Registracijos numeris KM0607

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Žemiau lentelėje yra pateikti apribojimai susiję su pajamų, gaunamų iš veiklos vykdomos įsigijus verslo liudijimą, dydžiu.

Veiklos tipas

Pajamų dydžio apribojimo taisyklė

Prekybos veikla

 1. gyventojas per kalendorinius metus gali parduoti prekių iki 4 500 Eur:

 • prekybos veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims ir

 • prekybos veiklą vykdantiems fiziniams asmenims.

 1. vykdant veiklą įsigijus prekybos verslo liudijimą galima gauti 45 000 Eur pajamų per mokestinį laikotarpį (kai vykdoma veikla pagal kelių rūšių verslo liudijimus - pajamos sumuojamos).

Gamybos ir paslaugų veikla

 1. išduotas paslaugų bei gamybos verslo liudijimas suteikia teisę teikti paslaugas bei parduoti savo gamybos prekes tapačios gamybos ar paslaugų teikimo veiklos nevykdantiems juridiniams asmenims (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomą), jeigu iš juridiniams asmenims parduotų savo gamybos prekių ir suteiktų paslaugų gautos iš verslo liudijime nurodytos veiklos pajamos nėra didesnės kaip 4 500 Eur  per mokestinį laikotarpį.

 2. vykdant veiklą įsigijus gamybos ar paslaugų verslo liudijimą galima gauti 45 000 Eur pajamų per mokestinį laikotarpį (kai vykdoma veikla pagal kelių rūšių verslo liudijimus - pajamos sumuojamos).

 3. įsigijus gyvenamųjų patalpų nuomos verslo liudijimą, per mokestinį laikotarpį galima gauti 45 000 Eur pajamų.

 

Žemiau lentelėje yra pateikti su vykdoma veikla susiję apribojimai.

Veiklos tipas

Verslo liudijimas suteikia teisę gauti pajamų

Verslo liudijimas nesuteikia teisės gauti pajamų

Prekybos veikla

 1. už parduotas prekes gyventojams (tarp jų ir prekybos verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams bei individualią prekybos veiklą įregistravusiems gyventojams neviršijant 4500 Eur per mokestinį laikotarpį );

 2. vykdantiems veiklą privalantiems registruotis ar jais įsiregistravusiems PVM mokėtojams;

 3. už prekybą kioske, turgavietėje, iš / nuo laikinųjų prekybos įrenginių;

 4. iš išnešiojamosios ir išvežiojamosios prekybos.

 1. iš prekybos nuo laikinųjų prekybos įrenginių, pastatytų patalpose (išskyrus prekybą gėlėmis, knygomis, spaudos leidiniais ir prekybą patalpose, esančiose turgavietės teritorijoje), taip pat iš kioskų, pastatytų patalpose;

 2. parduodant žemės ūkio ir maisto produktus individualią prekybos veiklą vykdantiems asmenims;

 3. iš prekybos automobiliais, motociklais, mopedais;

 4. iš internetinės prekybos ir prekybos paštu;

Gamybos ir paslaugų veikla

 1. už parduotas savo gamybos prekes ir / arba suteiktas paslaugas gyventojams ir ne tą pačią veiklą, vykdantiems juridiniams asmenims;

 2. už gyventojams išnuomotas  gyvenamosios paskirties patalpas, neviršijančias 45000 Eur per mokestinį  laikotarpį;

 3. vykdantiems veiklą privalantiems registruotis ar jais įsiregistravusiems PVM mokėtojams.

 1. nuomoti  gyvenamosios paskirties patalpas juridiniams asmenims;

 2. už parduotas savo gamybos prekes ir / arba suteiktas paslaugas, tą pačia veiklos rūšimi besiverčiantiems (t. y. tą pačią veiklos rūšį įregistravusiems MMR) juridiniams asmenims.

 

Svarbu žinoti, kad:

 • jeigu gyventojas vykdo veiklą įsigijęs ne vieną verslo liudijimą, tai vertinant ar per mokestinį laikotarpį gautos pajamos iš juridinių asmenų ir /ar įsigijus prekybos verslo liudijimą iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų  nėra didesnės kaip 4 500 Eur, į  šią sumą įskaičiuojamos pagal visus verslo liudijimus iš juridinių asmenų ir iš individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų už parduotas ne savo gamybos prekes gautos  pajamos. Viršijanti 4500 Eur pajamų dalis nelaikoma pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą ir apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos;
 • jeigu minėtoji 4 500 Eur  iš juridinių asmenų ir /ar įsigijus prekybos verslo liudijimą iš individualią prekybos individualią  veiklą vykdančių gyventojų gautinų pajamų riba viršijama, tai viršijanti pajamų dalis  nebus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą;

 • jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, vykdantis tokią pačią veiklą kaip ir juridinio asmens įregistruota MMR (nors faktiškai ir nevykdoma), parduoda prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) ar teikia paslaugas, tai iš tokio juridinio asmens jo gautos pajamos nebus laikomos pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą;

 • jeigu pajamos iš vykdomos veiklos įsigijus verslo liudijimą (išskyrus gyvenamųjų patalpų nuomą) per mokestinį laikotarpį viršija nustatytąją 45 000 Eur ribą, tai viršijanti pajamų dalis nelaikoma pajamomis, gautomis iš veiklos, vykdytos įsigijus verslo liudijimą ir apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos;

Daugiau informacijos apie pajamų apmokestinimą, viršijus nustatytus apribojimus galima rasti čia:

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos iš veiklos pagal verslo liudijimą?

Kaip apmokestinamos pajamos, gautos vykdant veiklą įsigijus verslo liudijimą, jeigu gauta pajamų daugiau kaip 45 000 Eur per metus?

Kokios mokestinės prievolės kyla, kai gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, parduoda prekes (įskaitant savos gamybos prekes) bei suteikia paslaugas juridiniams asmenims ir kitiems gyventojams nesilaikydamas nustatytų apribojimų?

Teises aktai

Registracijos numeris KM0611

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2016 ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pajamas gyventojų, vykdžiusių veiklą su verslo liudijimu ir per kalendorinius metus iš juridinių asmenų ar kitų individualią prekybos veiklą vykdančių gyventojų gavusių daugiau nei 4 500 Eur pajamų, pajamų dalis iki 4 500 Eur papildomai neapmokestinama, nes gyventojas, prieš įsigydamas verslo liudijimą, jau sumokėjo savivaldybių tarybų nustatytą fiksuoto dydžio pajamų mokestį. Pajamų dalis, viršijanti 4 500 Eur, apmokestinama kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos.

 

Jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas vykdo tokią pačią veiklą kaip ir juridinio asmens įregistruota MMR (nors faktiškai ir nevykdoma) ir tokiam juridiniam asmeniui parduoda prekes (įskaitant ir savo gamybos prekes) ar teikia paslaugas, tai iš tokio juridinio asmens jo gautos pajamos apmokestinamos kaip įregistruotos individualios veiklos su pažyma pajamos.

 

Viršijus iš juridinių asmenų gautų pajamų sumai nustatytą ribą arba pardavus prekes (įskaitant savo gamybos) ir / ar suteikus paslaugas tą pačią veiklą vykdančiam juridiniam asmeniui, metų eigoje gyventojas neprivalo teikti prašymo dėl individualios veiklos įregistravimo. Papildomai mokėtinas pajamų mokestis apskaičiuojamas ir sumokamas teikiant metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0606

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

 Vykdant veiklą įsigijus verslo liudijimą galima gauti 45 000 Eur pajamų per mokestinį laikotarpį. Atitinkamai, nuo 2018-01-01 veiklą įsigijus verslo liudijimą gali vykdyti ir PVM mokėtojais įsiregistravę asmenys.

Viršijus 45 000 Eur, viršijančioji pajamų dalis apmokestinama kaip individualios veiklos pagal pažymą pajamos 15 proc. tarifu, taikant GPMĮ 182 straipsnyje nurodytą pajamų mokesčio kreditą.

Nuomojant gyvenamąsias patalpas, įsigijus gyvenamųjų patalpų nuomos verslo liudijimą, per mokestinį laikotarpį galima gauti 45 000 Eur pajamų. Viršijus 45 000 Eur, viršijanti dalis apmokestinama pajamų mokesčiu, kaip turto nuomos pajamos, neįsigijus verslo liudijimo.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0612

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo:

 1. Nuolatinis Lietuvos gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą bent vienai veiklos dienai, nepriklausomai nuo to, ar gavo tokios veiklos pajamų, ar jų negavo iki kitų metų gegužės 1 d., privalo pateikti atitinkamų metų metinę pajamų mokesčio  deklaraciją.

 2. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje privalo turėti pasą, asmens tapatybės kortelę ar kitą asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

 3. Prekybos verslo liudijimą ir / ar gamybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas veiklos vykdymo vietoje privalo turėti Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklėse nurodytus prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus (nuo 2019-11-30 prekybos bei gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi Virtualiu buhalteriu i.APS ir kai jame saugo prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba jų skaitmenines kopijas, prekybos ir / ar gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų), kuriuos turi saugoti 5 kalendorinius metus po tų metų, kuriais jie gauti ar išrašyti, o PVM sąskaitas faktūras ir sąskaitas faktūras – 10 metų nuo jų išrašymo.

Privaloma saugoti dokumentus tokios formos (rašytinės ar elektroninės), kokios jie buvo išrašyti ar gauti. Svarbu užtikrinti, kad per visą dokumentų saugojimo laikotarpį būtų išlaikytas dokumentų autentiškumas bei turinio vientisumas, taip pat, kad dokumentai išliktų įskaitomi. Šiuos dokumentus gyventojas turi saugoti pats arba nustatyta tvarka perduoti juos saugoti VMI.

 1. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas  Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitą (toliau – kvitas) privalo išrašyti, kai Kvitų išrašymas numatytas Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, t. y. kvitus privaloma išrašyti, kai, parduodant prekes, nėra galimybės naudoti kasos aparato dėl kasos aparato gedimo arba pažeidus jo plombą, kai atitinkamą kasos aparatą naudoti draudžiama, užfiksavus kasos aparatų duomenų klastojimo faktus arba nustačius, kad naudojamos pakeistos konstrukcijos ar programos, tačiau tik tokio kasos aparato techninės priežiūros, remonto ar keitimo laikotarpiu ir tik iškvietus aptarnavimo specialistą ir (ar) užregistravus iškvietimą kasos operacijų žurnale.

 2. Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimus, pirkdamas  iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo jo pagamintą produkciją arba pirkdamas žemės ūkio produkciją iš gyventojo, kuris pats ją išaugino, arba iš gyventojo asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti kvitus.
 3. kitiems pirkėjams, nenurodytiems  4 ir 5 punktuose, kvitai išrašomi jų pageidavimu.
 4. Lietuvos teisės aktų nustatytais atvejais veiklos pajamoms apskaityti naudoti kasos aparatą;

 5. Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparatų, privalo nustatyta tvarka pildyti Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą, pajamų ir išlaidų apskaitos žurnalą (toliau – žurnalas). Gali būti pildomas neelektroninis (popierinis) arba elektroninis  žurnalas.  Verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti naudoja kasos aparatus, pajamas ir išlaidas turi nurodyti kasos operacijų žurnale.

 6. Verslo liudijimus (išskyrus gyvenamosios paskirties patalpų nuomos) įsigijęs gyventojas Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka privalomai turi draustis valstybiniu socialiniu draudimu bazinei pensijai gauti ir mokėti PSD įmokas.

 7. Jeigu verslo liudijimas išduotas ilgesniam negu vieno mėnesio laikotarpiui ir pasikeitė duomenys, pagal kuriuos buvo apskaičiuotas pajamų mokestis, tai per 10 kalendorinių dienų nuo duomenų pasikeitimo dienos gyventojas privalo apie tai pranešti VMI. Pasikeitus stacionarioje vietoje vykdomos veiklos rūšies vietai, gyventojas per 10 kalendorinių dienų nuo pasikeitimo privalo apie tai pranešti VMI, kuri per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo dienos išduoda naujos versijos verslo liudijimą (su patikslintais duomenimis).

 8. Gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą, privalo laikytis atitinkamuose teisės aktuose nustatytų veiklos, kuria jis verčiasi, taisyklių.

Pavyzdys

Tarkime, gyventojas įsigijo žuvų, mėsos ir jų gaminių rūkymo paslaugų verslo liudijimą. Šios rūšies verslo liudijime privalo būti nurodoma stacionari veiklos vykdymo vieta (klasifikatoriuje šios rūšies veikla pažymėta (ST). Šios rūšies veikla turi būti vykdoma patalpose, įrengtose pagal nustatytus veterinarinius, higieninius ir kitų maisto tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Ar patalpos atitinka nustatytus reikalavimus, tikrina Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0614

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Nuo 2018-01-01 už nekilnojamojo turto nuomą gautos pajamos iš individualią veiklą (įskaitant įsigijusio verslo liudijimą) vykdančio nuolatinio Lietuvos gyventojo, kuris šį turtą naudoja individualioje veikloje, priskiriamos A klasės pajamoms.

Vadinasi, gyventojas, vykdantis individualią veiklą, įsigijęs verslo liudijimą, išmokėjęs už veikoje naudojamo nekilnojamojo turto nuomos išmokas, nuo jų privalo išskaičiuoti ir sumokėti pajamų mokestį tokiais terminais:

 • nuo išmokos išmokėtos iki atitinkamos mėnesio 15 d. – iki to paties mėnesio 15 d.;

 • nuo išmokos išmokėtos po atitinkamos mėnesio 15 d. – iki to paties mėnesio paskutinės dienos

bei atitinkamai tokias išmokas deklaruoti:

 • pasibaigus mėnesiui, iki kito mėnesio 15 d. Mėnesinės pajamų mokesčio deklaracijos GPM313 formoje;

 • pasibaigus metams, iki kitų metų vasario 15 d. Metinėje gyventojams išmokėtų išmokų, priskiriamų A ir B klasės pajamoms, deklaracijos GPM312 formoje.

Šių prievolių vykdyti nereikia tik tuo atveju, jeigu veiklai nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos, kurių nuomai nuomotojas yra įsigijęs verslo liudijimą, t. y. kai nuo nuomos pajamų mokamas fiksuoto dydžio pajamų mokestis.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0476

Ši informacija skelbiama:
Apribojimai, reikalavimai, pareigos
Teisės, pareigos ir apribojimai

Fiziniai asmenys, ketinantys ar vykdantys individualią veiklą, susijusią su tauriaisiais metalais (auksas, sidabras, platina, paladis) ir brangakmeniais (visi natūralūs akmenys, pvz., deimantai (briliantai), safyrai, smaragdai, rubinai, gintaras, aleksandritai, topazai, opalai ir kiti), apie tai privalo pranešti Lietuvos prabavimo rūmams, pateikiant veiklos deklaraciją.

 

Nustatytos formos Veiklos deklaraciją galima rasti Lietuvos prabavimo rūmų svetainėje, skyriuje e-blankai.

 

Deklaracija Lietuvos prabavimo rūmams gali būti siunčiama klasikiniu paštu, adresu M. K. Čiurlionio g. 65, LT-66464 Druskininkai, faksu (8313) 55437, el. paštu [email protected] arba per e. paslaugų portalą – Elektroninius valdžios vartus.

 

Ūkio subjektų įtraukimas į sąrašą pagal pateiktas veiklos deklaracijas yra nemokamas ir neterminuotas.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0608

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Verslo liudijimus įsigijusiems gyventojams, nesilaikantiems Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse nustatytų reikalavimų:

 • prekybos ar gamybos vietoje neturintiems prekių, medžiagų ar žaliavų įsigijimo dokumentų (nuo 2019-11-30 prekybos bei gamybos verslo liudijimus įsigiję gyventojai, kurie buhalterinę apskaitą tvarko naudodamiesi Virtualiu buhalteriu i.APS ir kai jame saugo prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentus arba jų skaitmenines kopijas, prekybos ir / ar gamybos vietoje neprivalo turėti prekių, medžiagų arba žaliavų įsigijimo dokumentų),

 • neišrašantiems kvitų, neišduodantiems kasos kvitų, sąskaitų faktūrų, kai tai numatyta Verslo liudijimų išdavimo taisyklėse,

 • neteisingai tvarkantiems žurnalus,

taikoma atsakomybė, numatyta Administracinių nusižengimų kodekse (ANK).

Pažeidimo turinys

Taikomas straipsnis

Atsakomybės rūšis ir dydis

Gyventojo atsakomybė už ūkinės ar komercinės veiklos pažeidimus

Gyventojo faktiškai vykdoma individuali veikla nesutampa su verslo liudijime nurodyta veikla 

ANK 189 str.

Įspėjimas arba bauda nuo 200 Eur iki 390 Eur.

Gyventojas vykdo veiklą neįsigijęs verslo liudijimo 

ANK 150 str.

Nuo 2021-11-01 bauda nuo 780 Eur iki 1100 Eur (nuo 2019-01-01 iki 2021-10-31 bauda nuo 390 Eur iki 1100 Eur.

Padarius pakartotinį pažeidimą bauda nuo 1100 Eur iki 1950 Eur.

Atsakomybė už deklaracijos pateikimo tvarkos pažeidimą bei mokesčių vengimą

Gyventojas nepateikė ar pavėluotai pateikė metinę pajamų deklaraciją, taip pat pateikė joje neteisingus duomenis 

ANK 187 str. 1 dalis

Ispėjimas arba bauda nuo 80 Eur iki 180 Eur.

Gyventojas nepateikia metinės pajamų deklaracijos po to, kai mokesčių administratorius raštu priminė apie pareigą ją pateikti 

ANK 187 str. 3 dalis

Bauda nuo 200 Eur iki 1040 Eur.

Gyventojas neteisingai įrašo duomenis į gyventojo metinę pajamų deklaraciją, siekiant išvengti mokesčių, kurių suma neviršijo 100 bazinių bausmių ir nuobaudų dydžių 

ANK 187 str. 4 dalis

Bauda nuo 650 Eur iki 6000 Eur.

Atsakomybė už apskaitos reikalavimų nesilaikymą

Gyventojas nepildo žurnalo, neišrašo prekių pardavimo dokumentų, neturi kvitų ar kitaip nevykdo atmintinės 5.3. skyriaus 5–11 punktuose išvardytų pareigų 

ANK 205 str. 1 dalis ar 2 dalis

Įspėjimas arba bauda nuo 40 Eur iki 140 Eur. Padarius pakartotinį pažeidimą - bauda nuo 180 Eur iki 780 Eur.

Už veiką, padarytą ANK 205 str. 3−6 dalyse numatytomis aplinkybėmis - bauda iki 6 000 Eur.

Gyventojas, savo veikloje privalantis naudoti kasos aparatus, tačiau jų nenaudoja

ANK 160 str. 1 dalis ar 2 dalis

Bauda nuo 590 Eur iki 1100 Eur.

Padarius pakartotinį pažeidimą bauda nuo 900 Eur iki 1950 Eur.

Gyventojas neišduoda kasos kvito, kai privaloma naudoti kasos aparatą

ANK 163 str. 1 dalis ar 2 dalis

Bauda nuo 90 Eur iki 200 Eur.

Padarius pakartotinį pažeidimą bauda nuo 450 Eur iki 900 Eur.

Gyventojas neapskaito gautų pajamų

ANK 205 str. 1 dalis ar 2 dalis

Bauda nuo 40 Eur iki 140 Eur.

Padarius pakartotinį pažeidimą bauda nuo 180 Eur iki 780 Eur.

Atsakomybė už valstybinio socialinio draudimo (VSD) įmokų nemokėjimą

Gyventojas nemoka VSD  įmokų

VSD įstatymo 19 str.

Skaičiuojami delspinigiai, o jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad VSD įmokos  neteisėtai  buvo sumažintos - priskaičiuojama trūkstama VSD suma ir skiriama 50 proc. tos sumos dydžio bauda.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0609

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Nuolatinis gyventojas, kuris mokestiniu laikotarpiu buvo įsigijęs verslo liudijimą, privalo pateikti metinę pajamų deklaraciją iki kitų metų gegužės 1 d. net ir tuo atveju, jeigu individualios veiklos pajamų negavo.

Jei verslo liudijimą įsigijęs gyventojas mokestiniu laikotarpiu negavo kitos rūšies apmokestinamųjų pajamų, pajamų mokesčio lengvatomis pasinaudoti negali.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0610

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Nuolatinis Lietuvos gyventojas gali skirti iki 1,2 proc. sumokėto pajamų mokesčio dalį vienam ar keliems paramos gavėjams, iki 0,6 proc. - vienai ar kelioms politinėms partijoms,  iki 0,6 proc. - profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams.

Skiriantis paramą gyventojas turi pateikti Prašymo pervesti pajamų mokesčio dalį pramos gavėjams ir (ar) politinėms partijoms FR0512 formą.

Nuo 2022-01-01  Prašymas FR0512 (formos 05 versija) užpildomas ir pateikiamas elektroniniu būdu, prisijungus prie VMI Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos, tiesiogiai portale (realiu laiku), adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

2022 m. ir vėlesniais metais gyventojų paskirta pajamų mokesčio dalis pasirinktiems gavėjams bus pervedama tik pagal elektroniniu būdu pateiktus Prašymus, o paštu atsiųsti ar kitaip pateikti popieriniai Prašymai FR0512 nebus nagrinėjami.

Teises aktai

Registracijos numeris KM0613

Ši informacija skelbiama:
Teisės, pareigos ir apribojimai

Asmuo, vykdantis individualią veiklą pagal verslo liudijimą, samdyti darbuotojų pagal darbo sutartį negali tik tai veiklai, kuri vykdoma pagal verslo liudijimą, tačiau verslo liudijimą įsigijęs gyventojas gali samdyti fizinius asmenis, kurie atliks darbus, nesusijusius su jo pagal verslo liudijimą vykdoma veikla.

Verslo liudijimas gyventojui nesuteikia teisės įtraukti kitų, jo verslo liudijime nenurodytų asmenų, į savo vykdomą veiklą, kadangi įsigyjant verslo liudijimą gyventojas avansu sumoka pajamų mokestį už pajamas iš verslo liudijime nurodytos veiklos, kurią vykdo jis pats ar kartu su jo verslo liudijime  nurodytu asmeniu.

Teises aktai