Registracijos numeris KM1197

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Įvykusį prekių tiekimą (paslaugų teikimą) apmokestinamasis asmuo, Lietuvoje registruotas PVM mokėtoju, privalo įforminti PVM sąskaita faktūra pats arba užtikrinti, kad tai padarytų pirkėjas arba trečiasis asmuo.

PVM sąskaita faktūra turi būti išrašoma neatsižvelgiant į tai, ar prekės (paslaugos) apmokestinamos PVM, ar ne, ar PVM mokėtojo patiektos prekės arba suteiktos paslaugos pagal PVMĮ nėra PVM objektas. PVM sąskaita faktūra išrašoma įforminant prekių tiekimą ar paslaugų teikimą kitam apmokestinamajam asmeniui arba juridiniam asmeniui, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

PVM sąskaita faktūra taip pat turi būti išrašoma įforminant prekių tiekimą ar paslaugų teikimą fiziniams asmenims, kurie nevykdo ekonominės veiklos, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-05-29 nutarimu Nr. 780 (pvz., kai išduodamas kasos aparato kvitas, pinigų priėmimo kvitas ar kasos pajamų orderis), nebent pirkėjas reikalauja (prašo), kad PVM sąskaita faktūra būtų išrašyta. Prekių tiekimą arba paslaugų teikimą prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo vardu gali įforminti šių prekių arba paslaugų pirkėjas, arba trečiasis asmuo, tačiau tik tuo atveju, kai yra išankstinis tiekėjo (teikėjo) ir pirkėjo susitarimas. Susitarimas gali būti išreikštas žodžiu arba raštu. Svarbu, kad abi šalys galėtų įrodyti, jog išankstinis susitarimas buvo sudarytas.

Kai tiekiama nauja transporto priemonė neatsižvelgiant į tai, kokiam asmeniui ji tiekiama, PVM sąskaitą faktūrą privalo išrašyti ir asmuo, kuris nėra PVM mokėtojas (viešoji įstaiga, biudžetinė įstaiga, įsigijęs verslo liudijimą fizinis asmuo, bankas ar draudimo įstaiga, fizinis asmuo, nevykdantis ekonominės veiklos (gyventojas) ir kiti).

Kai tiekiama žemės ūkio produkcija, PVM sąskaitą faktūrą išrašo žemės ūkio produkcijos pirkėjai, – perdirbėjai arba supirkėjai, jeigu jie yra PVM mokėtojai.

PVM sąskaita faktūra taip pat įforminamas prekių tiekimas (paslaugų teikimas) PVMĮ 5, 6, 8 ir 9 str. nurodytais atvejais:

PVM sąskaita faktūra turi būti įforminamas ir avanso gavimas (jeigu pagal PVMĮ 14 str. nuostatas nuo gauto avanso turi būti apskaičiuojamas arba pasirenkama skaičiuoti PVM).

Atvejai, kai PVM sąskaita faktūra gali būti neišrašoma, pateikti čia.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1193

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

PVM sąskaita faktūra nenaudojama, kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) fiziniam asmeniui, kuris pagal PVMĮ nėra apmokestinamasis asmuo (išskyrus atvejus, kai į kitą ES valstybę narę tiekiamos naujos transporto priemonės):

 1. kai išduodamas kasos aparato kvitas arba, vadovaujantis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283, nereikalaujama naudoti kasos aparatų;
 2. kai draudimo paslaugoms įforminti naudojamas draudimo liudijimas, kuriame nurodoma Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatyta apskaitos dokumento privaloma informacija ir kuris atitinka Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo nuostatas;
 3. kai teikiant Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnyje nurodytas paslaugas naudojami apskaitos dokumentai, kuriuose nurodyta Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme nustatyta apskaitos dokumento privaloma informacija, o jeigu vertybinių popierių viešąją apyvartą reglamentuojantys teisės aktai nustato kitus reikalavimus, – apskaitos dokumentai, atitinkantys šiuos reikalavimus;
 4. kai teikiamos Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos paslaugos;
 5. kai prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) per prekybos (paslaugų teikimo) automatus, atitinkančius prekybos (paslaugų) automatams Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus techninius, naudojimo ir gautų įplaukų apskaitos reikalavimus;
 6. kai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams teikiamos (tiekiamos) daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo), administravimo ir kitos paslaugos (prekės), susijusios su daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų, kurie vykdomi pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą ir Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisykles, patvirtintas LRV 2009-12-16 nutarimu Nr. 1725, įgyvendinimu;
 7. kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurioms taikoma Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus šeštajame skirsnyje nustatyta speciali apmokestinimo schema;
 8. kai tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, kurioms taikomos Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo XII skyriaus penktajame ir septintajame skirsniuose nustatytos specialios apmokestinimo schemos, jeigu sąskaita faktūra arba PVM sąskaita faktūra buvo išrašyta pagal prekių tiekėjo arba paslaugų teikėjo valstybės taisykles.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1199

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

PVM sąskaitos faktūros gali būti rašytinės (išrašomos spausdintame blanke) ir elektroninės. Elektronine PVM sąskaita faktūra laikoma PVM sąskaita faktūra, kurioje nurodomi nustatyti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir kuri yra išrašyta ir gauta elektroniniu formatu.

Elektroninė PVM sąskaita faktūra gali būti naudojama tik tuo atveju, kai yra išankstinis pirkėjo sutikimas. Asmuo, kuris pagal PVMĮ privalo įforminti PVM sąskaitą faktūrą arba užtikrinti jos įforminimą, taip pat turi nustatyti būdus, kuriais užtikrinamas PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir įskaitomumas. PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumu PVMĮ laikomas prekių tiekėjo (paslaugų teikėjo) arba asmens, kuris įformina PVM sąskaitą faktūrą, tapatybės tikrumas, o PVM sąskaitos faktūros turinio vientisumas - rekvizitų, kurie PVM sąskaitoje faktūroje nurodomi pagal PVMĮ, pakeitimų nebuvimas.

PVM mokėtojas, kuris privalo išrašyti PVM sąskaitą faktūrą arba užtikrinti jos išrašymą, turi nustatyti būdus, kuriais užtikrinamas PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas, turinio vientisumas ir įskaitomumas.

Kilmės autentiškumas – tai prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo arba PVM sąskaitos faktūros rengėjo tapatybės nustatymas (tikrumas). Prekių (paslaugų) tiekėjas privalo sugebėti užtikrinti, kad tikrai jis išrašė PVM sąskaitą faktūrą arba kad PVM sąskaita faktūra išrašyta jo vardu ir jo naudai. Tai galima užtikrinti, išrašytą PVM sąskaitą faktūrą įregistruojant PVM sąskaitų faktūrų registre, apskaitos dokumentuose ir kitais būdais. Prekių (paslaugų) pirkėjas, priimdamas jam patiektas prekes (suteiktas paslaugas), turi užtikrinti, kad PVM sąskaita faktūra yra gauta būtent iš to tiekėjo ar PVM sąskaitos faktūros rengėjo, ir kad jis tas prekes (paslaugas) patiekė (pateikė).

Turinio vientisumas – tai reiškia, kad PVM sąskaitos faktūros turinys, kurio reikalaujama pagal PVMĮ, nėra pakeistas (t. y. nėra pakeisti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai ir pan.).

Turinio įskaitomumas – tai reiškia, kad PVM sąskaita faktūra turi būti įskaitoma (perskaitoma). PVM sąskaita faktūra turi būti pateikta taip, kad visas PVM sąskaitos faktūros turinys būtų aiškiai įskaitomas popieriuje arba ekrane, kad nereikėtų papildomo interpretavimo ar nagrinėjimo.

PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumą, turinio vientisumą ir įskaitomumą asmuo gali užtikrinti bet kokiomis verslo kontrolės priemonėmis, kuriomis sudaroma galimybė patikimai patikrinti PVM sąskaitos faktūros ir ja įforminto prekių tiekimo arba paslaugų teikimo sąryšį. Elektroninės PVM sąskaitos faktūros kilmės autentiškumas, turinio vientisumas taip pat gali būti užtikrinamas ir tokiais būdais:

 1. naudojant saugų elektroninį parašą, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatyme;

 2. taikant elektroninių duomenų apsikeitimo priemones, kaip jos apibrėžtos 1994-10-19 Komisijos rekomendacijos 1994/820/EB dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis teisinių aspektų 1 priedo 2 straipsnyje, jeigu susitarime dėl apsikeitimo elektroniniais duomenimis numatyta taikyti procedūras, kuriomis užtikrinamas duomenų kilmės autentiškumas ir vientisumas.

Tiek popierinės, tiek elektroninės PVM sąskaitos faktūros turi tuos pačius rekvizitus, tokią pačią teisinę galią ir mokesčių tikslais pripažįstamos vienodai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1200

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Atvejis

Kada turi būti išrašyta PVM sąskaita faktūra?

BENDRA TAISYKLĖ: Prekių tiekimo ir / ar paslaugų teikimo atvejais

nedelsiant po prekių patiekimo ir / ar paslaugų suteikimo fakto (t. y. per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti)

Ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį, pvz., telekomunikacijų, nuomos ar pan., taip pat ilgalaikio elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos) teikimo atvejais

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos, 10 dienos

Nuo 2021-01-01 bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVMĮ 28 str. nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę per kalendorinius metus išrašyti vieną bendrą PVM sąskaitą faktūrą už suteiktas PVMĮ 28 straipsnyje nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas

ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos paslaugos, sausio mėn. 10 d.

Jeigu prekių tiekimas (paslaugų teikimas) vyksta tarp valstybių narių

ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo patiektos prekės (suteiktos paslaugos), įskaitant ilgiau negu vieną kalendorinį mėnesį tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas), 15 dienos.

 

Šios nuostatos taikomos tokiais atvejais:

 1. kai į kitą valstybę narę tiekiamos prekės, kurių tiekimui taikomas 0 proc. PVM tarifas; arba

 2. kai teikiamos paslaugos, už kurias prievolė pagal PVMĮ 95 str. nuostatas arba joms tolygias kitų valstybių narių nuostatas atitinkamai šalies teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka jų pirkėjui (arba tektų jų pirkėjui, jeigu prekės nebūtų neapmokestinamos PVM ar apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą).

Jeigu bendra PVM sąskaita faktūra įforminami visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai

nedelsiant (tą patį kalendorinį mėnesį pabaigus tiekti visas prekes (teikti visas paslaugas)), per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryt

Teises aktai

Registracijos numeris KM1201

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisykles nustato ta valstybė narė, kurioje yra vykdomas prekių tiekimas (paslaugų teikimas).

Atitinkamai, Lietuvos PVMĮ nustatyti reikalavimai PVM sąskaitų faktūrų išrašymui taikomi:

 1. prekių tiekimui ir / ar paslaugų teikimui, kuris pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje (Lietuvoje);

 2. kai prekių tiekimo (paslaugų teikimo) vieta yra laikoma už ES teritorijos ribų, o prekes tiekia (paslaugas teikia) Lietuvos apmokestinamasis asmuo ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje (Lietuvoje);

 3. kai prievolė PVM už prekių tiekimą (paslaugų teikimą) pagal PVMĮ 95 str. nuostatas atitinkamai šalies teritorijoje ar kitoje valstybėje narėje apskaičiuoti ir sumokėti tenka jų pirkėjui, PVM sąskaitą faktūrą išrašo jų pirkėjas;

 4. kai prievolė PVM už prekių tiekimą (paslaugų teikimą), kurių tiekimo (teikimo) vieta pagal nuostatas, iš esmės tolygias PVMĮ nuostatoms, yra kita valstybė narė, kitoje valstybėje narėje apskaičiuoti ir sumokėti tenka jų pirkėjui, tai Lietuvos PVMĮ reikalavimai dėl prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimo PVM sąskaita faktūra taikomi, jeigu prekes ar paslaugas teikia (tiekia) Lietuvos apmokestinamasis asmuo (tuo atveju, jei jis kitoje valstybėje narėje turi padalinį, kai prekes tiekia ar paslaugas teikia ne per šį padalinį) ar užsienio apmokestinamasis asmuo per padalinį, esantį šalies teritorijoje.

Jeigu Lietuvoje prekes tiekia (paslaugas teikia) kitos valstybės narės apmokestinamasis asmuo arba prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) per užsienio apmokestinamojo asmens padalinį, esantį kitoje valstybėje narėje, kai prievolė PVM apskaičiuoti tenka pirkėjui, tai Lietuvos PVMĮ nustatyti PVM sąskaitų faktūrų išrašymo reikalavimai, neatsižvelgiant į PVMĮ 781 str. 1 dalies nuostatas, netaikomi.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1202

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai, už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, gali būti įforminami bendra PVM sąskaita faktūra. Tokioje PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodoma informacija apie keletą kartų atskirai patiektas prekes arba suteiktas paslaugas. Tačiau bendrus šiems tiekimams (teikimams) PVM sąskaitos faktūros rekvizitus (išrašymo datą, prekių tiekėjo ar paslaugų teikėjo PVM mokėtojo kodą ir kt.) pakanka nurodyti tik vieną kartą. Tokia bendra PVM sąskaita faktūra turi būti išrašyta nedelsiant (tą patį kalendorinį mėnesį pabaigus tiekti visas prekes (paslaugas)), per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Tuo atveju, kai mažmeninėje degalų (variklių benzino, dyzelinių degalų, suskystintų dujų) prekyboje, parduodant prekes (paslaugas), už kurias prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, pirkėjui paprašius ir pateikus kasos aparato kvitus, išrašoma viena per mėnesį parduotų prekių (paslaugų) PVM sąskaita faktūra, ji taip pat turi būti išrašyta nedelsiant, per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Pirkėjui susitarus su pardavėju, gali būti išrašyta viena bendra per mėnesį parduotų prekių (paslaugų), už kuriuos prievolė apskaičiuoti PVM atsiranda tą patį kalendorinį mėnesį, PVM sąskaita faktūra ir tuo atveju, kai kasos aparato kvitas yra laikomas PVM sąskaita faktūra. Šiuo atveju pirkėjas neprivalo pateikti pardavėjui kvitų, nes kvitai į šią PVM sąskaitą faktūrą paprastai įtraukiami pagal pardavėjo kompiuterinės programos duomenis. Tokiu atveju PVM atskaita galima tik pagal šią PVM sąskaitą faktūrą, o kvitai nelaikomi PVM sąskaitomis faktūromis. Tokia PVM sąskaita faktūra taip pat turi būti išrašoma nedelsiant, per trumpiausią terminą, per kurį įmanoma tai padaryti.

Bankai ir kitos kredito įstaigos, teikiančios PVMĮ 28 str. nurodytas PVM neapmokestinamas paslaugas, turi teisę ne vėliau kaip iki sausio mėnesio 10 dienos kitų metų, einančių po metų, kuriais buvo suteiktos PVM neapmokestinamos finansinės paslaugos, išrašyti vieną bendrą per kalendorinius metus suteiktų paslaugų PVM sąskaitą faktūrą.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1203

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Advokatai, PVM mokėtojai, veikiantys partnerystės pagrindais, turi teisę bendrai patiektas prekes ir / arba suteiktas paslaugas įforminti viena PVM sąskaita faktūra. Tačiau kai Lietuvoje partnerystės pagrindais veikiantys advokatai į kitą ES valstybę narę tiekia prekes arba teikia paslaugas, kurios pagal PVMĮ 13 str. nuostatas nelaikomas suteiktomis šalies teritorijoje, tai viena PVM sąskaita faktūra neišrašoma.

Notarai, PVM mokėtojai, dirbantys pagal bendros veiklos sutartį notarų biure, vienos PVM sąskaitos faktūros išrašyti negali.

Vienos PVM sąskaitos faktūros įforminimo atvejų, reikalavimų šių PVM sąskaitų faktūrų rekvizitams ir pirkimo PVM sąskaitose faktūrose nurodytų PVM sumų priskyrimo taisyklės yra patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004-06-02 įsakymu Nr. 1K-207.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1196

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Ūkininko, kuriam taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, žemės ūkio produkcijos tiekimas turi būti įforminamas:

 1. PVM sąskaita faktūra, kai žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra Lietuvoje registruotas PVM mokėtojas;

 2. laisvos formos dokumentu, kai:

 • žemės ūkio produkcijos pirkėjas yra:

 1. Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas;

 2. kitos ES valstybės narės arba trečiosios valstybės (pvz., Rusijos) apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ar ne PVM mokėtojas);

 3. kitos ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

 • žemės ūkio paslaugas įsigyja:

 1. Lietuvos PVM mokėtojas, Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas;

 2. kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas);

 3. ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo.

Kai žemės ūkio produkciją ir paslaugas įsigyja Lietuvos PVM mokėtojas, tai žemės ūkio produkcijos PVM sąskaitą faktūrą ir žemės ūkio paslaugų laisvos formos dokumentą turi išrašyti pirkėjas, PVM mokėtojas.

Kai žemės ūkio paslaugas įsigyja Lietuvos apmokestinamasis asmuo, ne PVM mokėtojas, kitos ES valstybės narės ar trečiosios valstybės apmokestinamasis asmuo (PVM mokėtojas ir ne PVM mokėtojas), ES valstybės narės PVM mokėtoju įregistruotas juridinis asmuo, kuris nėra apmokestinamasis asmuo, laisvos formos dokumentą turi išrašyti ūkininkas.

Kompensacinio priedo dydis (tarifas ir suma) privalo būti nurodytas apskaitos dokumentuose, kuriais įforminamas žemės ūkio produkcijos tiekimas ir / ar paslaugų teikimas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1205

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)

Jeigu prekių (paslaugų) tiekimo sutartyje yra numatyta gauti avansą, t. y. numatyta, kad už prekes (paslaugas) pirkėjas visiškai ar iš dalies sumokės iš anksto, tai prekių (paslaugų) tiekėjui prievolė nuo gauto avanso apskaičiuoti PVM atsiranda, jeigu pagal sutarties sąlygas šios prekės bus perduotos arba visos paslaugos suteiktos ne anksčiau kaip po 12 mėnesių nuo sandorio sudarymo dienos.

Tuo atveju, kai yra tiekiamos prekės į kitą valstybę narę ir gaunamas avansas, kai tokiam tiekimui taikomos PVMĮ VI skyriaus nuostatos, toks avanso gavimas neturi būti įformintas PVM sąskaita faktūra.

Avanso gavimas (kai nuo gauto avanso atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM), turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, o pačių prekių tiekimas (paslaugų teikimas) turi būti įforminamas PVM sąskaita faktūra, kurioje atlygis sumažinamas gautu avansu.

Prekių (paslaugų) pardavėjas, gavęs avansą, pagal kurį atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM ir išrašęs PVM sąskaitą faktūrą, kurioje nuo gautos avanso sumos apskaičiuoja pardavimo PVM, šį pardavimo PVM deklaruoja to mėnesio, kurį išrašyta PVM sąskaita faktūra, PVM deklaracijoje.

Aktualu nuo 2018-01-01: kai yra gaunamas avansas už paslaugas, teikiamas kitos ES valstybės narės apmokestinamajam asmeniui, šis avansas turi būti deklaruojamas to mokestinio laikotarpio, kurį jis buvo gautas, PVM deklaracijoje (forma FR0600) ir prekių tiekimo į kitas ES valstybes nares ataskaitoje (forma FR0564). Atitinkamai, gauto avanso dydžiui turi būti išrašoma PVM sąskaitą faktūrą. Suteikus paslaugas, yra deklaruojama paslaugų apmokestinamoji vertė, sumažinta gautu avansu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3136

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimo (paslaugų teikimo) įforminimas PVM sąskaita faktūra (78-1, 79, 82, 105, 109 str.)
Apskaita, PVM sąskaitų faktūrų registras (78 str.)
Neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens
Lietuvos apmokestinamieji asmenys
Įsiregistravusio PVM mokėtoju asmens

PVMĮ 78 straipsnyje nustatyta, kad apmokestinamieji asmenys privalo tvarkyti apskaitą teisės aktų nustatyta tvarka ir tokiu būdu, kad iš jos duomenų būtų galima teisingai nustatyti šio asmens prievoles, susijusias su PVM.

Atsižvelgiant į tai, apmokestinamieji asmenys, vykdantys ekonominę veiklą ir privalantys įsiregistruoti PVM mokėtojais (PVMĮ 71 ir 71-1 straipsniai), bet jais neįsiregistravę, įvykusį prekių tiekimo / paslaugų teikimo sandorį, kuris turi būti apmokestinamas PVM, privalo įforminti kitu apskaitos dokumentu nei PVM sąskaita faktūra (pavyzdžiui, gali būti įforminama sąskaita faktūra). Šiame dokumente fiziniai asmenys, vykdantys ekonominę veiklą,  vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimo Nr. 780[1] 8-1 punkto nuostatomis, privalo išskirti mokėtiną į biudžetą PVM, juridiniai asmenys – gali išskirti mokėtiną į biudžetą PVM sumą. Toks PVM išskyrimas yra būtinas tam, jog būtų užtikrintas sistemos neutralumas ir prekes ar paslaugas įsigiję apmokestinamieji asmenys, turintys teisę įsigytą pirkimo PVM įtraukti į PVM atskaitą, galėtų šia savo teise pasinaudoti.


[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimas Nr. 780 „Dėl Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių patvirtinimo“.

Teises aktai