Registracijos numeris KM0538

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Įsiregistravęs PVM mokėtoju apmokestinamasis asmuo turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo PVM šiais PVM įstatymo 58 str. 1 dalyje nurodytais atvejais:

  1. kai įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos naudoti PVM apmokestinamam prekių tiekimui (paslaugų teikimui);

  2. kai įsigytos prekės (paslaugos) yra skirtos tokiam už Lietuvos teritorijos ribų įvykusiam prekių tiekimui (paslaugų teikimui), kuris būtų apmokestinamas PVM, jeigu vyktų šalies teritorijoje (išskyrus draudimo ir PVM įstatymo 28 str. 1-5 dalyse nurodytas finansines paslaugas, suteiktas už ES teritorijos ribų, kurioms suteikti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM visais atvejais galima traukti į PVM atskaitą).

Pagal ESTT praktiką, kad PVM mokėtojas turėtų teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM, tarp tų prekių (paslaugų) pirkimo ir vieno ar kelių pardavimo sandorių (dėl kurių įgyjama teisė į PVM atskaitą), turi būti tiesioginis ir betarpiškas ryšys. Tačiau teisė į PVM atskaitą gali būti suteikiama ir kai tokio tiesioginio ir betarpiško ryšio tarp minėtų sandorių, nėra, bet su tų prekių (paslaugų) įsigijimu susijusios išlaidos sudaro dalį PVM mokėtojo bendrųjų išlaidų ir yra sudedamoji jo tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) kainos dalis ir jei PVM mokėtojas gali tai pagrįsti objektyviais įrodymais.

Pavyzdys

 

UAB X, PVM mokėtoja, vykdanti vien ekonominę, PVM apmokestinamą veiklą, siekdama padidinti savo įstatinį kapitalą, išleido naują akcijų emisiją. Su šios akcijų emisijos išleidimu UAB X patyrė įvairių išlaidų, t. y. įsigijo PVM apmokestinamų teisinių, konsultacinių, turto vertinimo, finansų maklerių ir kitų paslaugų.

 

ESTT sprendime byloje C-465/03 Kretztechnik buvo argumentuota, kad nors akcijų emisija pati savaime nėra PVM objektas, tačiau, kai išleidus naują akcijų emisiją padidinamas įmonės kapitalas, kuris vėliau naudojamas įmonės ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai, galima teigti, kad ir įsigytos paslaugos, susijusios su akcijų emisijos išleidimu, yra išlaidos, skirtos įmonės bendrai ekonominei veiklai vykdyti. Todėl, jeigu tokia įmonė vykdo vien PVM apmokestinamą ekonominę veiklą, tai ji turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų paslaugų, susijusių su naujos akcijų emisijos išleidimu, pirkimo PVM. Vadinasi, UAB X turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų PVM apmokestinamų teisinių, konsultacinių, turto vertinimo, finansų maklerių ir kitų paslaugų, susijusių su naujos akcijų emisijos išleidimu, pirkimo PVM.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, II skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0542

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

ESTT savo priimtuose sprendimuose (bylose C-110/94 Inzo v Belgische Staat, C-400/98 Breitsohl, C-98/98 Midland Bank ir kt.) yra konstatavęs, kad teisė į PVM atskaitą PVM mokėtojui išlieka ir tuo atveju, jeigu jis PVM apmokestinamas prekes (paslaugas) įsigyja numatomai ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti (tai PVM mokėtojas turi pagrįsti objektyviais įrodymais), tačiau dėl atitinkamų objektyvių priežasčių tos veiklos, kuriai vykdyti įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo PVM buvo įtraukęs į PVM atskaitą, vykdyti nepradėjo. Tokiu atveju PVM mokėtojas turi teisę atskaityti PVM tik tada, jeigu jis, pasinaudodamas įsigytų prekių (paslaugų), skirtų tokiai numatomai ekonominei veiklai vykdyti, kurios vykdyti dėl objektyvių priežasčių nepradėjo, PVM atskaita, veikia sąžiningai ir jeigu tai nėra susiję su mokesčių vengimu bei sukčiavimu.

Pavyzdys

 

UAB X, PVM mokėtoja, vykdanti vien ekonominę, PVM apmokestinamą veiklą, siekdama padidinti savo įstatinį kapitalą, planavo išleisti naują akcijų emisiją. Šiuo tikslu ji įsigijo PVM apmokestinamų teisinių, konsultacinių, turto vertinimo, finansų maklerių ir kitų paslaugų, tačiau nepritarus UAB X akcininkui, nauja akcijų emisija nebuvo išleista.

 

UAB X įsigydama paslaugas, susijusias su naujos akcijų emisijos išleidimu, planavo išleisti šią akcijų emisiją, t. y. įsigytas paslaugas planavo panaudoti įmonės ekonominei PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Todėl, jeigu UAB X šiomis aplinkybėmis veikė sąžiningai, tai nors dėl objektyvių priežasčių (dėl akcininko nepritarimo) nauja akcijų emisija nebuvo išleista, t. y. planuota ekonominė veikla nebus vykdoma, tačiau, atsižvelgus į ESTT praktiką, įmonė turi teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų paslaugų, susijusių su naujos akcijų emisijos išleidimu, pirkimo PVM.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, II skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0545

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Taip gali. PVM apmokestinamu prekių tiekimu (paslaugų teikimu) laikomas, taikant standartinį PVM tarifą, lengvatinius (jeigu tokie nustatyti) ir 0 proc. PVM tarifą, apmokestinamų prekių tiekimas (paslaugų teikimas). Todėl, nesvarbu, kokio dydžio PVM, pagal PVM įstatymą, priklauso PVM mokėtojui apskaičiuoti už savo tiekiamas PVM apmokestinamas prekes (teikiamas paslaugas), jis turi teisę įtraukti į PVM atskaitą šiai PVM apmokestinamai veiklai įsigytų prekių (paslaugų) visą pirkimo (importo) PVM sumą.

1 pavyzdys

 

2018 m. viešbučio teikiamos apgyvendinimo paslaugos buvo apmokestinamos taikant 9 proc. PVM tarifą. 2018 m. viešbutis, PVM mokėtojas, įsigijo baldus, patalynę, komunalines paslaugas ir kitas prekes (paslaugas) apmokestinamas taikant 21 proc. tarifą. Neatsižvelgiant į tai, kad už savo teikiamas apgyvendinimo paslaugas viešbutis apskaičiavo PVM, taikant tik 9 proc. tarifą, jis turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigytų prekių (paslaugų), apmokestinamų taikant 21 proc. tarifą, pirkimo PVM sumas.

 

2 pavyzdys

 

Įmonė, PVM mokėtoja, eksportui iš kitų įmonių įsigyja prekes, kurios apmokestinamos taikant 21 proc. PVM tarifą. Nors eksportuojamos prekės apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, t. y. šių prekių pardavimo PVM neskaičiuojamas, tačiau įmonė turi teisę įtraukti visą šių prekių pirkimo PVM.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, II skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0547

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Patiekus lengvąjį automobilį į kitą valstybę narę, PVM mokėtojas turi teisę įtraukti į PVM atskaitą dalį šio automobilio pirkimo PVM, tenkančio laikotarpiui nuo automobilio tiekimo momento iki PVMĮ 67 str. nurodyto PVM atskaitos tikslinimo laikotarpio pabaigos. Pagal PVMĮ 67 str. nuostatas dėl lengvojo automobilio naudojimo PVM mokėtojo veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą ir nesuteikiančioje šios teisės, pasikeitimo šio automobilio PVM atskaita turėtų būti tikslinama 5 metus, skaičiuojant nuo to mokestinio laikotarpio, kurį šio automobilio pirkimo PVM buvo įtrauktas į PVM atskaitą. Šiuo atveju 5 metų laikotarpio pradžia turėtų būti imamas lengvojo automobilio įsigijimo mokestinis laikotarpis, kuriuo, PVM mokėtojas būtų galėjęs įtraukti į PVM atskaitą šio automobilio pirkimo PVM, jeigu nebūtų taikomos PVMĮ 62 str. nuostatos.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl įsigytų prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, II skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0533

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, kaip ir bet kuris kitas PVM mokėtojas, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti pirkimo (importo) PVM įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų), jeigu šios prekės (paslaugos) skirtos naudoti to fizinio asmens:

  • PVM apmokestinamų prekių tiekimo (paslaugų teikimo) veikloje;

  • prekių tiekimo (paslaugų teikimo) už Lietuvos teritorijos ribų veikloje tuo atveju, kai toks prekių tiekimas (paslaugų teikimas) būtų PVM apmokestinamas, jeigu vyktų Lietuvoje.

Tai reiškia, jeigu fizinis asmuo, PVM mokėtojas, iš kitų PVM mokėtojų įsigijo (importavo) prekių, skirtų perparduoti su PVM, taip pat įsigijo prekių (paslaugų), skirtų kitoms PVM apmokestinamoms prekėms gaminti arba PVM apmokestinamoms paslaugoms teikti, tai jis turi teisę įsigytų (importuotų) prekių (paslaugų) pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą.

Pavyzdys

 

Fizinis asmuo, PVM mokėtojas, vykdantis individualią veiklą - baldų gamybą, per mokestinį laikotarpį įsigijo baldų gamybai skirtų medžiagų už 6 050 eurų (apmokestinamoji vertė - 5 000 Eur, pirkimo PVM suma – 1 050 Eur). Per tą patį mokestinį laikotarpį šis fizinis asmuo pardavė baldų už 18 150 Eur (apmokestinamieji vertė – 15 000 Eur, pardavimo PVM suma - 3 150 Eur). Šiuo atveju fizinis asmuo turi mokėti į biudžetą 2 100 Eur PVM (3 150 – 1 050).

Į mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją įrašoma: į 11 laukelį – 15 000 Eur, į 29 laukelį – 3 150 Eur, į 25 ir 35 laukelius – 1 050 Eur, į 36 laukelį – 2 100 Eur.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto ilgalaikio turto bei kitų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, V skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0535

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Tokio ilgalaikio turto, kaip gyvenamojo namo ar buto, kuriame fizinis asmuo ir gyvena, ir vykdo ekonominę veiklą, jokia pirkimo PVM dalis negali būti atskaityta. Tik tuo atveju, jeigu gyvenamasis pastatas, butas, namas ar kitas statinys yra skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti (pvz., nuomoti, įrengtas biuras, ūkinis pastatas, kuriame laikomi ekonominei veiklai vykdyti skirti gyvuliai ir pan.) jo pirkimo PVM suma (iki 100 proc.) gali būti traukiama į PVM atskaitą.

Su gyvenamuoju namu, butu, kitu pastatu ar statiniu susijusių prekių (paslaugų) pirkimo (importo) PVM maksimali dalis, kuri gali būti traukiama į PVM atskaitą, yra 100 proc., jei gyvenamasis namas, butas ar kitas statinys skirtas tik ekonominei veiklai vykdyti, kitais atvejais – 50 proc.

1 pavyzdys

Notaras, PVM mokėtojas, įsigytą biurą (kontorą), kuriame vykdo tik PVM apmokestinamą veiklą (gyvena visai kitoje vietoje), 100 proc. priskyrė ekonominei veiklai vykdyti. Todėl šiuo atveju notaras gali atskaityti ne tik paties biuro (kontoros) pirkimo PVM sumą, bet ir įsigytų prekių (paslaugų), skirtų šiam biurui išlaikyti (pvz., šildymo, elektros energijos, kitų komunalinių paslaugų), bei biuro (kontoros) remonto darbų pirkimo PVM sumą (100 proc.).

2 atvejis

Notaras, PVM mokėtojas, pasistatė gyvenamąjį namą, kuriame jis pats gyvena ir yra įsirengęs biurą, kuriame vykdo PVM apmokestinamą ekonominę veiklą. Kadangi gyvenamasis namas nėra skirtas vien ekonominei veiklai vykdyti, tai paties namo pirkimo PVM notaras negali įtraukti į PVM atskaitą, o įsigytų namo išlaikymo paslaugų (šildymo, elektros energijos, kitų komunalinių paslaugų) iki 50 proc. (atsižvelgiant į faktinį naudojimą veikloje, suteikiančioje teisę į PVM atskaitą) pirkimo PVM jis gali įtraukti į PVM atskaitą.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl fizinio asmens, PVM mokėtojo, įsigyto ilgalaikio turto bei kitų prekių ir paslaugų pirkimo (importo) PVM atskaitos galite rasti leidinyje PVM atskaita“, V skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0549

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVM mokėtojas, vykdantis ekonominę PVM apmokestinamą veiklą, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti tik jam (kaip pirkėjui) išrašytose prekių (paslaugų) PVM sąskaitose faktūrose išskirtas PVM sumas. PVM mokėtojo (pirkėjo) turimos PVM sąskaitos faktūros turi atitikti visus PVMĮ reikalavimus. Išrašytoje PVM sąskaitoje faktūroje privalo būti PVMĮ 80 str. 1 d. 1 - 19 punktuose nurodyti rekvizitai. Kiti PVM sąskaitų faktūrų įforminimo atvejai išdėstyti PVMĮ 79 - 82 str.

Tuo atveju, kai prekių (paslaugų) pardavėjas, PVM mokėtojas, į tiekiamų prekių (teikiamų paslaugų) kainą įtraukė PVM sumą, tačiau PVM sąskaitoje faktūroje PVM suma nebuvo išskirta, pats PVM mokėtojas (pirkėjas) negali nuo PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos pardavėjui mokėtinos PVM sumos išskirti PVM sumos ir jos įtraukti į pirkimo PVM atskaitą. Tokiu atveju prekių (paslaugų) pardavėjas turėtų išrašyti prekių (paslaugų) pirkėjui kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo tų prekių (paslaugų) apmokestinamosios vertės išskirtų PVM sumą.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM sumų įtraukimo į PVM atskaitą reikalavimų galima rasti leidinyje PVM atskaita“, VII skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0556

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVM mokėtojas, prekių (paslaugų) pardavėjas, gavęs iš prekių (paslaugų) pirkėjo avansą, nuo kurio jis (prekių (paslaugų) pardavėjas) pagal PVMĮ 14 str. nuostatas privalo (arba pasirenka) apskaičiuoti PVM, privalo išrašyti prekių (paslaugų) pirkėjui (avanso davėjui) PVM sąskaitą faktūrą ir nurodyti joje PVM sumą. Šią nuo avanso išskirtą PVM sumą pirkėjas, PVM mokėtojas, turi teisę atskaityti tokia pačia tvarka, kaip ir kitas pirkimo PVM sumas.

Įvykus prekių (paslaugų), už kurias buvo sumokėtas minėtas avansas, pardavimo sandoriui, pardavėjas turi išrašyti pirkėjui parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaitą faktūrą, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu (PVMĮ 79 str. 4 dalis). Šiuo atveju pirkėjas, bendra PVMĮ nustatyta tvarka, turi teisę įtraukti į PVM atskaitą PVM sąskaitoje faktūroje nurodytą PVM sumą.

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM sumų įtraukimo į PVM atskaitą reikalavimų galima rasti leidinyje PVM atskaita“, VII skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0558

Ši informacija skelbiama:
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Kai PVM mokėtojas turi apskaičiuoti iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytų prekių pardavimo PVM, tai ta apskaičiuota pardavimo PVM suma tuo pačiu laikoma ir šių prekių pirkimo PVM suma. Todėl, jeigu PVM mokėtojas (prekių pirkėjas) iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo įsigytas prekes naudoja ekonominei PVM apmokestinamai veiklai, apskaičiuotą šių prekių pardavimo PVM jis gali įtraukti į PVM atskaitą kaip ir kitas pirkimo PVM sumas.

PVM mokėtojas gali iš kitų valstybių narių PVM mokėtojų įsigytų prekių apskaičiuotas pardavimo PVM sumas įtraukti į PVM atskaitą, jeigu jis:

  1. turi PVM sąskaitą faktūrą ar kitą tos valstybės narės teisės aktų nustatytus reikalavimus atitinkantį dokumentą, kuria(-iuo) buvo įformintas prekių tiekimas;

  2. įsigytas iš kitos valstybės narės PVM mokėtojo prekes deklaravo mokestinio laikotarpio PVM deklaracijoje (forma FR0600): 21 laukelyje - įsigytų prekių apmokestinamąją vertę, o 34 laukelyje – nuo šios apmokestinamosios vertės apskaičiuotą pardavimo PVM sumą

Pavyzdys

 

UAB X, įsiregistravusi PVM mokėtoja, 2018 m. sausio mėn. iš Vokietijos PVM mokėtojo įsigijo perparduoti skirtų PVM apmokestinamų prekių už 10 000 Eur. Vokietijos PVM mokėtojas 2018-01-10 išrašė UAB X patiektų prekių PVM sąskaitą faktūrą. UAB X privalo apskaičiuoti įsigytų prekių pardavimo PVM – 2 100 Eur (10 000 x 21 proc.) ir šią pardavimo PVM sumą deklaruoti 2018 m. sausio mėn. PVM deklaracijoje: 21 laukelyje nurodyti įsigytų prekių apmokestinamąją vertę – 10 000 Eur, o 34 laukelyje – 2 100 Eur pardavimo PVM sumą.

 

Kadangi UAB X įsigytos prekės yra skirtos šios įmonės PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai apskaičiuota iš Vokietijos PVM mokėtojo įsigytų prekių pardavimo PVM suma (2 100 Eur) taip pat deklaruojama kaip pirkimo PVM suma 25 laukelyje, o 35 laukelyje – kaip atskaitoma PVM suma.

 

Susiję dokumentai

Išsamesnę informaciją dėl PVM sumų įtraukimo į PVM atskaitą reikalavimų galima rasti leidinyje PVM atskaita“, VII skyriuje.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3136

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVMĮ 78 straipsnyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

Atsižvelgiant į tai, apmokestinamieji asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais (PVMĮ 71 ir 71-1 straipsniai), bet jais neįsiregistravę, įvykusį prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandorį, kuris turi būti apmokestinamas PVM, privalo įforminti kitu apskaitos dokumentu nei PVM sąskaita faktūra (pavyzdžiui, gali būti įforminama sąskaita faktūra). Šiame dokumente fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780[1] 8-1 punkto nuostatomis, privalo išskirti mokėtiną į biudžetą PVM, juridiniai asmenys – gali išskirti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Toks PVM išskyrimas yra būtinas tam, jog būtų užtikrintas sistemos neutralumas ir prekes ar paslaugas įsigiję apmokestinamieji asmenys, turintys teisę įsigytą pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, galėtų šia savo teise pasinaudoti.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai