Pridėtinės vertės mokesčio pakeitimai nuo 2022 m.

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. VA-77[1] patvirtintos nauja redakcija išdėstytos Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo taisyklės (toliau − taisyklės) bei Metinės pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos FR0516 forma (02 versija) ir jos priedo FR0516A forma (02 versija).

Minėtu įsakymu panaikintas nuo 2023 m. sausio 1 d. nebeaktualus metinės PVM deklaracijos FR0516 formos priedas FR0516B forma. Kaip perteklinė ir teisės akte neskelbtina informacija, panaikinti metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos užpildymo pavyzdžiai.

Taisyklėse, aiškumo dėlei, atlikti kiti, su FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos pildymu susiję pakeitimai ir papildymai (pvz., dėl išregistruojamo iš PVM mokėtojų arba likviduojamo asmens metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos pateikimo termino, dėl metinės PVM deklaracijos FR0516 formos ir jos priedo FR0516A formos tikslinamo už laikotarpį, ilgesnį negu nustatytas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 68 straipsnio 1 dalyje ir kt.).

Atkreipiame dėmesį, kad metinės PVM deklaracijos FR0516 forma (02 versija) ir jos priedo FR0516A forma (02 versija) turi būti teikiama, deklaruojant ar tikslinant 2022 metų ir vėlesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokestį. 2021 metų ir ankstesnių mokestinių laikotarpių pridėtinės vertės mokesčiui deklaruoti ar tikslinti turi būti teikiama metinės PVM deklaracijos FR0516 forma (01 versija) ir jos priedo FR0516A forma (01 versija).

Minėti pakeitimai įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d. Daugiau informacijos rasite paspaudę čia.

Informuojame, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. VA-70[1] papildėme Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. VA-49[2] patvirtintą Aprašo[3] PVM klasifikatorių[4].

Lietuvos PVM mokėtojui iš Europos Sąjungos PVM mokėtojų įsigijus paslaugas, pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 95 straipsnio 2 dalį, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM[5], taikant 9 proc. PVM tarifą ir nurodyti PVM klasifikatoriuje, tačiau PVM klasifikatoriuje (apraše PVM klasifikatoriaus kodų naudojimas) tokio mokesčio kodo nebuvo. Atsižvelgiant į tai, PVM klasifikatorius papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM57“ (9 proc. PVM tarifui).

 

    Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-09-22 rašte Nr. (18.2-31-2Mr) RM-30552

 

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. rugsėjo  21 d. įsakymas Nr. VA-70 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“.

[3] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašas.

[4] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“.

[5] Pridėtinės vertės mokestis.

Informuojame, kad 2022 m. birželio 22 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 pakeitimas[1] (toliau − Nutarimo pakeitimas).

 

Nutarimo pakeitimu papildytos / patikslintos Taisyklės[2]:

 

1.Taisyklių pavadinimas pakeistas, papildant jį nuostata dėl PVM ir akcizų lengvatų taikymo „EUROPOS SĄJUNGOS VALSTYBIŲ NARIŲ GINKLUOTOSIOMS PAJĖGOMS“.

2. Taisyklių 1 punktas pakeistas, įtraukiant į šį punktą Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas ir Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 40 straipsnį.

3 Taisyklės papildytos 1.61 ir 1.71 papunkčiais, kuriuose įvardytos kitų nei Lietuvos Respublikos valstybių narių ginkluotosios pajėgos ir (arba) jas lydintys civiliai darbuotojai, kai šios pajėgos Lietuvos Respublikoje dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Europos Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, kurioms taikomos Taisyklių 1 punkte nurodytos PVM ir / ar akcizų lengvatos.

4. Taisyklėse pakeistas IV skyriaus pavadinimas, įtraukiant į šį pavadinimą Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas ir (arba) juos lydinčius civilius darbuotojus.

5. Taisyklių IV skyrius išdėstytas nauja redakcija (t. y. nauja redakcija išdėstyti 28 ir 33 punktai bei įterpti nauji papunkčiai (23.3 ir 23.4) dėl Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotųjų pajėgų bei atlikti kiti redakcinio pobūdžio pakeitimai.

6. Taisyklių priedo[3] pavadinimas pakeistas, įtraukiant į jį Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotąsias pajėgas.

Nutarimo pakeitimas įsigaliojo 2022 m. liepos 1 d..

Tuo pačiu, atkreipiame dėmesį, kad jeigu pagal Taisyklių priedo 21 punkto nuostatas Taisyklių 1.1 papunktyje nurodytų subjektų nariai (išskyrus aptarnaujantįjį personalą), kartu gyvenantys jų šeimų nariai, 1.3 papunktyje nurodytų subjektų nariai, taip pat 1.8 papunktyje nurodytų subjektų darbuotojai su PVM lengvata įsigijo transporto priemonę, tačiau nepraėjus 3 metams nuo transporto priemonės įsigijimo dienos, tampa Lietuvos Respublikos piliečiais ir (ar) jų nuolatinė gyvenamoji vieta tampa Lietuvos Respublika, tai jie PVM turi grąžinti į Lietuvos biudžetą per 20 darbo dienų nuo minėtų aplinkybių atsiradimo dienos.

Minėtos nuostatos taikomos transporto priemonėms, įsigytoms nuo 2022 m. rugsėjo 1 d.[4]

 

 

Parengė Teisės departamentas

 

Daugiau informacijos rasite čia.

 

[1] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 662 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms, agentūroms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo.

[2] Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams, Europos Sąjungos valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ir Europos Sąjungos įstaigoms, taisyklės.

[3] Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų lengvatų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams bei Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir (arba) juos lydintiems civiliams darbuotojams, taisyklių priedas „Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, šių atstovybių ir įstaigų nariams ir jų šeimų nariams skirtos prekės ir paslaugos, už kurias pridėtinės vertės mokestis negrąžinamas“.

[4] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimas  Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. birželio 22 d. nutarimas Nr. 666 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 4 d. nutarimo Nr. 194 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 442 „Dėl Pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų taikymo prekėms ir paslaugoms, skirtoms diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, tarptautinėms organizacijoms, Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetams ir Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ir Europos investicijų bankui“ pakeitimo“ pakeitimo.

Informuojame, kad VMI prie FM[1] įsakymu Nr. VA-50[2] papildėme VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[3] patvirtintą Aprašo[4] PVM klasifikatorių[5].

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos PVM mokėtojui iš trečiosios šalies įsigijus paslaugas, pagal PVM įstatymo[6] 95 straipsnio 2 dalį, tam tikrais atvejais atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM, taikant 9 proc. PVM tarifą ir nurodyti PVM klasifikatoriuje, todėl PVM klasifikatorius papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM54“ (Iš užsienio valstybių (išskyrus iš ES PVM mokėtojų) įsigytos paslaugos, kurių pardavimo PVM apskaičiuoja pirkėjas (PVMĮ 95 straipsnio 2 dalis).

Pagal 2022 m. balandžio 26 d. priimto Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1056 nuostatas prekėms ir paslaugoms, skirtoms tiekti (teikti) nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus taikoma PVM lengvata. Atsižvelgiant į tai, PVM klasifikatorius, sandoriams, apmokestinamiems PVM, taikant 0 proc. PVM tarifą, papildytas nauju mokesčio kodu: „PVM55“ (PVMĮ 501 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodyti sandoriai) ir PVM neapmokestinamiems prekių pirkimams iš kitos valstybės narės - mokesčio kodu „PVM56“ (PVMĮ 501 straipsnio 2 dalyje nurodyti sandoriai). Plačiau čia.

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad 2022 m. balandžio 26 d. priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 50straipsniu ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-1056 (toliau − Įstatymo pakeitimas).

Įstatymo pakeitimu įgyvendinami naujai priimti PVM direktyvos[1] pakeitimai, suteikiantys ES[2] valstybėms narėms galimybę tam tikrais atvejais neapmokestinti PVM[3] prekių, skirtų nelaimių aukoms, tiekimo ir įsigijimo iš kitų valstybių narių bei su tokiomis prekėmis susijusių paslaugų teikimo.

Kol nebuvo priimti PVM direktyvos pakeitimai, ES teisės aktai valstybėms narėms sudarė galimybę neapmokestinti PVM tik importuojamų nelaimių aukoms skirtų prekių (nuostatos dėl nelaimių aukoms skirtų prekių neapmokestinimo importo PVM yra perkeltos ir į Lietuvos Respublikos teisės aktus[4]).

Atlikus PVM direktyvos pakeitimus (101a straipsnis) sudaryta galimybė ES valstybėms narėms krizių ar nelaimių atvejais taikyti PVM lengvatas nelaimių aukoms skirtoms prekėms ir paslaugoms. Toks PVM lengvatų taikymas susietas su Europos Komisijos sprendimu, kuris priimamas valstybių narių prašymų pagrindu.

Įgyvendinant minėtus PVM direktyvos pakeitimus, priimtas Įstatymo pakeitimas, papildantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą nauju 501 straipsniu, kuriame nustatytos PVM lengvatos neatlygintinai pagalbai nelaimių aukoms, nurodytoms Europos Komisijos sprendime Lietuvos Respublikai, pateiktame įgyvendinant Direktyvos 2009/132/EB 53 straipsnį, teikti skirtos prekės, tiekiamos paramos gavėjams, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nuostatas, ir (arba) kitiems nelaimių padarinius šalinantiems asmenims, jeigu pagal šioje dalyje nurodytą Europos Komisijos sprendimą Lietuvos Respublikai yra suteikta teisė šių prekių neapmokestinti importo PVM.

Šio straipsnio taikymo tikslais paramos gavėjais laikomi asmenys, kaip jie apibrėžti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme, t. y. valstybinės organizacijos, įskaitant valstybines įstaigas, viešąsias įstaigas ir kitas viešosios teisės reglamentuojamas įstaigas, kompetentingų institucijų patvirtintos labdaros ar filantropinės organizacijos ir t.t. Tačiau, atsižvelgiant į Europos Komisijos leidime dėl konkrečios nelaimės nurodytas sąlygas, tam tikrais išskirtiniais atvejais Lietuvos Respublikos kompetentingų institucijų sprendimu asmenys, nepatenkantys į paramos gavėjų apibrėžtį, taip pat galės būti laikomi nelaimių padarinius šalinančiais asmenimis, kurių sudaromiems sandoriams bus taikomos PVM lengvatos pagal PVMĮ 501 straipsnį.

Europos Komisijos sprendimu, nelaimių aukoms prekių tiekimas apmokestinamas taikant 0 proc. PVM tarifą (suteikiant teisę į ankstesniame etape įsigytų prekių PVM atskaitą), o prekių įsigijimas iš kitų valstybių narių – neapmokestinamas PVM. Su tokiomis prekėmis susijusios paslaugos, įskaitant nuomą, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą.

Įstatymo pakeitimas nelaimių aukoms, nukentėjusioms dėl Rusijos Federacijos 2022 m. vasario 24 d. pradėtos vykdyti karinės agresijos prieš Ukrainos gyventojus, skirtoms prekėms ir paslaugoms taikomas nuo 2022 m. vasario 24 d. Prekių ar paslaugų teikėjai už jau patiektas prekes (ar suteiktas paslaugas) galės išrašyti kreditines PVM sąskaitas faktūras.

 

Pažymime, kad įstatymo pakeitimo nuostatos bus taikomos Europos Komisijai priėmus sprendimą, apie jo priėmimą, informuosime papildomai.

 

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-05-19 rašte Nr. RM-18917.

 

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad nuo 2022 m. liepos 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. VA-47 patvirtintos Pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo ir pateikimo taisyklės, kurios, atsižvelgiant į 2002 m. birželio 13 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 899 „Dėl pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio asmenims“ patvirtintų Pridėtinės vertės mokesčio už Lietuvos Respublikoje įsigytas ir iš Europos Sąjungos teritorijos išgabentas prekes grąžinimo asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Europos Sąjungos teritorijoje, taisyklių 9 punkto nuostatas, kad prekybininkas užsienio keleivio, pageidaujančio susigrąžinti PVM už prekes, prašymu privalo užpildyti deklaraciją ir perduoti ją Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Muitinės departamentui prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos naudodamasis elektroninių duomenų tvarkymo sistema, nustato pridėtinės vertės mokesčio grąžinimo užsienio keleiviui deklaracijos užpildymo reikalavimus ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos tvarką.

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-05-12 rašte Nr. RM-17907

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 12 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 11 d. įsakymas Nr. VA-31 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. VA-26 „Dėl pasirinkimo skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį deklaravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau − Įsakymas).

Įsakymas parengtas, atsižvelgiant į tai, kad pranešimai apie pasirinkimą skaičiuoti pridėtinės vertės mokestį Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 28 straipsnio 7 dalyje, 31 straipsnio 3 dalyje, 32 straipsnio 3 dalyje ir 106 straipsnio 9 dalyje nustatytais atvejais mokesčių administratoriui galės būti teikiami tik elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI.

 

 

Parengė Teisės departamentas

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad nuo 2022 m. balandžio 6 d. įsigaliojo Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. VA-30 patvirtintos Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formos pildymo ir pateikimo taisyklės (toliau − Taisyklės).

Taisyklėse nustatyta, kaip ūkio subjektas (šilumos tiekėjas) turi pranešti VMI[1] apie apskaičiuotą ir iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengiamą PVM[2] už patiektą šilumos energiją, tiekiamą gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą) ir į gyvenamąsias patalpas tiekiamą karštą vandenį arba šaltą vandenį karštam vandeniui paruošti ir šilumos energiją, sunaudotą šiam vandeniui pašildyti, t. y. tiekėjas, PVM mokėtojas, pageidaujantis, kad jam iš valstybės biudžeto būtų padengiamas PVM, turi užpildyti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimo apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 formą (pranešimą).

 

Pranešimas, teikiamas per VMI elektroninio deklaravimo informacinę sistemą (EDS) kartu su mokestinio laikotarpio PVM deklaracija (FR0600 forma). Jeigu deklaracijos jau pateiktos, papildomai pateikiami tik pranešimai. Pranešimai už 2022 m. sausio, vasario, kovo mėnesius turi būti pateikti iki 2022 m. balandžio 25 d. Pranešimas už 2022 m. balandžio mėnesį turi būti pateiktas ne vėliau kaip iki kito mėnesio 25 dienos.

 

Pranešimo pateikimas per EDS bus realizuotas netrukus.

 

 

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-04-07 rašte Nr. RM-12254

 

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 


[1] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

[2] Pridėtinės vertės mokestis.

 

Dažniausiai užduodamus klausimus rasite čia.

Informuojame, kad 2022 m. kovo 17 d. buvo priimtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 papildymo 1252 straipsniu ir 1252 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas Nr. XIV-942, kurio tikslas iš dalies sumažinti Lietuvos gyventojams tenkančią finansinę naštą dėl išaugusių sąskaitų už šildymą ir karštą vandenį ir laikinai iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto dengti 9 proc. PVM (skirtumas nuo 9 iki 0 proc.), apskaičiuotą už šilumos energiją ir karštą vandenį.

Ši tvarka taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. faktiškai gyventojams patiektai šilumos energijai, tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją, perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti (toliau − šilumos energija ir karštas vanduo).

Šilumos tiekimo įmonės, mokėjimo pranešime apskaičiuotą, gyvenamosioms patalpoms patiektos, šilumos energijos kainą (įskaitant PVM), kurią turi sumokėti gyventojai, privalo sumažinti PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.

Todėl gyventojai už gyvenamosioms patalpoms sunaudotą šilumos energiją realiai PVM nemokės.

Atsižvelgiant į tai, kad PVM dengimo tvarka taikoma nuo 2022 m. sausio 1 d. faktiškai patiektai šilumos energijai, o įstatymas įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d., PVM mokėtojams, tiekiantiems šilumos energiją ir karštą vandenį, reikės patikslinti už praėjusius laikotarpius gyventojams išrašytus apskaitos dokumentus arba ateinančio laikotarpio (mėnesio) apskaitos dokumente nurodytą mokėtiną sumą už šilumos energiją sumažinti praėjusio laikotarpio PVM suma, atitinkančia 9 proc. PVM tarifo dydį.

Šilumos tiekėjai, pildydami mokestinio laikotarpio PVM deklaraciją (FR0600 forma), šilumos energiją, patiektą į gyvenamąsias patalpas, turi apmokestinti taikant 9 proc. PVM tarifą, nustatytą PVM įstatymo 19 straipsnio 3 dalies 1 punkte. Per atitinkamą mokestinį laikotarpį patiektos šilumos energijos apmokestinamoji vertė ir nuo jos apskaičiuota PVM suma yra įtraukiama į PVM deklaraciją.

Šilumos energijos tiekėjai, norėdami, kad jiems apskaičiuotas PVM (kurio nesumoka gyventojas) būtų padengtas iš biudžeto, turės už kiekvieną mokestinį laikotarpį pateikti Ūkio subjekto (tiekėjo) pranešimą apie pridėtinės vertės mokesčio dengimą iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto FR0766 (2 versija) formą. Pranešimo forma, jos pildymo ir pateikimo tvarka bus patvirtinta artimiausiu metu.

9 proc. PVM (skirtumas tarp 9 ir 0 proc.) šilumos tiekėjui bus dengiamas iš biudžeto, t. y.:

1) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro mokėtina į biudžetą PVM suma, tai iš šios mokėtinos į biudžetą sumos yra atimama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai ir deklaruota FR0766 pranešime;

2) jeigu PVM deklaracijos 36 laukelyje susidaro grąžintina iš biudžeto PVM suma, tai ši grąžintina iš biudžeto suma yra didinama apskaičiuota 9 proc. PVM tarifo dydžio suma, pritaikyta patiektai šilumos energijai ir deklaruota FR0766 pranešime.

Daugiau informacijos rasite VMI prie FM 2022-03-23 rašte Nr. R-1323

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM[1] mechanizmas (PVM įstatymo[2] 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tais atvejais, kai tiekiami standieji diskai (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše[3]).

Nustojus galioti šiai specialiai nuostatai, kurią taikyti Lietuvos Respublikai buvo leista Europos Sąjungos Tarybos sprendimu[4], taikoma įprasta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka, t. y. kai prekes tiekia pardavėjas, PVM mokėtojas, prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka šių prekių pardavėjui.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2022-01-17 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr)
RM-1447.

 

Informaciją parengė

Teisės departamentas

 

[1] Pridėtinės vertės mokestis.

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas.

[3] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“.

[4] 2019 m. vasario 18 d. įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/309.

 

Informuojame, kad nuo 2022 m. birželio 30 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. gruodžio 23 d. įsakymas Nr. VA-92 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2014 m. gegužės 2 d. įsakymo Nr. VA–26 „Dėl fizinių asmenų įregistravimo ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema / išregistravimo iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio pridėtinės vertės mokesčio tarifo schema“ pakeitimo“.

Esminiai pakeitimai:

- įsakymo pakeitimas parengtas, įgyvendinant Nutarimo 1[1] nuostatas, pagal kurias  nuo 2021 m. sausio 1 d. nuo 7 iki 20 hektarų  buvo padidintas žemės ūkio plotas, kuomet gali būti taikoma  kompensacinio PVM[2] tarifo ūkininkams schema;

- prašymai įregistruoti ūkininkais, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema / išregistruoti iš ūkininkų, kuriems taikoma kompensacinio PVM tarifo schema, sprendimai dėl įregistravimo ar išregistravimo, įregistravimo pažyma ir kita informacija fiziniam asmeniui bus teikiami per Mano VMI[3] (fizinis asmuo, kuris nesinaudoja VMI elektroninėmis paslaugomis, prašymą įregistruoti galės pateikti atvykęs į VMI padalinį);

- siekiant išvengti taisyklių keitimo dėl PVMĮ[4] nustatytų ribų pasikeitimo, kai tampama privalomais PVM mokėtojais, žemės ploto, kai taikoma kompensacinio priedo schema,  taisyklėse nenurodomos ribos eurais, žemės plotas - hektarais, o nurodomi PVMĮ straipsniai, kuriuose ta riba yra nustatyta bei Nutarimas 2[5], kuriame nustatytas žemės plotas;

 - atsižvelgiant į MAĮ[6] nuostatas, nuo 5 iki 3 metų tikslinamas neteisėtai gauto kompensacinio priedo išieškojimo terminas.

 

Teisės departamento direktorė                                                       Rasa Virvilienė

 


[1] 2020 m. spalio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 1097 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimo Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“

[2] Pridėtinės vertės mokestis

[3] Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

[4] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[5] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 12 d. nutarimas Nr. 861 „Dėl Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo įgyvendinimo“

[6] Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymas

 

Informuojame, kad VMI prie FM įsakymu Nr. VA-1[1] papildėme VMI prie FM įsakymu Nr. VA-49[2] patvirtintą Aprašą[3].

VMI prie FM įsakymas Nr. VA-1 parengtas atsižvelgiant į VMI[4] vykdomo Išmaniosios mokesčių administravimo sistemos (i.SAF posistemio) plėtros paslaugų projekto metu planuojamą sukurti naują funkcionalumą, kurio pagalba preliminarioje PVM[5] deklaracijoje bus apskaičiuojamos PVM sumos ir tais atvejais, kai taikant specialiąją apmokestinimo schemą (maržą), pardavėjo marža bus apmokestinama taikant 9 ar 5 proc. PVM tarifus. Tuo tikslu Apraše įvesti nauji apskaitos registre naudojami mokesčių kodai: „PVM52“ (9 proc. PVM) ir PVM53 (5 proc. PVM).

 

Teisės departamento direktorė

 

                        Rasa Virvilienė

 

[1] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2022 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. VA-1 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

[2] Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 21 d. įsakymas Nr. VA-49 „Dėl Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo“

[3] Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos ir techninių reikalavimų aprašo 2 priedo „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos klasifikatoriai“ I skyriaus „Standartinės apskaitos duomenų rinkmenos techninės specifikacijos, taikomos už 2017 ir vėlesnius metus teikiamiems duomenims, klasifikatoriai“ pirmojo skirsnio klasifikatorius Nr. 1 „Pridėtinės vertės mokesčio klasifikatorius“

[4] Valstybinė mokesčių inspekcija

[5] Pridėtinės vertės mokestis

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. nebetaikomas atvirkštinio apmokestinimo PVM[1] mechanizmas (PVM įstatymo[2] 96 straipsnio 1 dalies 4 punktas), tais atvejais, kai prekes tiekia ir paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra, ir kai tiekiama tam tikra mediena (šie atvejai nustatyti Atvejų, kai pridėtinės vertės mokestį už tiekiamas prekes (teikiamas paslaugas) išskaito ir sumoka pirkėjas (klientas), apraše[3]).                 

Nustojus galioti šioms specialioms nuostatoms, kurias taikyti Lietuvos Respublikai buvo leista Europos Sąjungos Tarybos sprendimu[4], taikoma įprasta PVM išskaitymo ir sumokėjimo tvarka, t. y. kai prekes tiekia ir paslaugas teikia pardavėjas, PVM mokėtojas, kurio atžvilgiu pradėta teisminė bankroto procedūra ar tiekiama mediena (pvz., rąstai, lentos, tašai ir kt.) prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM tenka šių prekių (paslaugų) pardavėjui.

 

Šis informacinis pranešimas pateiktas VMI prie FM 2021-12-31 rašte Nr. (18.2-31-2 Mr) RM-50096.

 

Informaciją parengė

Teisės departamento Netiesioginių mokesčių skyrius.

 

[1] Pridėtinės vertės mokestis

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[3] Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimas Nr. 900 „Dėl priemonių mokestinių prievolių įvykdymui užtikrinti“

[4] 2018 m. gruodžio 4 d. įgyvendinimo sprendimas (ES) 2018/1920, kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas 2010/99/ES

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 16 d. buvo priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas[1] (toliau − Pakeitimas).

Dėl PVM įstatymo[2] 41 straipsnio papildymo 41 dalimi

Pakeitime nustatyta, kad jeigu pagal PVM įstatymo 40 straipsnio 3 dalies nuostatas prekės, skirtos, dalyvaujančioms gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams, negalėtų būti atleistos nuo importo PVM, jeigu jos būtų importuotos, tai tokios į Lietuvą atgabentos prekės, kurios įsigijimo metu nebuvo apmokestintos PVM bendra kurioje nors iš valstybių narių nustatyta tvarka, būtų laikomos prekių įsigijimu iš kitos valstybės narės už atlygį.

Šios nuostatos įsigalioja 2022 m. liepos 1 dieną.

Dėl PVM įstatymo 15 straipsnio 16 dalies pakeitimo

Siekiant teisinio aiškumo, Pakeitime nustatyta, kad apskaičiuojant reimportuojamų prekių apmokestinamąją vertę turi būti atimama paslaugų, kurios pagal PVM įstatymo 13 straipsnio arba kitos valstybės narės apmokestinimą PVM reglamentuojančių teisės aktų nuostatas laikomos suteiktomis Lietuvos ar ES[3] teritorijoje, apmokestinamoji vertė.

Šios nuostatos įsigalioja 2021 m. gruodžio 29 dieną.

Iki Pakeitimo, kai buvo reimportuojamos laikinai išvežtos už ES teritorijos ribų remontuoti, perdirbti, pritaikyti ar panašioms operacijoms atlikti prekės, jų apmokestinamąją vertę sudarė už ES teritorijos ribų suteiktų atitinkamų paslaugų vertė.

Dėl PVM įstatymo 40 straipsnio 3 dalies ir 47 straipsnio pakeitimo

Pagal Pakeitimą prekių ir paslaugų, skirtų kitų valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, įsigijimas, tiekimas (teikimas) apmokestinamas taikant 0 procentų PVM tarifą arba sumokėtas PVM yra grąžinamas. Tokios prekės importo PVM neapmokestinamos.

Šios nuostatos įsigalioja 2022 m. liepos 1 dieną.

Šiuo metu kitų negu Lietuvos Respublika Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacijos šalių kariuomenių vienetų šiems vienetams ar juos lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šie vienetai dalyvauja bendrose karinėse operacijose, pratybose ar kitame bendrame kariniame renginyje, tiekiamoms (teikiamoms) bei įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms taikomas 0 procentų PVM tarifas, o tokios prekės importo PVM neapmokestinamos. Tačiau prekių ir paslaugų, skirtų kitų negu Lietuvos Respublika valstybių narių ginkluotosioms pajėgoms ar jas lydintiems civiliams darbuotojams naudoti, kai šios pajėgos dalyvauja gynybos operacijose, kurios įgyvendinamos vykdant Sąjungos veiklą pagal bendrą saugumo ir gynybos politiką, įsigijimas, tiekimas (teikimas) ir importas apmokestinamas taikant standartinį (ar lengvatinį) PVM tarifą.

Pakeitimu taip pat atlikti PVM įstatymo 2 priedo pakeitimai.

 

Parengė Teisės departamentas

 

[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 41, 15, 40, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-778

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[3] Europos Sąjunga

Informuojame, kad 2021 m. gruodžio 23 d. priimtas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimas[1] (toliau − Pakeitimas).

Pakeitimu PVM[2] įstatymo 36 ir 47 straipsniuose nustatytos PVM lengvatos EK[3] arba ES[4] institucijų įsteigtų įstaigų ir agentūrų Lietuvoje įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms ar į Lietuvą įvežamoms prekėms, kurios skirtos šiems subjektams vykdyti ES teisės aktais pavestoms užduotims, susijusioms su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymu, ir kurios vėliau nebus tiekiamos ar teikiamos už atlygį.

Tokių prekių importas neapmokestinamas PVM, o prekių tiekimas (paslaugų teikimas) − apmokestinamas 0 proc. PVM tarifu.

Pakeitimas įsigalioja 2022 m. sausio 1 dieną, o PVM lengvatos taikomos prekėms ir paslaugoms nuo 2021 m. sausio 1 dienos.

Iki Pakeitimo įsigaliojimo PVM lengvatos buvo nustatytos tik prekėms ir paslaugoms, kurias Lietuvoje įsigijo ar į Lietuvą importavo EK arba ES institucijų įsteigtos įstaigos savo oficialiai veiklai ir reikmėms.

Pakeitimu taip pat atlikti PVM įstatymo 2 priedo pakeitimai.

 

Teisės departamento direktorė                                                                          Rasa Virvilienė

 

[1] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 36, 47 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas Nr. XIV-820

[2] Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas

[3] Europos Komisija

[4] Europos Sąjunga