Registracijos numeris KM0585

Ši informacija skelbiama:
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Kai ekonominę veiklą vykdantis PVM mokėtoju neįregistruotas apmokestinamasis asmuo įsigytas (importuotas) prekes bei įsigytas paslaugas panaudoja savo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti, tai jis turi teisę šių prekių (paslaugų) pirkimo PVM (ar jo dalį) įtraukti į PVM atskaitą laikydamasis tų pačių PVMĮ VII skyriuje nustatytų nuostatų, kurios taikomos ir PVM mokėtojais įregistruotiems apmokestinamiesiems asmenims.

Laikytina, kad apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, panaudojo įsigytas prekes (paslaugas) PVM apmokestinamai veiklai vykdyti tokiais atvejais, jeigu įsigytos prekės (paslaugos) buvo panaudotos:

  1. šio asmens šalies teritorijoje įvykusiems prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandoriams už kuriuos buvo apskaičiuotas mokėtinas į biudžetą PVM:

  • kai apmokestinamasis asmuo pavėluotai įsiregistruoja PVM mokėtoju, o iki įsiregistravimo PVM mokėtoju nuo sandorių, dėl kurių buvo viršyta 45 000 Eur riba (per paskutiniuosius 12 mėn.) apmokestinamosios vertės apskaičiuoja mokėtiną į biudžetą PVM sumą pagal PVMĮ 92 str. nurodytą formulę, ir pateikia PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formą (toliau – Apyskaita), tai jis įgyja teisę įtraukti į PVM atskaitą įsigytų prekių (paslaugų), kurios buvo sunaudotos tiekimams, nuo kurių apmokestinamosios vertės buvo apskaičiuota pardavimo PVM suma, pirkimo PVM;

  • kai viršijęs 45 000 Eur ribą apmokestinamasis asmuo neįsiregistruoja PVM mokėtoju (pvz., dėl numatomos apyvartos sumažėjimo, dėl veiklos sezoniškumo ar dėl kitų priežasčių), tačiau analogiškai, kaip nurodyta aukščiau, apskaičiuoja mokėtiną į biudžetą PVM sumą pagal PVMĮ 92 str. nurodytą formulę, ir pateikia Apyskaitą, tokiais atvejais šis asmuo taip pat gali pasinaudoti įsigytų prekių (paslaugų), panaudotų PVM apmokestintiems sandoriams vykdyti, PVM atskaita.

  1. prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandoriams, kurie pagal PVMĮ nuostatas apmokestinami taikant 0 proc. PVM tarifą. Kai PVM mokėtoju neįregistruotas apmokestinamasis asmuo tiekia prekes kitos valstybės narės PVM mokėtojams, eksportuoja prekes į trečiąsias valstybes arba vykdo kitus prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandorius, kurie pagal PVMĮ nuostatas apmokestinami PVM taikant 0 proc. PVM tarifą, tai jis taip pat turi teisę šiems tiekimams sunaudotų įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą;

  2. PVMĮ 58 str. 1 d. 2 punkte nurodytiems prekių tiekimo (paslaugų teikimo) sandoriams, kurių tiekimo (teikimo) vieta pagal PVMĮ nuostatas yra užsienio valstybė ir kurių pirkimo PVM gali būti atskaitomas. Šiems sandoriams įvykdyti skirtų įsigytų prekių bei paslaugų pirkimo PVM apmokestinamasis asmuo taip pat turi teisę įtraukti į PVM atskaitą.

Pavyzdys

 

UAB X, vykdančios prekybinę veiklą Lietuvoje, 2018 m. gegužės mėn. pajamos per paskutiniuosius 12 mėn. (skaičiuojant atgal nuo 2018 m. gegužės mėn.) pasiekė 46 000 Eur, t. y. viršijo 45 000 Eur. Todėl jai kilo prievolė registruotis PVM mokėtoja. Minėta įmonė pavėluotai pateikė prašymą įregistruoti ją PVM mokėtoja, todėl buvo įregistruota tik nuo 2018 m. birželio 1 dienos. Atsižvelgiant į tai, UAB X pateikė 2018 m. gegužės mėn. Apyskaitą ir joje nuo 2 000 Eur, t. y. nuo sandorio, dėl kurio nurodytoji riba buvo viršyta, apskaičiavo pardavimo PVM sumą – 347 Eur [2 000 x 21 / (100 + 21)]. Vadinasi, šiuo atveju galima teigti, kad iki įsiregistravimo PVM mokėtoja, UAB X apmokestintų PVM prekių apmokestinamoji vertė (atlygis be PVM) sudarė 1 653 Eur (2 000 – 347).

 

Tarkime per tą patį laikotarpį (per paskutiniuosius 12 mėn. skaičiuojant atgal nuo 2018 m. gegužės mėn.) ši įmonė savo ekonominei veiklai vykdyti buvo įsigijusi su PVM prekių (paslaugų), kurių pirkimo PVM suma sudarė 6 300 Eur ir kurias iki įsiregistravimo PVM mokėtoju jau sunaudojo šiai ekonominei veiklai vykdyti.

 

Kadangi pavyzdyje nurodytu atveju negalima tiksliai nustatyti, kiek konkrečiai įsigytų su PVM prekių (paslaugų) buvo sunaudota Apyskaitoje deklaruotai PVM apmokestintai veiklai, tai atskaitomą PVM sumą galima būtų apskaičiuoti, kaip proporcingai tenkančią apmokestintų PVM prekių apmokestinamajai vertei, lyginat su visų per tą laikotarpį (paskutiniuosius 12 mėn. gautomis (gautinomis) pajamomis: PVM apmokestintų prekių dalis visose pajamose sudaro 4 proc. (1 653 / 46 000 x 100 proc.). Atskaitoma PVM suma sudarytų 252 Eur (6 300 x 4 proc.). Apskaičiuota parduotų prekių PVM suma (347 Eur) turi būti įrašyta į Apyskaitos 12 laukelį, šių prekių apmokestinamoji vertė (1 653 Eur) – į 8 laukelį. Atskaitoma PVM suma (252 Eur) įrašoma į 24 laukelį.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM0588

Ši informacija skelbiama:
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

Kai į kitas valstybes nares tiekiamos naujos transporto priemonės, tai visi PVM mokėtojais neįsiregistravę asmenys bei asmenys, įsiregistravę PVM mokėtojais tik dėl prekių įsigijimo iš kitų valstybių narių, patiekę į kitą valstybę narę naujas transporto priemones, turi teisę į PVM atskaitą įtraukti įsigyjant (importuojant) šias naujas transporto priemones sumokėtas PVM sumas (sumokėtas į biudžetą arba sumokėtas pardavėjui, kai naujos transporto priemonės įsigyjamos Lietuvoje iš Lietuvos PVM mokėtojo).

Įsigytų (importuotų) naujų transporto priemonių sumokėtas PVM sumas minėtieji asmenys gali įtraukti į PVM atskaitą, laikydamiesi tokių reikalavimų:

  1. į PVM atskaitą įtraukta PVM suma neturi būti didesnė, kaip sąlyginė 21 proc. PVM suma, apskaičiuota nuo to asmens į kitą valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės apmokestinamosios vertės;

1 pavyzdys

 

Biudžetinė įstaiga, įsiregistravusi PVM mokėtoja, 2018 m. vasario mėn. iš Vokietijos įmonės įsigijo naują lengvąjį automobilį už 30 000 Eur ir nuo šios apmokestinamosios vertės apskaičiuotą PVM sumą (6 300 Eur) sumokėjo į Lietuvos biudžetą. 2018 m. kovo mėn. ši įstaiga minėtą transporto priemonę (kuri pardavimo metu atitiko naujos transporto priemonės apibrėžimą) pardavė Latvijos įmonei už 25 000 Eur. Lengvasis automobilis tą patį mėnesį buvo išgabentas iš Lietuvos. Biudžetinė įstaiga turi teisę į PVM atskaitą įtraukti ne visą 6 300 Eur PVM sumą, sumokėtą į biudžetą įsigyjant šį automobilį, o tik 5 250 Eurų, t. y. sąlyginę PVM sumą nuo į kitą valstybę narę patiekto automobilio kainos (25 000 x 21 proc.).

 

2 pavyzdys

 

Fizinis asmuo 2018 m. sausio mėn. iš Lietuvos PVM mokėtojo įsigijo naują lengvąjį automobilį, kurį įsigydamas pardavėjui sumokėjo 54 450 Eur (apmokestinamoji vertė – 45 000 Eur, PVM suma – 9 450 Eur). 2018 m. kovo mėn. fizinis asmuo už 41 000 Eur tą automobilį pardavė Lenkijos piliečiui. Lengvasis automobilis buvo išgabentas iš Lietuvos. Fizinis asmuo turi teisę susigrąžinti iš biudžeto ne 9 450 Eur pirkimo PVM, bet 8 610 Eur (41 000 x 21 proc.).

 

  1. teisę atskaityti PVM sumą šie asmenys įgyja ne anksčiau, negu įvyksta naujos transporto priemonės tiekimas;

  2. pagal PVMĮ 92 str. nuostatas PVMĮ 58 str. 2 dalyje nurodytiems asmenims į PVM atskaitą įtraukta įsigytų (importuotų) naujų transporto priemonių sumokėta PVM suma grąžinama ne anksčiau, negu pateikiami įrodymai, kad jų parduotos naujos transporto priemonės pardavimo PVM sumokėtas kitoje valstybėje narėje. Atskaityta PVM suma grąžinama Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nustatytais terminais ir tvarka.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3136

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVMĮ 78 straipsnyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

Atsižvelgiant į tai, apmokestinamieji asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais (PVMĮ 71 ir 71-1 straipsniai), bet jais neįsiregistravę, įvykusį prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandorį, kuris turi būti apmokestinamas PVM, privalo įforminti kitu apskaitos dokumentu nei PVM sąskaita faktūra (pavyzdžiui, gali būti įforminama sąskaita faktūra). Šiame dokumente fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780[1] 8-1 punkto nuostatomis, privalo išskirti mokėtiną į biudžetą PVM, juridiniai asmenys – gali išskirti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Toks PVM išskyrimas yra būtinas tam, jog būtų užtikrintas sistemos neutralumas ir prekes ar paslaugas įsigiję apmokestinamieji asmenys, turintys teisę įsigytą pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, galėtų šia savo teise pasinaudoti.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai