Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklės reglamentuojamos VMI prie LR FM viršininko 2017-05-31 įsakymu VA-47 „Dėl informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių patvirtinimo“.

Šios taisyklės nustato Lietuvos Respublikoje reziduojančių ir / arba veikiančių tarptautinių įmonių grupėms (toliau – TĮG) priklausančių asmenų ir kitų subjektų, jeigu jie apibrėžti kaip subjektai, ataskaitas teikiantys pagal šias taisykles ir/arba pagal tarptautines sutartis ar susitarimus dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų, ataskaitų apie TĮG pateikimo VMI tvarką.

Mokesčių administratoriams bei tarptautinių įmonių grupėms skirtas vadovas „Tarptautinė atitikties užtikrinimo programa“ (International Compliance Assurance Programme  - ICAP).

Registracijos numeris KM2557

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

Aspektas

Komentaras

Pateikimo atvejai

Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į Tarptautinių įmonių grupę (toliau – TĮG) įeinantis subjektas, kuris nėra TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas, turi pateikti VMI ataskaitą, jei:

 1. jis yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvoje;

 2. yra tenkinama viena iš šių sąlygų:

 • TĮG pagrindinis patronuojantysis subjektas neprivalo pateikti ataskaitos savo rezidavimo užsienio valstybės mokesčių administracijai;

 • ne Europos Sąjungos valstybės, kurioje pagrindinis patronuojantysis subjektas yra rezidentas mokesčių tikslais, kompetentinga institucija yra sudariusi galiojantį tarptautinį susitarimą, kurio šalis yra Lietuvos Respublika, tačiau nėra su ja sudariusi kvalifikuotojo kompetentingų institucijų susitarimo, pagal kurį pagrindinis patronuojantis subjektas teiktų ataskaitą savo registracijos valstybės kompetentingai institucijai;

 • pagrindinio patronuojančiojo subjekto rezidavimo vietos kompetentinga institucija sistemingai nepateikia informacijos apie TĮG Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai ir apie tai VMI pranešė į TĮG įeinančiam subjektui, kuris yra rezidentas mokesčių tikslais Lietuvoje.

Pateikimo terminas

Ataskaita VMI privalo būti pateikta per 12 mėnesių nuo TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos.

 

Duomenų teikimo forma

Ataskaitos VMI teikiamos duomenų rinkmenose. Duomenų rinkmenos turi būti rengiamos ir užpildomos, vadovaujantis reikalavimais, nustatytais duomenų rinkmenų XML struktūrų aprašuose.

Pateikimo būdai

Ataskaitos VMI teikiamos ir tikslinamos elektroniniu būdu:

 • naudojantis žiniatinklio paslauga, skirta duomenų rinkmenai pateikti;

 • per VMI portalą įkeliant VMI reikalavimus atitinkantį XML formato failą. Ataskaitas teikti įgaliotų asmenų autentifikavimas ir autorizavimas bus atliekamas naudojant VMI portalo e. VMI autorizuotų paslaugų sritį.

Duomenų rinkmena gali būti pateikta keliais pranešimais. Tais atvejais, kai duomenų rinkmena teikiama ne vienu pranešimu, laikoma, kad duomenų rinkmena pateikta tada, kai pateikiamas tos duomenų rinkmenos paskutinis pranešimas. Apie duomenų pateikimo būseną finansų įstaiga informuojama automatiniu pranešimu. Duomenų rinkmenos tikslinamos, kai reikia ištaisyti pastebėtas pateiktų duomenų klaidas ar pateikti papildomus rinkmenos duomenis, teikiant koreguojančius ar papildomus pranešimus, kuriuose yra tik patikslinti duomenys.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2559

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

Į Tarptautinių įmonių grupę (toliau – TĮG) įeinančiam subjektui nereikia VMI pateikti ataskaitos, jeigu TĮG, į kurią įeina tas subjektas, pateikė tų ataskaitinių metų ataskaitą per pakaitinį patronuojantį subjektą, kuris teikia tą ataskaitą savo rezidavimo vietos užsienio valstybės mokesčių administracijai Informacijos, būtinos tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams dėl apsikeitimo informacija apie tarptautinių įmonių grupių pateiktas ataskaitas įgyvendinti, pateikimo taisyklių 4 punkte (toliau – Taisyklės) numatytą dieną arba anksčiau, ir tuo atveju, kai pakaitinis patronuojantis subjektas reziduoja ne Europos Sąjungos valstybėje ir atitinka šias sąlygas:

  1. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracija reikalauja, kad pakaitinis patronuojantis subjektas teiktų jai ataskaitą, atitinkančią šių Taisyklių 3 punkte nurodytus reikalavimus;
  2. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija yra sudariusi kvalifikuotąjį kompetentingų institucijų susitarimą su Lietuvos Respublikos kompetentinga institucija tuo metu, kai turi būti teikiama Taisyklių 3–4 punktuose nurodyta informacija;
  3. pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės kompetentinga institucija nepranešė Lietuvos Respublikos kompetentingai institucijai apie sistemingą informacijos nepateikimą;
  4. į TĮG įeinantis subjektas, kuris yra rezidentas užsienio valstybėje, pakaitinio patronuojančio subjekto rezidavimo valstybės mokesčių administracijai ne vėliau kaip iki tokios TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos pranešė, kad jis yra pakaitinis patronuojantis subjektas;
  5. VMI pateiktas Taisyklių 13 punkte nurodytas pranešimas.

Tais atvejais, kai yra daugiau nei vienas į tą pačią TĮG įeinantis subjektas, mokesčių tikslais reziduojantis Europos Sąjungoje, į TĮG įeinantys subjektai gali paskirti vieną iš jų teikti už likusius į TĮG įeinančius subjektus ataskaitą savo valstybės mokesčių administracijai. Apie tokį paskirtą subjektą į TĮG įeinantis, Lietuvos Respublikoje reziduojantis subjektas privalo bendra tvarka pranešti VMI.

Jeigu į TĮG įeinantis subjektas negali gauti ar įgyti visos reikiamos informacijos ataskaitai pateikti, tada toks, į TĮG įeinantis, subjektas neturi teisės būti paskirtas ataskaitas teikiančiu subjektu pagal Taisyklių 11 punktą. Ši sąlyga neatleidžia į TĮG įeinančio subjekto nuo prievolės pranešti savo valstybės mokesčių administracijai, kurioje yra rezidentas, kad pagrindinis patronuojantis subjektas atsisakė pateikti būtiną informaciją.

Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas, iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI pranešti, ar jis yra pagrindinis patronuojantis subjektas, ar pakaitinis patronuojantis subjektas, ar tik į TĮG įeinantis subjektas.

Lietuvos Respublikoje reziduojantis, į TĮG įeinantis subjektas iki TĮG ataskaitinių finansinių metų paskutinės dienos privalo VMI pranešti apie už TĮG informaciją teiksiantį subjektą, nurodydamas jo pavadinimą, adresą ir rezidavimo vietą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2560

Ši informacija skelbiama:
Tarptautinių įmonių grupių teikiamos ataskaitos

Lietuvos Respublikoje reziduojantys tarptautinių įmonių grupių (toliau – TĮG) pagrindiniai patronuojantys subjektai arba pakaitiniai patronuojantys subjektai privalo VMI pateikti TĮG ataskaitinių finansinių metų ataskaitą pagal valstybes, kurioje nurodoma:

  1. apibendrinta informacija, susijusi su pajamomis, pelnu (nuostoliu), prieš sumokant pelno mokestį, sumokėtu pelno mokesčiu, sukauptu pelno mokesčiu, įstatiniu kapitalu, sukauptu pelnu, darbuotojų skaičiumi, materialiuoju turtu, išskyrus grynuosius pinigus ir grynųjų pinigų ekvivalentus, pagal valstybes, kuriose TĮG vykdo veiklą;
  2. informacija apie kiekvieną į TĮG įeinantį subjektą, nurodant to, į TĮG įeinančio, subjekto rezidavimo valstybę bei valstybę, pagal kurios įstatymus, į TĮG įeinantis, subjektas yra įsteigtas, jeigu ji skiriasi nuo rezidavimo vietos valstybės. Taip pat to, į TĮG įeinančio, subjekto pagrindinės veiklos arba veiklų rūšys;
  3. kiti duomenys, jeigu jie apibrėžti kaip teiktina informacija pagal tarptautinių sutarčių ar susitarimų dėl informacijos apie TĮG dalyvius mainų nuostatas, naudojami tarptautiniams bendradarbiavimo įsipareigojimams pagal minėtuosius teisės aktus įgyvendinti.

Teises aktai