dalyviai, kaip jie apibrėžti LBĮ, privalo pateikti VMI informaciją, nurodytą paminėtame straipsnyje. Pagal LBĮ 42 straipsnio 1 dalies nuostatas valdymo įmonės yra priskiriamos prie prižiūrimų finansų rinkos dalyvių. Duomenis teikiančia finansų įstaiga laikoma bet kokia finansų įstaiga, kuri nėra duomenų neteikianti finansų įstaiga. CRS taisyklių 1 punkte išvardinta, kokie finansų rinkos dalyviai atleidžiami nuo duomenų pagal MAĮ 55 straipsnį teikimo. Valdymo įmonėms tokia išimtis nenumatyta.
Prie duomenis neteikiančių finansų įstaigų pagal CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punktą yra priskiriamas nuo mokesčių atleistas KIS, kuris atitinka CRS komentaro VII skyriaus „Sąvokų apibrėžtys" B poskyrio „Duomenų neteikianti finansų įstaiga" 9 dalyje „Nuo mokesčių atleistas KIS" išvardintas sąlygas. CRS taisyklių 7 priedo 9.4 punkte numatyta išimtis gali būti taikoma tik nustačius jų atitikimą. .


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2565

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai juridinio asmens filialo rezidavimo vieta mokesčių tikslais būna valstybėje, kurioje yra juridinio asmens, kuriam priklauso padalinys, rezidavimo vieta mokesčių tikslais.


Registracijos numeris KM2539

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Vadovaujantis CRS taisyklėmis, kiekviena duomenis teikianti finansų įstaiga privalo rinkti ir VMI pateikti informaciją apie tokios duomenis teikiančios finansų įstaigos kiekvieną praneštiną sąskaitą, nurodytą CRS taisyklių 14 punkte, kuri iš esmės atitinka CRS I skyriaus A poskyrio nuostatas. Sąskaita laikoma praneština, kai atlikus CRS taisyklių 1-5 prieduose išdėstytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustatoma, kad tokia sąskaita praneština. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad vadovaujantis CRS taisyklių 10 punktu, finansų įstaigos, įgyvendindamos CRS taisykles, kaip pavyzdžiu ir aiškinimo šaltiniu privalo vadovautis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos parengtais komentarais dėl tipinio kompetentingų institucijų susitarimo ir duomenų teikimo standartu. Analogiškos nuostatos, susijusios su FATCA reikalavimais ir finansų įstaigos apibrėžties nustatymu, yra pateikiamos FATCA susitarime. Todėl Bendrovė, atsižvelgdama į savo veiklos specifiką, turėtų pati įvertinti, ar pagal CRS ir FATCA teisės aktus, ji patenka į duomenų neteikiančių finansų įstaigų kategoriją.
Vertinant, ar kyla pareiga finansų įstaigoms teikti informaciją apie praneštinas sąskaitas, tampa aktualus CRS ir FATCA politinis tikslas — užkirsti kelią mokesčių vengimui. Šiuo tikslu keičiamasi duomenimis apie finansines sąskaitas tarp CRS, FATCA šalių mokesčių administracijų. Lietuvos banko valdyba išdėstydama savo poziciją dėl virtualiojo turto ir pirminio virtualiojo turto žetonų platinimo 2019 m. sausio 21 d. posėdžio protokole Nr. 01-2 pažymėjo, kad <...> su virtualiuoju turtu susijusi veikla ir paslaugos kelia didesnę pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo riziką, todėl subjektai turi imtis atitinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos teisės aktuose nustatytų priemonių kylančiai rizikai mažinti ir valdyti. <...> Todėl, nors Bendrovė, veikianti kaip virtualiųjų valiutų birža, nėra prižiūrimas finansų rinkos dalyvis, tačiau, jeigu įvertinus Bendrovės valdomoje platformoje (biržoje) vykdomos veiklos pobūdį ir turinį, ši veikla savo esme turi požymių, atitinkančių finansų įstaigos apibrėžimą, tai CRS ir FATCA taikymo prasme ji turėtų būti laikoma finansų įstaiga ir turėtų teikti informaciją apie praneštinas finansines sąskaitas.


Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2567

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Kiekvienos valstybės vidaus įstatymai numato sąlygas, kuriomis remiantis, laikoma, kad juridinis asmuo yra rezidentas mokesčių tikslais. Minėtos sąlygos numato įvairias sąsajų su valstybe formas, kurios vidaus mokesčių įstatymuose sudaro visapusiško apmokestinimo pagrindą.


Registracijos numeris KM2540

Ši informacija skelbiama:
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Kaip informavo JAV Pajamų tarnybos atstovai, JAV Pajamų tarnyba nebepratęsia galimybės teikti duomenis, nenurodant Mokesčių mokėtojo identifikacinių numerių (MMIN). Tai reiškia, kad FATCA duomenys už 2020 metus turės būti pateikti su MMIN. Informacija už 2020 metus turės būti pateikta JAV iki 2021 metų rugsėjo 30 dienos. Tuose sąskaitų įrašuose, kuriose nebus MMIN, numerio laukas bus paliktas tuščias. Tai JAV duomenų apdorojimo sistema identifikuos kaip nedidelius duomenų pateikimo pažeidimus. Tokius duomenis pateikusioms valstybėms JAV Pajamų tarnyba išsiųs įspėjimus, kad duomenys turi būti sutvarkyti ir pakartotinai pateikti per 120 dienų. Jeigu patikslinti duomenys nebus pateikti iki 2022 metų sausio mėnesio, JAV Pajamų tarnyba kreipsis į atitinkamas nacionalines finansų įstaigas, reikalaudama pateikti paaiškinimus dėl duomenų klaidų ir MMIN trūkumų. Tokių paaiškinimų nagrinėjimui bus sudaryta speciali komisija. Priklausomai nuo pateiktų paaiškinimų bus sprendžiama, ar atitinkama finansų įstaiga užtikrina FATCA įsipareigojimų vykdymą ar ne, ir ar jai turi būti taikomos sankcijos. Tai bus bendro pobūdžio procedūra visoms valstybėms.
Taip pat JAV Pajamų tarnybos atstovai 2019 metų rugsėjo mėnesį informavo VMI prie FM atstovus, apie tai, kad po kelių FATCA informacijos mainų metų JAV pradėjo vertinti kaip rizikos vertinimo prasme nereikšmingas arba mažai rizikingas sąskaitas, kuriose lėšų likutis yra mažesnis nei 50 000 JAV dolerių.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM2568

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Paprastai rezidavimo vieta mokesčių tikslais laikoma toje valstybėje, kur fizinis asmuo gyvena. Tačiau svarbu atsižvelgti į tai, kad esant specialioms aplinkybėms (pvz., asmuo studijuoja užsienyje, dirba kitoje valstybėje ar yra išvykęs į ilgą kelionę), galimai fizinis asmuo taps rezidentu kitur arba daugiau nei vienos valstybės rezidentu vienu metu.

Registracijos numeris KM2569

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Iš esmės gyvenamoji vieta mokesčių tikslais apibrėžiama taip pat, kaip ir nuolatinė gyvenamoji ar buvimo vieta. Pabrėžtina, kad kiekvienoje valstybėje galioja savos rezidavimo vietos mokesčių tikslais nustatymo taisyklės. Daugiau informacijos apie rezidavimo vietos mokesčių tikslais taisykles tam tikroje jurisdikcijoje galima rasti apsilankius EBPO automatinio keitimosi informacija interneto svetainėje adresu: http://www.oecd.org/tax/automatic-exchange/crs-implementation-and-assistance/tax-residency/#d.en.347760


Registracijos numeris KM3090

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Finansų įstaigos už 2017 m. ir vėlesnius metus duomenis VMI teikia pateikdamos XML duomenų rinkmenas. Duomenų rinkmeną sudaro du skyriai: antraštė ir pagrindinė duomenų rinkmena.

Finansų įstaigos VMI duomenis teikia ir tikslina elektroniniu būdu:

 1. pateikdamos XML formato duomenų rinkmeną, paruoštą pagal VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių (toliau — Taisyklės) priede „Duomenų rinkmenos aprašymas“ (toliau – Taisyklių priedas) ir Taisyklių 4 punkte nustatytus reikalavimus;

 2. naudodamosi žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti, kuri paruošta, vadovaujantis Taisyklių priede ir Taisyklių 40 punkte nustatytais reikalavimais.

Duomenų rinkmenų struktūra ir reikalavimai pateikiami duomenų rinkmenos aprašyme (Taisyklių priede). Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose.

Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu.

Duomenų rinkmenos tikslinamos (kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis), teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Tuo atveju, jei finansų įstaiga, pagal Taisykles turinti pateikti duomenis už ataskaitinį laikotarpį, neturi duomenų apie praneštinus asmenis ir praneštinas sąskaitas, ji turi pateikti nulinį (ZERO) pranešimą, kurio antraštės dalyje nurodo, kad teikiamas pranešimas apie tai, kad nėra praneštinų sąskaitų.

Pateiktos duomenų rinkmenos gali būti tikslinamos už 5 praėjusius kalendorinius metus, pradedant skaičiuoti nuo kalendorinių metų, buvusių prieš tuos kalendorinius metus, kuriais duomenų rinkmena tikslinama.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3089

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pranešimo apie užsienio asmenų finansines sąskaitas XML duomenų rinkmeną ir / ar RRC910 formą VMI turi pateikti Lietuvos finansų įstaigos, tvarkančios JAV praneštinas sąskaitas, išskyrus VMI prie LR FM viršininko 2014-07-01 įsakymu Nr. VA-52 patvirtintų taisyklių 5 punkte (toliau — Taisyklės) nustatytas išimtis.

Taisyklės taikomos duomenis teikiančioms Lietuvos finansų įstaigoms:

 1. bet kuriai finansų įstaigai, Lietuvos rezidentei, išskyrus ne Lietuvoje veikiantį tokios finansų įstaigos filialą, ir

 2. finansų įstaigos, kuri yra ne Lietuvos rezidentė, filialui, jei toks filialas yra Lietuvoje.

Bet kuri Lietuvos finansų įstaiga yra duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga, nebent LR vyriausybės ir JAV vyriausybės susitarimo dėl tarptautinių mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo (toliau — Susitarimas) II priede ji būtų apibūdinta kaip duomenų neteikianti Lietuvos finansų įstaiga, arba būtų kitaip prilyginta reikalavimus atitinkančiai užsienio finansų įstaigai arba nuo mokesčių atleistam tikrajam savininkui pagal atitinkamus JAV iždo departamento teisės aktus (galiojančius Susitarimo pasirašymo dieną). Duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga privalo kaupti ir VMI pateikti informaciją, būtiną Susitarimui įgyvendinti.

JAV praneština sąskaita Susitarimo ir Taisyklių tikslais — tai duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos tvarkoma finansinė sąskaita, kurią turi vienas ar keli nurodytieji JAV asmenys (kaip apibrėžta Taisyklių 8.13 papunktyje) arba ne JAV juridinis asmuo, kurio vienas ar keli kontroliuojantieji asmenys yra nurodytasis JAV asmuo. Duomenis teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, taikydamos Susitarimo I priede nustatytas išsamaus patikrinimo procedūras, nustato JAV praneštinas sąskaitas ir nedalyvaujančiųjų finansų įstaigų turimas sąskaitas. Lietuvos finansų įstaigos siekdamos tinkamai identifikuoti JAV praneštinas sąskaitas turi teisę reikalauti, kad sąskaitos turėtojas pateiktų būtinus duomenis nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei Susitarime.

Susitarimo ir Taisyklių tikslais nauja sąskaita, atidaroma jau esamo sąskaitos turėtojo, gali būti laikoma jau esama sąskaita, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

 1. sąskaitos turėtojas taip pat turi jau esamą sąskaitą, kurią duomenis teikianti finansų įstaiga tvarkė iki 2014-06-30 imtinai;

 2. duomenis teikianti finansų įstaiga (ir bet kuris susijęs subjektas toje pačioje jurisdikcijoje kaip ir duomenis teikianti finansų įstaiga) traktuoja finansinę sąskaitą ir kitas sąskaitos turėtojo finansines sąskaitas, kurios yra traktuojamos kaip jau esamos sąskaitos, kaip vieną sąskaitą informacijos rinkimo tikslais ir bet kurios finansinės sąskaitos likučio ar vertės, kai taikomos bet kurios sumos ribos, nustatymo tikslais;

 3. finansinės sąskaitos, kuri yra pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ objektas, atžvilgiu duomenis teikianti finansų įstaiga tenkina pinigų plovimo prevencijos procedūrų / procedūrų „pažink savo klientą“ reikalavimus, remdamasi pinigų plovimo prevencijos procedūromis / procedūromis „pažink savo klientą“, kurios buvo atliktos kitos esamos sąskaitos, priklausančios sąskaitos turėtojui, atžvilgiu;

 4. dėl finansinės sąskaitos atidarymo sąskaitos turėtojas neprivalo pateikti naujos, papildomos ar pataisytos kliento informacijos kitais nei Susitarimo ar Taisyklių tikslais.

Duomenis teikianti finansų įstaiga taip pat teikia duomenis apie kiekvienos nedalyvaujančiosios finansų įstaigos, kuriai ji atliko mokėjimus 2015 m. ir 2016 m., pavadinimą ir bendrą šių mokėjimų dydį (sumas) atskirai už kiekvienus nurodytus metus.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2570

Ši informacija skelbiama:
Bendrasis duomenų teikimo standartas (angl. CRS)

Finansų įstaigos, pvz., bankai, vertybinių popierių institucijos, lėšų valdymo įmonės, investicinės bendrovės, gyvybės draudimo bendrovės, privalo identifikuoti visus savo klientus pagal CRS taisykles. Vėliau šios institucijos turi pranešti apie klientus ir jų finansinį turtą mokesčių institucijoms. Savo ruožtu mokesčių institucijos siunčia duomenis kitų CRS valstybių mokesčių institucijoms.


Registracijos numeris KM3091

Ši informacija skelbiama:
Tarptautiniai duomenų teikimo įsipareigojimai
Užsienio sąskaitoms taikomų mokestinių prievolių vykdymo akto įgyvendinimo susitarimas (angl. FATCA)

Pateikimo terminas

Pranešimo duomenys turi būti pateikti VMI iki kitų kalendorinių metų liepos 1 d., išskyrus atvejus, kai finansų įstaiga nutraukia veiklą, bankrutuoja ar likviduojama anksčiau nustatyto duomenų pateikimo termino. Tokiu atveju praneština informacija turi būti pateikta iki finansų įstaigos veiklos nutraukimo, bankroto ar likvidavimo procedūros užbaigimo. 

Pateikimo būdai

Duomenys už 2017 m. ir vėlesnius metus teikiami pateikiant XML duomenų rinkmeną el. būdu.

Duomenis už 2016 m. ir ankstesnius metus teikiančios Lietuvos finansų įstaigos, pranešimo RRC910 formą ir jos priedus teikia tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą — EDS.

 

Svarbu. Už Pranešime nurodytos informacijos teisingumą yra atsakinga duomenis teikianti Lietuvos finansų įstaiga.

Teises aktai