Registracijos numeris KM0041

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

Sąlygos (turi būti tenkinamos visos)

Komentarai

Prekės tiekiamos ir / ar paslaugos teikiamos už atlygį

Laikoma, kad atlygis už tiekiamas prekes ir / ar paslaugas yra gautas (iš pirkėjo ir / ar trečiosios šalies), kai:

 1. už jas gaunami pinigai;

 2. už jas atlyginama kitomis prekėmis ar paslaugomis;

 3. jos atiduodamos nemokamai (privatiems poreikiams tenkinti);

 4. prekės pervežamos į ES valstybę narę verslo tikslais;

 5. pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas;

 6. gaunamas turtinis įnašas, gaunamas turtas reorganizacijos metu.

Prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas vyksta Lietuvos teritorijoje

Detaliau žiūrėti potemę „Tiekimo / teikimo vietos nustatymas“

Prekes tiekia ir / ar paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks

Ekonomine veikla laikoma veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus darbo veiklą ir valstybės / savivaldybių veiklą.

 

IŠIMTIS: Visais atvejais PVM objektu laikomas bet kurio fizinio ar juridinio asmens tiekiamos naujos transporto priemonės, kurios tiekėjo, pirkėjo ar trečiojo asmens išgabenamos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar tiekėjas vykdo ekonominę veiklą, ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0043

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

Paslaugų teikimu yra laikomi bet kokie sandoriai dėl bet kokių civilinių teisių objektų, kurie pagal PVMĮ nuostatas nelaikomi prekių tiekimu. Paslaugų teikimu, be kita ko, laikoma:

 1. nestandartizuotos programinės įrangos pardavimas ar kitoks perdavimas;

 2. nuoma (nuomos sutarties dalykas gali būti bet kokie nesunaudojamieji daiktai);

 3. nematerialiojo turto ir turtinių teisių perdavimas (išskyrus PVMĮ 4 str. 3 dalyje nurodytus atvejus);

 4. statybos darbai, įskaitant pastatyto naujo pastato ar statinio perdavimą užsakovui (statytojui) (pastato, statinio ir statybos darbų sąvokos suprantamos taip, kaip jos paaiškintos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme);

 5. įsipareigojimas susilaikyti nuo veiksmų, taip pat įsipareigojimas toleruoti veiksmus arba padėtį.

Paslaugų teikimu nelaikomi sandoriai dėl bet kokių kitų daiktų (įskaitant numizmatinės paskirties pinigus), taip pat sandoriai dėl elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos, nes pagal PVMĮ nuostatas šie sandoriai laikomi prekių tiekimu.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0042

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

Mažosios bendrijos vadovo pagal su mažąja bendrija sudarytą civilinę paslaugų sutartį teikiamos paslaugos (kurios PVM tikslais nelaikomos darbo veikla) yra PVM objektas. Todėl jei per 12 paskutinių mėnesių mažosios bendrijos vadovo atlygis už jo vykdomą ekonominę veiklą (Lietuvoje patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas) viršijo 45 000 Eur, mažosios bendrijos vadovas privalo registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti pardavimo PVM ir mokėti jį į biudžetą.

Mažosios bendrijos vadovui taip pat gali atsirasti prievolė registruotis PVM mokėtoju, jeigu jis savo ekonominei veiklai vykdyti iš kitų ES valstybių narių įsigijo prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizais apmokestinamas prekes, neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) ir jų vertė praėjusiais ar einamaisiais kalendoriniais metais viršijo 14 000 Eur (nepriklausomai nuo to, ar buvo viršyta 45 000 Eur riba dėl tiekiamų prekių ir / ar teikiamų paslaugų).

Teises aktai

Registracijos numeris KM0044

Ši informacija skelbiama:
Paslaugų teikimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 7 str.)

Asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą vykdo viešąjį pirkimą, pirkimo dokumentų pateikimas viešojo pirkimo dalyviams nėra prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, nors už juos gali būti imamas užmokestis (šį užmokestį sudaro kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos), t. y. tokių pirkimo dokumentų pateikimas neatitinka PVM objektui nustatytų sąlygų.

Todėl viešojo pirkimo metu pirkimo dokumentų pateikimas tiekėjams nėra PVM objektas ir PVM neskaičiuojamas.

Teises aktai