Registracijos numeris KM0004

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Sąlygos (turi būti tenkinamos visos)

Komentarai

Prekės tiekiamos ir / ar paslaugos teikiamos už atlygį

Laikoma, kad atlygis už tiekiamas prekes ir / ar paslaugas yra gautas (iš pirkėjo ir / ar trečiosios šalies), kai:

už jas gaunami pinigai;

už jas atlyginama kitomis prekėmis ar paslaugomis;

jos atiduodamos nemokamai (privatiems poreikiams tenkinti);

prekės pervežamos į ES valstybę narę verslo tikslais;

pasigaminamas ilgalaikis materialusis turtas;

perduodamas turtinis įnašas, perduodamas turtas reorganizacijos metu.

Prekių tiekimas ir / ar paslaugų teikimas vyksta Lietuvos teritorijoje

Detaliau žiūrėti potemę Tiekimo / teikimo vietos nustatymas

Prekes tiekia ir / ar paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo vykdydamas savo ekonominę veiklą, t. y. veikdamas kaip toks

Ekonomine veikla laikoma veikla, kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų (neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno), išskyrus darbo veiklą ir valstybės / savivaldybių veiklą.

 

IŠIMTIS: Visais atvejais PVM objektu laikomas bet kurio fizinio ar juridinio asmens tiekiamos naujos transporto priemonės, kurios tiekėjo, pirkėjo ar trečiojo asmens išgabenamos iš Lietuvos į kitą ES valstybę narę. Ši nuostata taikoma neatsižvelgiant į tai, ar tiekėjas vykdo ekonominę veiklą, ar ne.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0005

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Prekių tiekimo atvejai

Pavyzdžiai

Prekių perdavimas kitam asmeniui, kai šis asmuo įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip savininkas

Prekių pardavimas pagal pirkimo-pardavimo sutartis, prekių mainai, prekių dovanojimas

Prekių perdavimas kitam asmeniui, kai trečioji šalis įgyja teisę disponuoti tomis prekėmis kaip savininkas

Prekių pardavimas per atsiskleidusį tarpininką, kai prekių tiekėjas prekes perduoda atsiskleidusiam tarpininkui, o pastarasis šias prekes perduoda trečiajam asmeniui tiekėjo vardu ir sąskaita

Prekių perdavimas pagal nuomos ar kitą sutartį, kuri numato:

  1. Atlyginimo už šias prekes atidėjimą ir / ar atlyginimą dalimis ir

  2. Didžiosios dalies rizikos ir naudos, susijusios su turto nuosavybe, perdavimą asmeniui, kuriam prekės perduotos, ar trečiajai šaliai ir

  3. Turto nuosavybės perdavimą.

Prekių perdavimas pagal lizingo sutartis

Prekių išgabenimas iš Lietuvos kitos valstybės narės PVM mokėtojui, kuriam pagal sandorio sąlygas numatytas prekių nuosavybės perdavimas, o prekės yra padedamos saugoti į šiam PVM mokėtojui nuosavybės teise priklausančius ar kitais pagrindais naudojamus sandėlius ar kitas patalpas ir toje valstybėje narėje Lietuvos PVM mokėtojo vykdomai prekybai taip pat būtų taikoma supaprastinta apmokestinimo ir registravimo PVM mokėtoju tvarka

Prekių išgabenimas į kitą valstybę narę pagal konsignacijos sutartis

Daiktinių teisių į nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą (servituto, uzufrukto, užstatymo teisės ar ilgalaikės nuomos) nustatymas ar perdavimas, kai už atlygio už daiktinių teisių nustatymą ar perdavimą suma atitinka nekilnojamojo pagal prigimtį daikto rinkos kainą

Ilgalaikė (>10 metų) pastato nuoma, kai atlygis už šio pastato nuomą atitinka jo pardavimo rinkos kainą

Pajaus ar vertybinio popieriaus perleidimas tuo atveju, kai perleidžiamas pajus ar vertybinis popierius suteikia jo turėtojui teisę disponuoti nekilnojamuoju pagal prigimtį daiktu (ar jo dalimi) kaip jo savininkui

Gyvenamųjų namų statybos kooperatyvo nario pajaus perleidimas už atlygį kitam asmeniui, kuriam perleistas pajus suteikia nuosavybės teisę į statybos kooperatyvo nekilnojamojo turto dalį (butą)

Teises aktai

Registracijos numeris KM0007

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Fiziniam asmeniui, pardavusiam žemę ar kitą nekilnojamąjį turtą, prievolė skaičiuoti PVM už jam nuosavybės teise priklausančio turto tiekimą atsiranda tokiu atveju, kai yra įvykdytos visos šios sąlygos:

  1. tiekiamas turtas yra apmokestinamas PVM (t. y. žemė statyboms, nauji pastatai ar statiniai bei jų dalys);

  2. fizinis asmuo veikia kaip apmokestinamasis asmuo (t. y. žemės ar kito nekilnojamo turto pardavimo sandoriams yra būdingas tam tikras tęstinumas ar atsikartojimas, jie nėra atsitiktinio pobūdžio, fizinis asmuo atlieka aktyvius prekybos žeme veiksmus, pvz., nutiesia kelius, priveda vandentiekį, elektrą, kitas komunikacijas, sukuria infrastruktūros objektus ir pan.);

  3. per paskutiniuosius 12 mėnesių atlygis, gautas už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir / ar suteiktas paslaugas viršijo 45 000 Eur.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0006

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Į gautų iš ekonominės veiklos pajamų apimtį neįeina PVM mokėtojo gauti dividendai ar kitos pajamos iš akcijų (dalių, pajų), taip pat kitų vertybinių popierių turėjimo, gaunamos pajamos iš banko indėlio, banko sąskaitos ar banko kortelės turėjimo, gauta pagautė, pardavėjo gautos kompensacijos, skirtos atliekant mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu patirtoms išlaidoms padengti, netesybos ir kitos panašios gautos (gautinos) sumos, kurios nėra pajamos iš veiklos.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0008

Ši informacija skelbiama:
Prekių tiekimas – Lietuvos PVM objektas (3 str., 4 str.)

Asmenų, kurie pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą vykdo viešąjį pirkimą, pirkimo dokumentų pateikimas viešojo pirkimo dalyviams nėra prekių tiekimas ir (arba) paslaugų teikimas, nors už juos gali būti imamas užmokestis (šį užmokestį sudaro kopijavimo ir pateikimo tiekėjams faktinės išlaidos), t. y. tokių pirkimo dokumentų pateikimas neatitinka PVM objektui nustatytų sąlygų.

Todėl viešojo pirkimo metu pirkimo dokumentų pateikimas tiekėjams nėra PVM objektas ir PVM neskaičiuojamas.

Teises aktai