Registracijos numeris KM1236

Ši informacija skelbiama:
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)

Nuo 2016-10-01 PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI per i.SAF posistemį privalo teikti apmokestinamieji asmenys, kurie yra registruoti PVM mokėtojais Lietuvoje.

Kai apmokestinamieji asmenys, PVM mokėtojai, vykdo ekonominę (PVM apmokestinamą ir / ar PVM neapmokestinamą) ir neekonominę veiklą (pvz., valstybės ar savivaldybių funkcijas), tai jie privalo VMI teikti visų išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų (skirtų tiek ekonominei, tiek neekonominei veiklai) registrų duomenis. Tokiu atveju registrų duomenys teikiami, pradedant kalendorinių metų mėnesiu, kurį asmuo vykdė ekonominę veiklą, ir teikiami iki kalendorinių metų pabaigos, neatsižvelgiant į tai, ar tais laikotarpiais veikla buvo vykdoma, ar ne.

Nuo 2019-07-01 visi juridiniai asmenys, PVM mokėtojai, išrašomų ir gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrų duomenis VMI turi teikti kas mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos.

Fiziniams asmenis, PVM mokėtojams, registrų duomenų pateikimo VMI terminas nuo 2019 m. liepos 1 dienos nesikeičia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1239

Ši informacija skelbiama:
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)

  1. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM:

  • Mokestinio laikotarpio mokėtina į biudžetą (grąžintina iš biudžeto) PVM suma apskaičiuojama ir deklaruojama mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600);

  • Užsienio apmokestinamieji asmenys, Lietuvoje įsiregistravę PVM mokėtojais, PVM apskaitą tvarko pagal savo šalies įstatymus ir savarankiškai pasirenka buhalterinės apskaitos registrus, iš kurių būtų galima teisingai nustatyti PVM prievoles Lietuvos biudžetui ir / ar gautinas iš biudžeto PVM sumas;

  1. Jeigu PVM mokėtojas vykdo ne tik PVMĮ 58 str. 1 dalyje nurodytą veiklą, bet ir kitą veiklą (t. y. tokią veiklą, kuriai PVM atskaita negalima), tai jis privalo atskirai tvarkyti prekių (paslaugų), skirtų veiklai, kuriai galima PVM atskaita ir atskirai - prekių (paslaugų), skirtų veiklai, kuriai PVM atskaita negalima, apskaitą;

  2. Asmuo, kuris perveža prekes PVMĮ 51 str. 2 d. 5-7 punktuose nurodytais tikslais į kitą valstybę narę, tas prekes privalo deklaruoti laisvos formos apskaitos žurnale ar kompiuterinėse laikmenose;

  3. Apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), kuris asmens, kitoje valstybėje narėje registruoto PVM mokėtoju ar jo užsakymu - kito asmens, į šalies teritoriją iš kitų valstybių narių atgabentoms prekėms teiks vertinimo, taip pat jų aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugas, privalo atskirai tvarkyti prekių, kurios atgabenamos į šalies teritoriją anksčiau nurodytoms paslaugoms teikti, ir suteiktų paslaugų (įskaitant tam sunaudotas prekes) apskaitą;

  4. Apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrus. Į registrus privalo būti įtraukiamos visos išrašytos ir gautos PVM sąskaitos faktūros, išskyrus PVM sąskaitas faktūras, nurodytas PVMĮ 80 str. 7 dalyje (tai kasos aparato kvitai, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) ar supaprastintas PVM sąskaitas faktūras. Registre taip pat neregistruojamos gaunamos Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių, patvirtintų LRV 2002-05-29 nutarimu Nr. 780, 181 punkte nustatyta tvarka išrašytos ir gautos PVM neapmokestinamų finansinių paslaugų PVM sąskaitos faktūros.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1240

Ši informacija skelbiama:
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)

Visos PVM sąskaitos faktūros (įskaitant kasos aparato kvitus, kurie laikomi PVM sąskaitomis faktūromis) saugomos 10 metų nuo jų išrašymo datos.

Rašytinės (popierinės) formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas šalies teritorijoje, taip pat gautos PVM sąskaitos faktūros ir kiti su šiais dokumentais susiję duomenys turi būti saugomi šalies teritorijoje (Lietuvoje).

Elektroninėmis priemonėmis išrašytos PVM sąskaitos faktūros gali būti saugomos ne tik Lietuvoje, bet ir kitoje valstybėje narėje, tačiau privaloma užtikrinti visišką prieigą prie juose esančių duomenų (juos skaityti, galimybę gauti elektroninėmis priemonėmis ir pan.). Šiuo atveju apmokestinamieji asmenys privalo informuoti apskrities valstybinę mokesčių inspekciją apie minėtų dokumentų (elektroninių PVM sąskaitų faktūrų) saugojimo vietą.

PVM sąskaitos faktūros turi būti saugomos tokios formos, kokios jos buvo išrašytos ar gautos (popierinės ar elektroninės) (Galioja iki 2020.12.31).

Elektronine forma gali būti saugomos tik tokios popierinės formos PVM sąskaitos faktūros, kuriomis įformintos PVMĮ 14 str. 6 dalyje nurodytos ilgalaikės paslaugos (t. y. paslaugos, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar kt.) (Galioja iki 2020.12.31).

Išrašymo metu sugadintos PVM sąskaitos faktūros taip pat turi būti saugomos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3136

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVMĮ 78 straipsnyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

Atsižvelgiant į tai, apmokestinamieji asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais (PVMĮ 71 ir 71-1 straipsniai), bet jais neįsiregistravę, įvykusį prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandorį, kuris turi būti apmokestinamas PVM, privalo įforminti kitu apskaitos dokumentu nei PVM sąskaita faktūra (pavyzdžiui, gali būti įforminama sąskaita faktūra). Šiame dokumente fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780[1] 8-1 punkto nuostatomis, privalo išskirti mokėtiną į biudžetą PVM, juridiniai asmenys – gali išskirti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Toks PVM išskyrimas yra būtinas tam, jog būtų užtikrintas sistemos neutralumas ir prekes ar paslaugas įsigiję apmokestinamieji asmenys, turintys teisę įsigytą pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, galėtų šia savo teise pasinaudoti.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai