Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Registracijos numeris KM3185

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Norėdami grąžinti mokestinę paskolą anksčiau mokestinės paskolos sutartyje (toliau ‒ MPS) nurodyto termino, prieš 5 darbo dienas iki planuojamo mokestinės paskolos grąžinimo, mokesčių administratoriui turite pateikti laisvos formos prašymą pakeisti  mokestinės paskolos sutarties įvykdymo datą, nurodydami keitimo priežastį (pavyzdžiui, ketinate iki galo  sumokėti įmokas ir palūkanas pagal sudarytą mokestinės paskolos sutartį). Nurodytu atveju, turėsite sumokėti visą likusią MPS nurodytų įmokų dalį ir iki grąžinimo dienos priskaičiuotas palūkanas, padidintas palūkanas, palūkanų delspinigius. Minėtą prašymą galite pateikti:

Teikiant prašymą paštu ar elektroniniu paštu, kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Jei jau esate sumokėjęs visą mokestinės paskolos sumą, apie tai turite informuoti mokesčių administratorių raštu, vienu iš anksčiau nurodytų būdų. Faktinė mokestinės paskolos įvykdymo data bus vėlesnė nei įmokos kodu 8250 sumokėtos įmokos ir palūkanos bei ne ankstesnė nei prašymo pateikimo data. Prašymo nagrinėjimo metu, apie apskaičiuotas palūkanas (tuo atveju, jei nebūsite sumokėję), būsite informuoti telefonu ar el. paštu.

Mokestinės paskolos sutartis bus laikoma įvykdyta anksčiau termino, kai pagal mokestinės paskolos sutartį atidėtos ir (ar) išdėstytos įmokos bus visiškai padengtos bei sumokėtos mokėtinos palūkanos, padidintos palūkanos, palūkanų delspinigiai.

Teises aktai

Registracijos numeris KM1457

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Komentaras

Aspektas

Prašymo pateikimo būdai

Gyventojai, susidūrę su finansiniais sunkumais ir negalintys laiku sumokėti paskirtų baudų už administracinius nusižengimus (toliau – bauda už AN), gali kreiptis dėl jų mokėjimo išdėstymo dalimis, pateikdami prašymą ir papildomus dokumentus (kai juos būtina teikti):

 • elektroniniu būdu prisijungę prie Mano VMIPaslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.

Jeigu nėra galimybės prašymą ir papildomus dokumentus pateikti elektroniniu būdu, galima:

 • atsiųsti paštu (neregistruotu ar registruotu laišku) ar per pasiuntinių (kurjerių) įmones į aptarnavimo padalinį (AVMI) arba į VMI prie FM, adresu Vasario 16-osios g. 14, Vilnius;
 • atsiųsti elektroninio pašto adresu [email protected];

Teikiant prašymą klasikiniu ar elektroniniu paštu, prašyme reikia nurodyti Taisyklių 18 punkte nurodytą informaciją. Kartu su prašymu reikia pateikti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Svarbu. Prašymas gali būti pateiktas tik po nutarimo, kuriuo paskirta bauda už AN, priėmimo, bet ne anksčiau kaip prieš 20 dienų iki baudos už AN mokėjimo termino.

Papildomi dokumentai

Be papildomų dokumentų.

Papildomų dokumentų teikti nereikia, jeigu gyventojas kreipiasi dėl ne didesnės nei 1200 eurų baudos už AN sumos, o prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn. (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį) ir atitinka šiuos reikalavimus, t. y.:

 1. neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių (MPS);
 2. baudos už AN išdėstymo, kurios sumokėjimas nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant MPS;
 3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti MPS prašymo ir neatidėti ir / ar neišdėstyti  baudos už AN sumokėjimo. 

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš gyventojo gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Gyventojas, neatitinkantis aukščiau nurodytų reikalavimų, kartu su prašymu pateikia:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas,  esančia banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (t. y. visuose bankuose, esančių sąskaitų išrašais apie piniginių lėšų likučius prašymo teikimo datai);
 • dokumentus, kurie įrodytų kad yra realių galimybių sumokėti baudą už AN (pvz., laisvos formos dokumentai apie gaunamas pajamas, darbo sutartis).

Svarbu. Baudos už AN mokėjimas gali būti išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo numatytos baudos sumokėjimo termino dienos.

Jeigu gyventojas kreipiasi dėl baudos, kurios išieškojimas perduotas vykdyti antstoliui, išdėstymo,  prie MPS prašymo turi pridėti antstolio išduotą pažymą apie vykdomųjų išlaidų padengimą.

Ką daryti, jeigu gyventojas negali sumokėti baudos už AN (nedirba, negauna jokių pajamų)?

Baudą už gyventoją dalimis gali mokėti ar padėti mokėti ir kitas asmuo (pavyzdžiui, sutuoktinis (-ė), tėvas, mama, brolis, sesuo ar kt.). Tokiu atveju, gyventojas, kuris turi nesumokėtą baudą, teikdamas prašymą dėl MPS sudarymo, privalo pridėti kito asmens, kuris mokės ar padės mokėti, raštišką sutikimą.

Sprendimo dėl baudos už AN atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

Per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo gavimo.

Jeigu mokesčių administratorius paprašo pateikti papildomus dokumentus, sprendimas priimamas per 30 dienų nuo pateiktų dokumentų gavimo.

Atvejai, kuriais sprendimas atidėti arba išdėstyti baudos už AN mokėjimą gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka

Sprendimas gali būti priimtas supaprastinto proceso tvarka, kai tenkinamos šios sąlygos:

 1. besikreipiantis dėl baudos už AN mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo gyventojas neturi galiojančių baudų už AN, kurių mokėjimas yra atidėtas arba išdėstytas;
 2. baudos už AN mokėjimo terminą prašoma atidėti arba išdėstyti iki 12 mėnesių.

Sprendimo dėl baudos už AN atidėjimo ar išdėstymo supaprastinto proceso tvarka priėmimo terminas

Per 15 darbo dienų nuo gyventojo prašymo gavimo dienos.

Per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu arba elektroninėmis priemonėmis gyventojas informuojamas apie priimtą sprendimą.

Jeigu priimtas sprendimas tenkinti gyventojo prašymą, VMI informuoja apie terminą, per kurį gyventojas, turi pasirašyti MPS (ne ilgiau nei per 10 darbo dienų).

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM1453

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Aspektas

Komentaras

Prašymo pateikimo būdai

Prašymą ir papildomus dokumentus (kai juos būtina teikti) galima pateikti:

 • elektroniniu būdu prisijungus prie Mano VMI: Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą;
 • atvykus į bet kurį aptarnavimo padalinį (AVMI) (iš anksto užsiregistravus).

Svarbu.  Prašymą galima pateikti likus ne daugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino.

Papildomi dokumentai

Be papildomų dokumentų.

Papildomų dokumentų teikti nereikia, jeigu įmonė prašo išdėstyti mokestinę nepriemoką, neviršijančią 20 000 Eur, o prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 12 mėn. (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį) ir atitinka visus šiuos reikalavimus, t. y.:

 1. įmonė neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių (MPS);
 2. kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos, kurios sumokėjimas nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant MPS;
 3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti prašymo ir neatidėti ir / ar neišdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo.

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Papildomi dokumentai turi būti pateikti, jeigu įmonė neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų (1-4 p.).

Įmonė turi pateikti:

 1. dokumentus: rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar įmonės įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus ir / arba kitus dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu;
 2. einamųjų metų paskutinio ketvirčio ir paskutinių 1 finansinių metų finansinę atskaitomybę (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį – paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę), jei ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;
 3. kreditorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydama kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 1 priedas);
 4. debitorių sąrašą (teikiami einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydama debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 2 priedas);
 5. turimų sutarčių (tarp jų trišalių) su bankais, kredito unijomis, lizingo bendrovėmis, kitomis kredito įstaigomis, juridiniais bei fiziniais asmenimis dėl gautų kreditų kopijas;
 6. informaciją apie suteiktas paskolas kitiems juridiniams ir / ar fiziniams asmenims ir šių paskolų sutarčių kopijas;
 7. banko sąskaitų išrašus, kasos knygos, avansinių apyskaitų kopijas už trijų paskutinių  praėjusių  mėnesių laikotarpį iki prašymo teikimo dienos, duomenis apie atskaitingų asmenų įsiskolinimą prašymo teikimo dieną;
 8. jei prašymą teikia individuali įmonė arba ūkinė bendrija, papildomai turi pateikti užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283). Fizinių asmenų anketos duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais.

Mokesčių administratorius gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.

Kiti papildomi dokumentai, kai kreipiamasi  dėl 100 000 eurų ar didesnės sumos atidėjimo ir / ar išdėstymo

Jei kreipiamasi dėl 100 000 eurų ar didesnės sumos atidėjimo ir / ar išdėstymo ilgesniam nei 24 mėnesių laikotarpiui, papildomai, be aukščiau išvardintų dokumentų, reikia pateikti:

 1. paskutinių 2 finansinių metų finansinę atskaitomybę (papildomai jos teikti nereikia, jei ji pateikta pagal aukščiau nurodytų papildomų dokumentų teikimo reikalavimų 2 punktą), jeigu ši finansinė atskaitomybė nebuvo pateikta VĮ Registrų centrui;
 2. einamųjų metų paskutinio ketvirčio arba paskutinių finansinių metų (jei prašymas pateiktas einamųjų metų I ketvirtį) duomenis apie skolas finansinėms institucijoms (skolas finansų įmonėms, kredito įstaigoms, kredito unijoms ir kitiems juridiniams asmenims, turintiems licenciją skolinti);
 3. duomenis apie nusidėvėjimo ir / ar amortizacijos sąnaudas per praėjusius paskutinius finansinius metus;
 4. duomenis apie paskutinių finansinių metų finansinėje atskaitomybėje parodytą palūkanų sąnaudų sumą bei palūkanų pajamų sumą.
Mokesčių administratorius gali pareikalauti kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą priimti.
Ką daryti, jeigu įmonė neturi visų privalomų pateikti    papildomų dokumentų?

Jeigu įmonė neturi visų privalomų pateikti aukščiau nurodytų dokumentų (pavyzdžiui, prašomi duomenys ar dalis jų nėra apskaitomi mokesčių mokėtojo finansinėje atskaitomybėje, teisės aktai neįpareigoja tvarkyti prašomų pateikti apskaitos dokumentų, kredito įstaigos nėra suteikusios paskolų, banko sąskaita yra uždaryta ir kt.), teikdama prašymą dėl MPS elektroniniu būdu prisijungusi  prie Mano VMI (prašymo pildymo skiltyje „Pridedami dokumentai“) ji tokią informaciją privalo nurodyti pridėdama laisvos formos paaiškinimą.

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

Per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo gavimo.

Jeigu mokesčių mokėtojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusios mokestinės nepriemokos mokėjimą, sprendimas negali būti priimtas anksčiau kaip mokestinės nepriemokos susidarymo dieną.

Teises aktai

Registracijos numeris KM3150

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Aspektas

Komentaras

Prašymo pateikimo būdai 

Gyventojas (ar jo įgaliotas asmuo) prašymą ir papildomus dokumentus (kai juos būtina teikti) gali pateikti:

 • elektroniniu būdu prisijungęs prie Mano VMI:  Paslaugos -> Mokesčių atidėjimas ir termino keitimas -> Mokesčių atidėjimo ir mokėjimo dalimis sutartis -> Pildyti prašymą.

Jeigu nėra galimybės prašymą ir papildomus dokumentus pateikti elektroniniu būdu, galima:

Teikiant prašymą klasikiniu ar elektroniniu paštu, prašyme turite nurodyti Taisyklių 18 punkte nurodytą informaciją. Kartu su prašymu turite pateikti ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

Svarbu.  Prašymą galima pateikti likus ne daugiau kaip 20 dienų iki prievolės sumokėjimo termino.

Papildomi dokumentai

Be papildomų dokumentų

Papildomų dokumentų teikti nereikia, jeigu gyventojas kreipiasi dėl ne didesnės nei 6 000 Eur sumos atidėjimo, o prašomas sumokėjimo išdėstymo laikotarpis neviršija 24 mėn., (skaičiuojant nuo prašymo pateikimo datos, mokėjimus išdėstant lygiomis dalimis kas mėnesį) ir atitinka visus šiuos reikalavimus (nepriklausomai nuo to, ar vykdo individualią veiklą, yra ūkininkas, ar ne), t. y.: 

 1. neturi galiojančių mokestinės paskolos sutarčių (MPS);
 2. kreipiasi dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo, kurios sumokėjimas  nebuvo atidėtas ir / ar išdėstytas, sudarant MPS;
 3. nebuvo priimtas mokesčių administratoriaus sprendimas netenkinti prašymo ir neatidėti ir / ar neišdėstyti mokestinės nepriemokos ar baudos už administracinį nusižengimą sumokėjimo.                                                                                                           

Mokesčių administratorius, įvertinęs savo turimus duomenis, iš gyventojo gali paprašyti papildomų duomenų (dokumentų), ir tuo atveju, kai prašymas atitinka aukščiau nurodytus reikalavimus.

Papildomi dokumentai turi būti pateikti, jeigu gyventojas neatitinka anksčiau nurodytų reikalavimų.  Teikiami tokie dokumentai:

1.Gyventojas, nevykdantis veiklos, turi pateikti:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (t. y. visuose bankuose, esančių sąskaitų išrašais apie piniginių lėšų likučius prašymo teikimo datai);
 • dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu (pavyzdžiui, darbo sutartį, pažymą ar sutartį, patvirtinančią lėšų pobūdį (pensiją, bedarbio pašalpą, socialinę išmoką, turto nuomos sutartį ar kt.).

2.Gyventojas, vykdantis individualią veiklą (įregistravęs individualią veiklą pagal pažymą ar įsigijęs verslo liudijimą), ar ūkininkas, turi pateikti:

 • užpildytą Fizinių asmenų anketą (forma FR0283), kurios duomenys apie pinigines lėšas, esančias banko įstaigose, turi būti patvirtinti atitinkamais dokumentais (t. y. visuose bankuose esančių sąskaitų išrašais apie piniginių lėšų likučius prašymo teikimo datai);
 • dokumentus, kurie įrodo, kad yra realių galimybių atsiskaityti su biudžetu (pavyzdžiui, darbo sutartį, sutartis, sudarytas su paslaugų ar prekių pirkėjais ar kt.);
 • duomenis apie pajamas, išlaidas per paskutinius 3 mėnesius (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 3 priedas);
 • kreditorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas kreditorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 4 priedas);
 • debitorių sąrašą (teikiami prašymo teikimo dienos ar einamųjų metų paskutinio ketvirčio paskutinės dienos duomenys), nurodydamas debitorių įsiskolinimo susidarymo datas, sumas, vėluojančius mokėjimus (pavyzdinė forma, patvirtinto aprašo 5 priedas);
 • banko sąskaitų išrašus, kasos knygos (jei ji vedama) kopijas už laikotarpį nuo to mėnesio, kurį susidaro mokestinė nepriemoka 1 dienos iki prašymo teikimo dienos, bet ne ilgesnį, kaip 3 mėnesių laikotarpį.

Mokesčių administratorius gali pareikalauti ir kitų papildomų duomenų (dokumentų), kurių reikia sprendimui atidėti arba išdėstyti mokesčių sumokėjimą priimti.

Ką daryti jei gyventojas neturi visų privalomų pateikti papildomų dokumentų?

Jei gyventojas neturi visų privalomų pateikti aukščiau nurodytų dokumentų (pavyzdžiui, teisės aktai neįpareigoja tvarkyti prašomų pateikti apskaitos dokumentų, kredito įstaigos nėra suteikusios paskolų, banko sąskaita yra uždaryta ir kt.), teikdamas prašymą dėl MPS jis tokią informaciją privalo nurodyti:

 • pridėdamas laisvos formos paaiškinimą, jei prašymą teikia elektroniniu būdu prisijungęs prie Mano VMI (prašymo pildymo skiltyje „Pridedami dokumentai“);
 • prašyme, jei jį teikia klasikiniu paštu, elektroniniu paštu ar tiesiogiai atvykęs į aptarnavimo padalinį.

Ką daryti, jeigu gyventojas neturi galimybių atsiskaityti su biudžetu (nedirba, negauna jokių pajamų)?

Mokesčių nepriemoką už gyventoją dalimis gali mokėti ar padėti mokėti ir kitas asmuo (pavyzdžiui, sutuoktinis (-ė), tėvas, mama, brolis, sesuo ar kt.). Tokiu atveju, gyventojas, kuris turi mokesčių nepriemoką, teikdamas prašymą dėl MPS sudarymo, privalo pridėti kito asmens, kuris mokės ar padės mokėti, raštišką sutikimą.

Sprendimo dėl mokestinės nepriemokos atidėjimo ar išdėstymo priėmimo terminas

Per 30 dienų nuo mokėtojo prašymo gavimo.

Jeigu gyventojas pateikia prašymą atidėti arba išdėstyti dar nesusidariusios mokestinės nepriemokos mokėjimą, sprendimas negali būti priimtas anksčiau kaip mokestinės nepriemokos susidarymo dieną.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2513

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Juridiniai asmenys, sudarę mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus) mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS turi sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus MPS, kurios sudarytos be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus), mokėjimo grafiką ar įmokų sumas, taikomos 0 proc. palūkanos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jeigu MPS buvo sudaroma ar pakeista ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. bus taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokesčiai turi būti mokami Įstatymų nustatyta tvarka. Naujos MPS be palūkanų nesudaromos ir teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos, o sudarius MPS, mokamos palūkanos.

Šiuo metu, juridiniai asmenys, turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., MPS sudarymo įprasta tvarka.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą bei papildomų dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašą, rasite Mokesčių žinyno DUK reg. Nr.  KM1453.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2514

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Gyventojai, sudarę mokestinės paskolos sutartį (MPS) be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus) mokesčių skoloms, susidariusioms nuo 2020 m. kovo 16 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d., įmokas be palūkanų pagal sudarytą MPS turi sumokėti iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. pakeitus MPS, kurios sudarytos be palūkanų (pagal iki 2021-08-31 pateiktus prašymus), mokėjimo grafiką ar įmokų sumas, taikomos 0 proc. palūkanos ne ilgiau kaip iki 2022 m. gruodžio 31 d.

Jeigu MPS buvo sudaroma ilgesniam nei 2022 m. gruodžio 31 d. terminui (bet ne ilgesniam nei 5 metai), tokiu atveju nuo 2023 m. sausio 1 d. bus taikomos įprastos palūkanos.

Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokesčiai turi būti mokami Įstatymų nustatyta tvarka. Naujos MPS be palūkanų nesudaromos ir teikiant prašymą sudaryti naują MPS, taikomos įprastinės MPS sudarymo sąlygos, o sudarius MPS, mokamos palūkanos.

Šiuo metu gyventojai, turintys finansinių sunkumų ir negalintys mokesčių sumokėti laiku, gali kreiptis dėl jų atidėjimo arba išdėstymo dalimis t. y., MPS sudarymo įprasta tvarka.

Daugiau informacijos, kaip pateikti prašymą bei papildomų dokumentų, kuriuos reikia pateikti kartu su prašymu, sąrašą, rasite Mokesčių žinyno DUK reg. Nr. KM3150.

 

Teises aktai

Registracijos numeris KM2982

Ši informacija skelbiama:
Pažymų užsakymas ir prašymų teikimas
Prašymai, pažymos ir mokėjimo duomenys
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą
Mokesčių žinynas

Baudos už administracinį nusižengimą mokėjimas gali būti atidėtas arba išdėstytas ne ilgesniam kaip dvejų metų laikotarpiui, skaičiuojant nuo Administracinių nusižengimų kodekso 675 straipsnio 2 dalyje numatyto baudos sumokėjimo termino dienos.

Mokestinių nepriemokų atidėjimo arba išdėstymo terminas nėra apibrėžtas, tačiau vadovaujantis protingumo kriterijais mokestinės nepriemokos išdėstymo terminas yra 5 metai nuo prašymo sudaryti mokestinės paskolos sutartį (toliau – MPS) pateikimo dienos arba nuo mokestinės nepriemokos susidarymo dienos (jeigu prašymas pateikiamas anksčiau nei susidarė mokestinė nepriemoka), todėl mokesčių mokėtojas, teikdamas prašymą sudaryti MPS, turi pats pagrįsti atidėjimo arba išdėstymo terminą.

Įmokų mokėjimą galima prašyti atidėti iki vienerių metų.

Teises aktai

Registracijos numeris KM2875

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Jeigu gyventojas pateikė teisingai užpildytą Metinę pajamų mokesčio deklaraciją (nėra nustatyti pateikto dokumento trūkumai) ir deklaravo grąžintiną gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumą, tai pirmiausia minėta suma bus įskaityta turimoms mokestinėms nepriemokoms ir (arba) nesumokėtoms AN baudoms, paskirtoms pagal nutarimą, padengti. Jeigu GPM permokos užtenka visai AN baudos prievolei padengti, tokiu atveju prašymo dėl MPS teikti nereikia.

Gyventojas, turintis GPM permoką ir AN baudos nepriemoką, neturėtų prašyti AN baudos prievolę išdėstyti dalimis sudarant MPS, o GPM permoką grąžinti, nes GPM permoka automatiškai įskaitoma turimoms prievolėms. Įskaičius GPM permoką AN baudos prievolei padengti, GPM permokos likutis (jeigu susidaro) grąžinamas gyventojui.

Registracijos numeris KM2632

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl mokesčių nepriemokų

Už suteiktą mokestinę paskolą (išdėstytą ar atidėtą mokesčių sumokėjimą) mokamos palūkanos, kurių dydį nustato Lietuvos Respublikos finansų ministras, atsižvelgdamas į vidutinį praėjusio kalendorinio ketvirčio aukciono būdu išleistų Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių metinės palūkanų normos svertinį vidurkį.

PALŪKANŲ DYDŽIAI UŽ MOKESTINĘ PASKOLĄ

Mokesčių mokėtojui, laiku nesumokėjus įmokų pagal mokestinės paskolos sutartimi patvirtintą mokėjimo grafiką, skaičiuojamos padidintos palūkanos, o nesumokėjus palūkanų pagal mokestinės paskolos sutartį – palūkanų delspinigiai.

Padidintos palūkanos ir palūkanų delspinigiai skaičiuojami iki tos dienos, kol atitinkamos sumos yra sumokamos (įskaitomos). Padidintų palūkanų ir palūkanų delspinigių dydis yra lygus delspinigių už laiku nesumokėtą mokestį dydžiui.

Palūkanos už mokestinę paskolą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą

Palūkanos pagal mokestinę paskolos sutartį, sudarytą dėl baudos už administracinį teisės pažeidimą mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, nemokamos.

Palūkanos už mokestinę paskolą nukentėjusiems nuo COVID-19

Įmonėms ir gyventojams, nukentėjusiems nuo COVID-19, kurie iki rugpjūčio 31 d. pateikė prašymus dėl mokestinės paskolos sutarties sudarymo ir išdėstė mokesčių nepriemokas iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikomos 0 proc. palūkanos.

Jeigu terminas ilgesnis nei 2022 m. gruodžio 31 d., tai nuo 2023 m. sausio 1 d. skaičiuojamos įprastos palūkanos.

Teises aktai
LRS MAĮ

Registracijos numeris KM1454

Ši informacija skelbiama:
Prašymas išdėstyti, atidėti mokesčių ar baudų sumokėjimą

Mokestinės paskolos sutartis – tai VMI sprendimo atidėti (išdėstyti) mokestinės nepriemokos mokėjimą pagrindu sudaryta VMI ir mokesčių mokėtojo sutartis, kuria nustatomas mokestinės nepriemokos mokėjimo grafikas bei kitos mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo sąlygos (pvz., užtikrinti sumokėjimą įkeitimu, hipoteka, laidavimu ar garantija).

Mokestinės paskolos sutartis turi būti sudaryta per 10 darbo dienų, o tais atvejais, kai sprendimas priimtas su papildoma sąlyga (įkeitimas, hipoteka, laidavimas garantija) – per 30 dienų po sprendimo priėmimo, tačiau mokesčių mokėtojo motyvuotu prašymu šis terminas gali būti pratęstas iki 60 dienų.

Teises aktai